Biogas


Bestemmelser

  1. Fælles biogasanlæg kan placeres indenfor det udpegede biogasområde, se kortet.

  2. Såvel fælles biogasanlæg som gårdbiogasanlæg kan efter en konkret vurdering placeres i landzonen udenfor det udpegede område.

         Ved etablering af fælles biogasanlæg, skal der tages følgende hovedhensyn:

  • Beliggenhed i forhold til gylle/husdyrgrundlag

         Hertil kommer:

  • Natur- og landskabsfredninger, samt beskyttet natur og beskyttet landskab
  • Kulturmiljøer og fredede fortidsminder
  • Vej- og tilkørselsforhold
  • Nabohensyn

Redegørelse

Energiområdet spiller en stor rolle i arbejdet med at mindske miljøbelastningen og sikre forsyningssikkerheden. Der skal satses på vedvarende energikilder, og energiforbruget skal mindskes.

Fælles biogasanlæg

Det er statslige mål, at Danmark i 2050 ikke skal udlede flere drivhusgasser end der optages og at Danmark skal reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030 ift. 1990. Et af bidragene til det kan være etablering af biogasanlæg. Kommunerne har jf. planloven pligt til at planlægge for fælles biogasanlæg.

Fælles biogasanlæg er anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale, primært bestående af husdyrgødning fra flere jordbrugsbedrifter, ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed, der er særskilt matrikuleret. Fælles biogasanlæg ligger således på egen grund i forhold til de tilknyttede husdyrbrug. Et fælles biogasanlæg er et stort anlæg, der kræver en relativt stor investering. Typisk anvendes den producerede biogas til produktion af el og varme ved hjælp af et motorgeneratoranlæg, eller også opgraderes biogassen, så den kan afsættes til naturgasselskaberne. Derudover kan biogassen komprimeres og anvendes til drivmiddel til transport. 

Planlægningsproces

Før der kan etableres et fælles biogasanlæg, vil der altid skulle foretages en konkret vurdering af det aktuelle projekt, hvilket indebærer en afvejning af flere forskellige hensyn. Det primære hensyn er beliggenhed i forhold til gylle/husdyrgrundlag eller andre virksomheder med store affaldsmængder af organisk materiale. Dertil kommer driftsbetingelserne for biogasanlægget og hensyn til omgivelserne, for eksempel naboer, landskab, natur og kulturhistorie.
Et fælles biogasanlæg kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, en lokalplan og eventuelt en VVM-redegørelse. Derudover vil etablering af et biogasanlæg med en kapacitet over 30 tons biomasse pr. dag forudsætte en miljøgodkendelse, samt en vurdering efter Risikobekendtgørelsen, Varmeforsyningsloven m.m.

Husdyrgrundlag

Frederikssund Kommunes statusrapport for varmeplanstrategi fra 2010 pegede på biogas som værende relevant for varmeforsyningen i kommunen. Statusrapporten viste, at der kan være potentiale for etablering af et mindre anlæg ved Frederikssund/Slangerup samt et lidt større ved Skibby. Udover gylle kan tørstof fra kommunens rensningsanlæg og organisk affald udgøre et potentiale.

Område Antal husdyrhold DE Gylle tons/år Biogaspotentiale m Biogaspotentiale MWh/år
Frederikssund 28 793 15.860 380.640 2.432
Slangerup 29 451 9.020 216.480 1.383
Jægerspris 26 634 12.680 304.320 1.944
Skibby 52 2.908 58.160 1.395.840 8.918
Total 135 4.786 95.720 2.297.280 14.677


Antal dyreenheder samt estimeret biogaspotentiale for Frederikssund Kommune (Kilde: "Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune - Statusrapport"; Frederikssund Kommune/COWI; 2010)

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Kommuneplanen skal blandt andet ifølge Planlovens § 11a indeholde bestemmelser for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder arealer til fælles biogasanlæg.

Hvem gør hvad?

Kommunen har ansvaret for at udpege områder til lokalisering af biogasanlæg og ansvaret for at kommune- og lokalplanlægge for biogasanlæg.

Kommunen er VVM-myndighed for biogasanlæg. Etableringen af et biogasanlæg er omfattet af VVM-reglerne og opført på VVM-Bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 10 (anlæg til bortskaffelse af ikkefarligt affald). 

Frederikssund Kommune er varmeplanmyndighed, og det er kommunen, der udarbejder varmeforsyningsstrategi og skal godkende de projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Udpegningsgrundlag

Udpegningen er videreført fra Kommuneplan 2017-2029.