Veje og kollektive trafikanlæg


Bestemmelser

         Trafikanlæg omfattet af landsplanlægningen

 1. Der sikres mulighed for anlæg Frederikssundmotorvejen, som vist på kortet (Jævnfør Trafikministerens Vejplan og Fingerplanen).

 2. Der sikres mulighed for etablering af 3. spor på strækningen Frederikssund-Frederiksværk og strækningen Slangerup-Egedal, som vist på kortet (Jævnfør Fingerplanen).

 3. Af kortet fremgår desuden eksisterende statslige trafikanlæg  

  Kommunale trafikanlæg

 4. Der sikres mulighed for at etablere:
  • en forlægning af Jernbanegade
  • en mere direkte vej til fjordforbindelsen fra Landerslevvej
  • en sydlig adgangsvej til Skibby
  • en fortsættelse af Boulevarden i Vinge frem til Snostrupvej
  • en forbindelse fra Strandvangen til tilslutningsanlæg ved Ågade
  • nordvendte ramper på tilslutningsanlæg ved Ågade
  • en forbindelse fra Boulevarden under banen og nordpå i Vinge

 5. Af kortet fremgår desuden eksisterende kommunale trafikanlæg.

Redegørelse

Statslige reservationer til trafikanlæg

Landsplandirektivet for Hovedstadsområdet – Fingerplanen – indeholder planlægning for et motorvejsprojekt og udbygning af to statsveje med et 3. spor. Projekterne skal indarbejdes i kommunens planlægning.

Motorvej
Frederikssundfingeren er den eneste byfinger i hovedstadsområdet, der ikke har en motorvej. Anlægsloven for hele Frederikssundmotorvejen er vedtaget. Anlægsloven fastlægger den overordnede linjeføring. Motorvejen består af tre etaper på i alt 34 km, der starter ved Motorring 3 i Rødovre og slutter i Frederikssund. Første etape fra Motorring 3 til Motorring 4 åbnede for trafik i december 2011. Anden etape fra Motorring 4 til Tværvej ved Smørum åbnede for trafik i 2015. Linjeføringen for tredje etape fra Tværvej til Frederikssund ligger fast og anlægsarbejdet starter i 2026.

Udbygning af statsveje med et 3. spor
Der reserveres mulighed for en udbygning af Frederikssundsvej fra den store rundkørsel ved J.F.Willumsens Vej mod Frederiksværk og af Roskildevej fra rundkørslen ved Hørup Skovvej mod Roskilde.

Kommunale reservationer til trafikanlæg

Forlægning af Jernbanegade
En forlægning af Jernbanegade, hvor den forlagte vej tilsluttes Ågade/Bakkegade og Jernbanegade overfor Sillebroen omdannes til et nyt torv, vil kunne give nye kvaliteter i bymidten og en bedre trafikafvikling i Frederikssund by. Vejforlægningen vil i givet fald skulle gennemføres i et samarbejde med investorer i forbindelse med en samlet omdannelse af området, hvor den unikke placering tæt på Sillebrocenteret, S-togstationen og gågaden – og samtidig naturskøn udsigt over Sillebro Ådal – udnyttes.

Direkte vej til Fjordforbindelsen fra Landerslevvej
Der sikres med reservationen mulighed for etablering af en lettere adgang fra det nordlige Hornsherred til fjordforbindelsen.

Sydlig adgangsvej til Skibby
Der sikres med reservation mulighed for at føre trafik fra Skibbys østlige og sydlige dele syd om byen, hvis byudviklingen senere skulle gøre det hensigtsmæssigt.

Fortsættelse af Boulevarden i Vinge frem til Snostrupvej
Der sikres med reservation forbindelse mellem Boulevarden og Snostrupvej. Vejen sikrer at også boliger nord for stationen i Vinge får en god og direkte adgang til det overordnede vejnet.

Forbindelse fra Strandvangen til tilslutningsanlæg ved Ågade
Der sikres med reservation mulighed for at føre den tunge trafik fra erhvervsområderne ved Pedersholm og i det nordlige Vinge til motorvejstilslutningen ved Ågade.

Nordvendte ramper på tilslutningsanlæg ved Ågade
Der sikres med reservation mulighed for at Ågadetilslutningen bliver et fuldt tilslutningsanlæg, der kan servicere al trafik til og fra Ågade og til og fra erhvervsområderne ved Pedersholm og det nordlige Vinge. 

Forbindelse fra Boulevarden under banen og nordpå i Vinge
Der sikres med reservation mulighed for at betjene boligområderne i Vinge nord for banen med en overordnet vej.

Busdrift

Målsætninger for kollektiv trafik:

Frederikssund Kommune skal:  

 1. tilgodese befolkningens og erhvervslivets behov for transport, herunder en god kollektiv transport
 2. kobles bedre på det overordnede trafiksystem med motortrafikvej, S-togforbindelser og anden kollektiv trafikbetjening i den øvrige del af Hovedstadsområdet.
 3. udbygge vejnet og kollektiv trafik efter behov i takt med byudviklingen i Frederiksundfingeren, således at Frederikssunds rolle som regionalt center og trafikknudepunkt sikres. Den nye S-togsstation i Vinge er en vigtig brik i den forbindelse. 

Planlægningsprincipper:

 • Hurtig og direkte forbindelse mellem de største trafikknudepunkter samtidig med, at busdriften er prioriteret der, hvor de største passagerstrømme er.
 • Direkte forbindelse til Frederikssund i myldretiden fra alle dele af kommunen, så kollektiv trafik bliver et attraktivt transporttilbud for pendlere til arbejde og uddannelse.
 • Gode busforbindelser til kommunens folkeskoler, så flest mulige befordringsberettigede skoleelever kan benytte kollektiv trafik til og fra skole.
 • Busbetjening hele dagen af landsbyerne på Hornsherred, så kollektiv trafik også er et brugbart transporttilbud uden for myldretiden. Flextur og Plustur er et supplement til busserne i ydertimerne og i de tyndest befolkede dele af kommunen.

Planlægningen af den kollektive trafik er bygget op omkring et strategisk net, som fastlægges for hele Movias område. Det strategiske net fastlægges i et samarbejde mellem Movia, regionerne og kommunerne. Nettet kan ses på Movias hjemmeside. Frederikssund Kommunes kollektive net er et resultat af flere års indsats med at tilpasse og forbedre busnettet. I processen har borgerne været aktive medspillere og kommet med deres input til borgermøder, bushøringer og via løbende dialog med administration og politikere.

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for beliggenheden af trafikanlæg.

Vejplanlægning er efter Lov om Offentlige veje, jf. Lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 (Vejloven), henlagt til de enkelte vejbestyrelser for hver deres vejnet.

Visse vejanlæg er omfattet af pligt til at foretage VVM-undersøgelse inden beslutning om etablering. Etablering af statslige veje besluttes ved anlægslove.

Vejbestyrelserne kan jf. Vejlovens kapitel 4 sikre både endeligt besluttede veje (veje optaget på vejplanen) og påtænkte veje.

Hvem gør hvad?

De mest overordnede veje og jernbanernes skinnenet varetages af Staten. Driften på S-togsnettet varetages af DSB.

Kommunalbestyrelsen tager stilling til egne og andres vejplaner både som planmyndighed og vejbestyrelse iht. Vejloven. Lokale vej- og byudviklingsplaner skal koordineres med Vejdirektoratet og lokale nabovejsbestyrelser. Statslige og andre overordnede planer om fremtidige vejanlæg er ikke til hinder for, at kommunerne kan åbne mulighed for yderligere lokale veje.

Driften af busser varetages af trafikselskabet Movia, som har Region Hovedstaden, Region Sjælland og alle kommuner inden for de to regioner som deltagere. Kommunen fastlægger serviceniveau og linjeføringer for det lokale busnet.

Udpegningsgrundlag

De statslige trafikanlæg er fastlagt i Fingerplanen (og eventuelt også i statslig vejplanlægning) og overført til Kommuneplanen.

Frederikssund Kommune har udarbejdet en Trafikplan i 2015 og i 2016 fulgt op med en trafikhandlingsplan, som prioriterer de mange ønsker om trafikale forbedringer.

Tracéerne for de planlagte veje er reservationer af principielle linjeføringer. Den præcise linjeføring og øvrige udformning af vejene vil ske gennem nærmere planlægning.

Baggrundsmateriale

”Trafikplan 2016-2025” (Frederikssund Kommune; 2016)

”Strategi for kollektiv trafik i Frederikssundfingeren” (Bycirklen; 2012)

"Movias mobilitetsplan"