Lavbundsareal


Bestemmelser

  1. I lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder må der ikke gives tilladelse til sænkning af den nuværende vandstand eller hævning af terrænet ved påfyldning med jord. Der må ikke meddeles tilladelse til byggeri, anlæg med videre, som forhindrer, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes eller som forringer eksisterende natur eller mulighederne for fremtidig naturgenopretning. Inden for områderne kan der gennemføres undersøgelser, projekter og etablering af vådområder for at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet (jf. Vandmiljøplan II og III). 

  2. På øvrige lavbundsarealer skal byggeri og anlæg så vidt muligt undgås. Eventuelt nødvendigt byggeri og anlæg skal udformes, så det ikke forhindrer eller fordyrer, at et lavbundsareal i fremtiden kan genetableres som vådområde eller eng. Der kan etableres bassiner til forsinkelse eller rensning af regnvand.

  3. Arealudpegninger og bestemmelser for lavbundsarealer gælder ikke for byområdet (nuværende eller fremtidig byzone) og sommerhusområder.

Redegørelse

Hvad er værdierne?

En del af lavbundsarealerne  - lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder - er udpeget som potentielt egnede som vådområder i forbindelse med Vandmiljøplan II. Der er ikke foretaget yderligere udpegninger i Vandmiljøplan III. Vådområderne skal, som en del af Vandmiljøplan II, bidrage til at reducere udvaskningen af næringsstoffer fra gødskning til kystvandene. Genopretning af vådområder består i at genskabe den naturlige vandstand ved at regulere dræning, grøfter, oppumpning og opstemning.

Øvrige lavbundsarealer er yderligere arealer, hvor der kan være mulighed for at bevare eller genskabe nogle af de naturtyper, enge, moser og lavvandede søer, som især er gået tilbage på grund af intensiv dræning og dyrkning og derved yderligere reducere miljøbelastningen med næringsstoffer fra landbruget og øge naturkvaliteten.

Naturmæssigt højest prioriteret er de lavbundsarealer, der ligger inden for Kommuneplanens beskyttelsesområder for natur (naturområder og økologiske forbindelser).

Der er muligt at etablere bassiner og andre anlæg til forsinkelse, rensning eller tilbageholdelse af vand som led i klimasikringsprojekter.

Genetablering af vådområder kan reducere miljøbelastningen med næringsstoffer fra landbruget og øge naturkvaliteten.

Hvad er værdierne sårbare overfor?

Muligheder for genoprettelse af lavbundsarealer til natur eller vådområder vanskeliggøres af investeringer i byggeri og anlæg. Grundvandssænkning i områderne vil påvirke natur og miljø negativt og samtidig kunne starte en nedbrydning af forgængelige kulturhistoriske spor.

Hvordan tages hensyn til værdierne?

På lavbundsarealer udpeget i Vandmiljøplan II må der ikke meddeles tilladelse til byggeri, anlæg mv., som forhindrer at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes. På øvrige lavbundsarealer skal byggeri og anlæg så vidt muligt undgås. Eventuelt nødvendigt byggeri skal udformes, så det ikke forhindrer, at et lavbundsareal i fremtiden kan genetableres som vådområde eller eng. Der kan etableres bassiner til forsinkelse eller rensning af regnvand. Lavbundsarealer er arealer, hvor der gennem en øget vandstand er muligheder for at reducere næringsstofudvaskning, forbedre forholdene for de vilde dyr og planter og skabe vandreservoirer for at kunne imødegå klimaforandringer.

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for lavbundsarealer.

Det er et af Lovens hovedformål at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet, jævnfør Planlovens § 1, stk. 1.

Hvem gør hvad?

Kommunen har ifølge Planloven ansvar for at sikre det åbne lands bevaringsværdier, for eksempel bebyggelse, landskabstræk og natur, gennem sin kommune- og lokalplanlægning samt landzoneadministration.

Udpegningsgrundlag

Retningslinjerne for lavbundsområder og de tilhørende arealudpegninger er overført fra Frederikssund Kommuneplan 2017 – 2029.