Rekreative stier


Bestemmelser

  1. Der reserveres mulighed for etablering af planlagte stiforbindelser som vist på kortet.

  2. Ved lokalplanlægning skal planlagte overordnede stiforbindelser fastlægges og indarbejdes og der skal fastlægges linjeføring for "missing links".

  3. Ved lokalplanlægning skal eksisterende stier - herunder strækninger, som indgår i den nationale cykelrute og fjordstien - respekteres.

  4. Ved planlægning af nye baneanlæg og overordnede statslige og kommunale vejanlæg skal eksisterende og planlagte stier indarbejdes og der skal etableres sikre stipassager over eller under anlæggene.

Redegørelse

Planlægningen for rekreative stier tager udgangspunkt i Byrådets vision om at gøre kommunens tre kyster og øvrige natur mere tilgængelig. Vi har allerede god tilgængelighed i vores skove og vi har stier og vandreruter langs vores kyster, men ønsker at styrke tilgængeligheden yderligere. Se evt. nærmere om Fjordstien og andre stiruter samt om fritidsfaciliteter og overnatningsmuligheder  i kommuneplanens tema om Ferie- og Fritidsanlæg.

De lokale offentlige stier fastlægges af kommunen. Det er intentionen bag planlægningen for de rekreative stier at sikre et sammenhængende stinet med både regionale og lokale ruter. Stierne skal sammen med rekreative områder understøtte friluftslivet i kommunen.

En række stier i kommunen er ikke anlagte stier i grus eller asfalt, men er trampestier som alene eksisterer i kraft af, at mange mennesker går ad dem. Sådanne stier vedligeholdes normalt ikke, og findes derfor kun så længe de benyttes. Stierne er imidlertid taget med på kortet, fordi de har stor rekreativ værdi og mange af dem må formodes at blive brugt så meget, at de er blivende.

Nogle af de viste stier er kun egnede til gående. Det gælder f.eks. de fleste trampestier.

De rekreative stier i Frederikssund Kommune ejes dels af kommunen, dels af staten og dels af private og der kan være forskellige regler for benyttelsen af stierne. 

Adgang til forsvarets arealer nord for Jægerspris reguleres af Forsvarsministeriet.

Naturbeskyttelsesloven sikrer adgang til at færdes på en række stier og veje og arealer i det åbne land også ud over de stier, der er vist med farver på kortet:

  • Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af strandbredsvegetation.
  • Skove ejet af staten, kommuner, andre offentlige stiftelser eller folkekirken er åbne for færdsel, men al motorkørsel er forbudt og adgangen kan begrænses f.eks. på dage, hvor der arbejdes i skoven, holdes jagt mv.
  • Private skove er åbne for færdsel til fods og på cykel ad stier og veje samt for ophold fra kl. 6 morgen til solnedgang, hvis der er lovlig adgang. Hunde skal holdes i snor. Adgangen kan begrænses f.eks. på dage, hvor der arbejdes i skoven, holdes jagt mv.
  • Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang.
  • Veje og stier i det åbne land er åbne for færdsel til fods og på cykel. Færdsel her kan dog forbydes, hvis den er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen (for eksempel på dage hvor der holdes jagt), hvis den i særlig grad generer privatlivets fred eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. Kommunen kan tilsidesætte et forbud mod gående og cyklende færdsel for gennemgående vejes vedkommende og der kræves vægtige grunde bag et forbud. Der vil således normalt være adgang for gående og cyklende ad private fællesveje og private veje i det åbne land (landzonen), hvis de er gennemgående.

De præcise undtagelser for reglerne om adgang – herunder hvilke hensyn der skal tages for eksempel til beboelse – kan ses i Naturbeskyttelseslovens kapitel 4.

Udover adgangen, som er sikret i Naturbeskyttelsesloven, er der ofte sikret offentlig adgang i forbindelse med fredning af arealer. De nærmere bestemmelser fremgår af fredningen.

Nedlæggelse af veje og stier i det åbne land er reguleret i naturbeskyttelsesloven. Ønske om nedlæggelse skal meddeles skriftligt til kommunen.

Grundlag

Lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for trafikanlæg.

Hvem gør hvad?

Kommunen planlægger, etablerer, vedligeholder og skilter kommunalt ejede stier. Herudover etablerer staten og private stier i skove og naturområder, som de ejer.

Udpegningsgrundlag

Udpegningen af rekreative stier er i vidt omfang en videreførsel af udpegningerne  i Kommuneplan 2017.