Landbrug


Bestemmelser

  1. De særligt værdifulde landbrugsområder skal søges opretholdt til landbrugsformål.

  2. Hvis landbrugsarealer inddrages til byformål, tekniske og rekreative anlæg med videre skal der i kommune- og lokalplanlægning i videst muligt omfang tages hensyn til landbrugsmæssige forhold, såsom de berørte ejendommes afgrænsning, investeringsniveau og størrelse, samt mulighederne for jordfordeling.

  3. Det skal sikres, at der er en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny miljøfølsom anvendelse som for eksempel boliger og rekreative anlæg, så miljøkonflikter undgås både af hensyn til de nye boliger og rekreative anlæg og af hensyn til landbrugets produktionsvilkår.

  4. Anlæg til store husdyrbrug kan lokaliseres indenfor udpegningen til større husdyrbrug og under hensynstagen til de landskabelige værdier, jævnfør landskabskarakteranalysen.

  5. Inden for beskyttelsesområder for landskab, geologi og natur, skal der i forbindelse med etablering af intensivt husdyrhold foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for landskabs- og naturværdierne. Det skal ved den konkrete afgørelse om tilladelse eller fastsættelse af konkrete tilladelsesvilkår sikres, at virksomheden eller anlægget er til mindst mulig gene for oplevelsen af områdernes særlige værdier. 

  6. Arealudpegninger og bestemmelser for landbrug gælder ikke for byområdet (nuværende eller fremtidig byzone) og sommerhusområder.

Redegørelse

Landbruget i Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune rummede 317 landbrugsbedrifter ved seneste totaltælling i 2010, heraf cirka 200 mindre bedrifter på under 30 ha, ca. 100 bedrifter på 30-200 ha og 15 bedrifter større end 200 ha. Det dyrkede areal udgjorde 14.301 ha svarende til 57% af kommunens areal. 

Der var i 2019 4 større svinebesætninger målt på antal dyreenheder (over 150 DE), 4 større kvægbesætninger (over 150 DE) og ingen større fjerkræbesætninger (over 150 DE). Alle større husdyrhold (over 150 DE) er lokaliseret i Horns Herred. De største er på ca. 400 dyreenheder.

Landbrugsjord

Bestemmelserne om landbrug og udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder skal understøtte landbrugserhvervets udviklingsmuligheder.

En fortsat dynamisk og tilpasningsdygtig udvikling af landbruget forudsætter, at særligt værdifulde landbrugsområder så vidt muligt bevares og ikke splittes op af andre former for arealanvendelse.

Når landbrugsjorde skal overgå til ikke-jordbrugsmæssige formål, (som f.eks. arealer til byvækst, arealer til tekniske anlæg, samt arealer til ferie- og fritidsformål), skal det sikres, at inddragelsen af særligt værdifulde landbrugsjorde så vidt muligt undgås og at arealet, der skal inddrages, ikke bliver større end nødvendigt.

Ved administration af Plan- og Miljølovgivningen skal kommunen sikre en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny boligbebyggelse mv., så miljøkonflikter så vidt muligt undgås.

Ændringer og udvidelser skal foretages i henhold til gældende lovgivning og især lugt kan blive en regulerende faktor, når det drejer sig om afstande til naboer, samlet bebyggelse og byer. De til enhver tid gældende love, bekendtgørelser og vejledninger på landbrugsområdet, vil være bestemmende for, hvordan landbruget kan ændres eller udvides i Frederikssund Kommune.

Husdyrbrug

Der gælder et særligt regelsæt vedrørende miljøgodkendelse af husdyrbrug. Det er kommunens opgave at vurdere virkningen på miljøet af nye og udvidede eller ændrede husdyrproduktioner. Her handler det ikke alene om miljøpåvirkninger som støj, lugt eller nitratudvaskning, men også hensynet til de landskabelige værdier. Udviklingen af husdyrbrugene skal ske i en afvejning af hensynet til de erhvervsmæssige interesser og til naturen, miljøet og landskabet.

Kommuneplanen forudsætter, at der i beskyttelsesområder for landskab, geologi og natur ikke tillades nye anlæg eller ændret arealanvendelse, som kan medføre væsentlige miljøgener, der forringer oplevelsen af landskabs- og naturværdierne. Bestemmelse nr. 5 medfører ikke et totalt forbud overalt i beskyttelsesområder mod anlæg og virksomheder, der kræver vurdering og miljøgodkendelse iht. Husdyrlovgivningen. Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af, om det aktuelle anlægs miljøpåvirkning vil forringe almenhedens oplevelse af de konkrete landskabs-, natur- og kulturværdier, der er særligt karakteristiske for det pågældende beskyttelsesområde eller på anden måde årsag til områdets udpegning som beskyttelsesområde

Planloven fastsætter at kommunerne skal inddrage beliggenheden af arealer til store husdyrbrug i kommuneplanlægningen. Planlægningen for store husdyrbrug skal omfatte driftsbygninger og -anlæg på husdyrbrug på hvad der svarer til mere end 500 dyreenheder. I Frederikssund Kommune er de største husdyrbrug i dag på omkring 400 dyreenheder. Kommuneplanens retningslinje er en positiv udpegning, der indikerer muligt egnede arealer (Store husdyrbrug) til lokalisering af driftsbygninger og -anlæg på store husdyrbrug.

Bestemmelsen tilsidesætter ikke kravet om en konkret vurdering og den normale godkendelsesprocedure efter Husdyrloven. Udpegningen har til formål at give landbruget en større investeringssikkerhed i forbindelse med udvidelse af eksisterende eller placering af nyt produktionsanlæg, men hindrer ikke nødvendigvis placering, udvidelse og ændring af store husdyrbrug uden for disse områder.

Dyrehold i Frederikssund Kommune, udviklingen fra 2010-2018

Udvikling i dyrehold fra 2010 til 2018 (Landbrugsstyrelsen, jordbrugsanalyser)

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Bestemmelserne vedrørende landbrug, herunder udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder er fastsat i medfør af Planlovens § 11a.

Hvem gør hvad?

Kommunen har efter Planloven ansvar for sikringen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særligt værdifulde landbrugsområder.
Statsforvaltningen har ansvaret for udarbejdelse af jordbrugsanalyserne, der har til formål sikre, at de jordbrugsmæssige interesser indgår i de regionale udviklingsplaner, kommuneplanerne og lokalplanerne.

Udpegningsgrundlag

Landbrugsstyrelsens jordbrugsanalyser dannet grundlag for udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder i Kommuneplanen. 

De særligt værdifulde landbrugsområder er udpeget på baggrund af en vurdering af kommunens landbrugsbedrifter ift. størrelse, placering, investeringsforhold og husdyrtæthed. Denne vurdering er sammenholdt med øvrige arealinteresser. Fredskov, større sammenhængende beskyttede naturtyper (§3), Natura 2000-områder og andre naturbeskyttelsesområder, samt  lavbundsarealer, nitratfølsomme områder iht. vandplanerne, skovrejsningsområder, råstofgraveområder og byudviklingsarealer er som hovedregel ikke udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder.

Udpegningen for placering af store husdyrbrug er lagt inden for udpegningen af værdifulde landbrugsområder. Udpegningen for store husdyrbrug er lagt med en 300 m afstand til boligområder/sommerhusområder og med en afstand på 1000 m fra beskyttede naturtyper (§3) med ammoniakbufferzone, og udpegningen er lagt uden for områder med landskabsbeskyttelse. En tilladelse om etablering af et stort husdyrbrug inden for udpegningen vil fortsat bero på konkret sagsbehandling og vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Baggrundsmateriale

Jordbrugsanalyser, Miljøministeriet