Højspændings- og naturgasnet


Bestemmelser

  1. Ved de viste højspændings- og naturgastraceer gælder servitutter. Energinet skal høres om byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse indenfor gældende servitutter.

  2. Der må ikke planlægges anlæg, byggeri eller andre dispositioner, der hindrer etablering af planlagte anlæg vist på kortet.

Redegørelse

Det overordnede højspændingsnet består af transmissionsledninger på 100 kV og derover. Det overordnede naturgasnet består af transmissionsledninger for naturgas. Oplysning om ledningernes placering kan fås hos Energinet.

Langs transmissionsledningerne for naturgas er der tinglyst en 200 m bred sikkerhedszone på hver side af ledningen. I forbindelse med planlægning og blandt andet landzoneadministration, skal der tages særlige hensyn til trykledningens nærhed. Energistyrelsen er påtaleberettiget over for lokalplanforslag, som berører sikkerhedszonen.

Langs højspændingsledninger er der et servitutareal på op til 55 meter. Hvis der er flere parallelle ledninger kan servitutarealet være bredere. På ovenstående kort er vist en afstand på 30m på hver side af ledningstracéernes midterlinje. Ved lokalplanlægning indenfor det viste område omkring midterlinjen skal omfanget af servitutter undersøges konkret. Ved planlægning af høje genstande (skorstene, vindmøller, antenner og lignende), som kan udgøre en risiko for højspændingsledningerne, bør Energinet høres, også selvom projektet ligger udenfor servitutarealet og udenfor den viste zone. 

Fremtidige udbygninger/ombygninger af højspændings- og naturgasnettet planlægges i et samarbejde mellem ledningsejerne og kommunen. Det er Energinet, der udbygger og renoverer de overordnede transmissionsnet og har ansvar for den langsigtede planlægning af elnettet over 100 kV-niveau samt af gastransmissionsnettet. Visse af anlæggene forudsætter tillige, at der gennemføres en særlig vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM), før der kan gives tilladelse til etableringen.

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for beliggenheden af tekniske anlæg. Planlægningen omfatter luftledninger med spændinger på over 100 kV samt hovedtransmissionsledninger for naturgas.

Hvem gør hvad?

Energinet ejer gastransmissionsnettet og eltransmissionsnettet på 400 kV og 132 kV-nettet i Nordsjælland og har ansvaret for planlægning af transmissionskapacitet og langsigtet forsyningssikkerhed. Når Energinet skal etablere nyt transmissionsnet, skal behovet for udbygningen være belyst i en plan, som indsendes til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren. Klima-, Energi- og Forsyningsministeren kan for hvert enkelt konkret anlægsprojekt beslutte, at projektet skal godkendes af ministeren.

Visse højspændingsanlæg er omfattet af pligt til at foretage VVM-undersøgelse inden beslutning om etablering. Staten er VVM-myndighed for infrastrukturanlæg, der strækker sig over mere end to kommuner.

Kommunen står for kommune- og lokalplanlægning for anlæggene.

Udpegningsgrundlag

Højspændings- og naturgasanlæg er udpeget i Fingerplanen og indarbejdet i kommuneplanen.