Grøn kile


Bestemmelser

  1. Grønne kiler skal administreres efter Fingerplanens regler herom.

Redegørelse

Mellem byområderne kræves der i den statslige Fingerplan reserveret grønne områder, der skal sikre, at hovedstadsbefolkningen kan opleve og komme til åbent landskab tæt ved byområderne. Områderne er reserveret til regionale rekreative formål med mulighed for landbrug. Deres rekreative funktion og oplevelsesværdier skal bevares og forbedres, blandt andet ved at friholde dem for bebyggelse og styrke landskabs-, natur- og kulturværdierne.

I Fingerplanen skelnes der mellem indre og ydre kiler. I de indre kiler kan der ikke etableres nye areal- og bygningskrævende friluftsanlæg. I de ydre kiler kan der i begrænset omfang etableres friluftsanlæg. Grønne kiler i Frederikssund Kommune er ydre kiler.

Det åbne land har i sin helhed rekreativ værdi for regionens befolkning. De grønne, ubebyggede landområder, nærmest de tætte byområder, har særlig stor rekreativ betydning på grund af deres beliggenhed.

De ydre grønne kiler skal jf. Fingerplan 2019 "forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse." ”Almen” vil sige, at mulighed for offentlig adgang og ophold er højt prioriteret. Offentlig adgang og ophold ved nyanlæg bør sikres uden krav om for eksempel klubmedlemskab og ved friholdelse for hegning. ”Ikke-bymæssig” vil sige, at der skal være tale om rekreative arealer og anlæg, som er naturligt knyttet til en placering i landområdet, og som ikke hører hjemme i byområdet. Større bygningskrævende haller eller andet, som ikke er afhængige af placering i landområdet, betragtes principielt som byfunktioner, der bør placeres i byzone.

Retningslinjerne i Fingerplanen hindrer ikke anlæg, der allerede er fastlagt i en fredning, lokalplan og lignende. 

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for beliggenheden af arealer til fritidsformål.

Hvem gør hvad?

Kommunen administrerer kommuneplanens bestemmelser om ydre grønne kiler i byfingrene. Reglerne for de ydre grønne kiler i byfingrene er fastsat i landsplandirektivet Fingerplanen. Ændringer i reglerne eller i arealudlægget kan kun ske via ændring af landsplandirektivet.

Udpegningsgrundlag

Afgrænsningen af den grønne kile er overført uændret fra Kommuneplan 2017-2029.