Produktionsvirksomheder


Bestemmelser

  1. De udpegede områder til produktionserhverv skal friholdes for anvendelser der ikke har tilknytning til produktionsvirksomhed.

  2. I konsekvensområderne omkring erhvervsområder med produktionsvirksomheder, må der alene etableres boliger eller anden støjfølsom anvendelse, når det ikke indskrænker produktionsvirksomhedens drifts- og udviklingsmuligheder.

  3. Udpegninger af konsekvensområder gælder ikke på søterritoriet udenfor kommunens myndighedsområde. 

Redegørelse

Kommunerne skal i deres planlægning tage hensyn til produktionsvirksomheder, så det sikres, at der er plads til produktionsvirksomheder, som er med til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser.

Planlovens regler vedrørende produktionserhverv har baggrund i et ønske om hensyntagen til produktionsvirksomheder i den kommunale planlægning. Opførelse af nye boliger i nærheden af eksisterende produktionsvirksomheder kan f.eks. medføre skærpede miljøvilkår for virksomhederne og dermed forringe deres investeringssikkerhed og udviklingsmuligheder.

Planlægges der for en ændret arealanvendelse indenfor et konsekvensområde omkring en produktionsvirksomhed, skal der ved lokalplanlægning redegøres for, hvordan der tages højde for, at den ændrede anvendelse ikke påvirker den eksisterende produktionsvirksomheds drifts- og udviklingsmuligheder. Lokalplanredegørelsen kan f.eks. omfatte en beskrivelse af, hvordan etablering af støjafskærmning kan sikre, at Miljøstyrelsens grænseværdier er overholdt, så det ikke giver grundlag for at skærpe vilkårene for virksomheden efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven om miljøgodkendelser og påbud.

Konsekvensområderne omkring produktionsvirksomhederne kan sammenlignes med ”opmærksomhedszoner”, der anviser, hvor kommunen i sin planlægning skal være særlig opmærksom på produktionsvirksomheden. Konsekvensområder har ikke umiddelbare konsekvenser for eksisterende lovlig anvendelse i området.

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a, nr. 25 og 26 indeholde retningslinjer for hhv. beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, samt beliggenheden af konsekvensområder omkring produktionsvirksomhederne i erhvervsområderne.

Endvidere skal kommuneplanen ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser til sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener.

Hvem gør hvad?

Kommunen har efter Planloven ansvaret for at fastlægge rammer for arealanvendelsen i byerne, for inddragelse af arealer til byformål og for lokalplanlægning.

Støjende virksomheder og andre støjende aktiviteter skal godkendes af Frederikssund Kommune inden etablering eller udvidelse. Frederikssund Kommune administrerer efter Miljøstyrelsens vejledninger om støj. Frederikssund Kommune har desuden vedtaget en forskrift for støj og vibrationer.

Udpegningsgrundlag

Udpegningerne er foretaget på baggrund af Erhvervsstyrelsens vejledning af december 2017 om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen.

Kommuneplanen udpeger erhvervsområderne, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, herunder produktions-, transport- og logistikvirksomheder. De udpegede erhvervsområder skal friholdes for anden anvendelse, som ikke har tilknytning til produktionsvirksomhederne. Frederikssund Kommune har i udpegninger af områder til produktionsvirksomheder også medtaget hensyn til de virksomheder, som for nuværende fremgår af Bolig- og planstyrelsens liste over produktionsvirksomheder af national interesse. 

De udpegede produktionsvirksomheder fremgår af retningslinjekortet. Virksomhederne ligger indenfor kommuneplanramme E 1.1 - Topsøe og Islebjerggård, E 1.9 Centervej 11, LE 3.1 Slangerup foderstofforretning, LT 5.1 Kyndbyværket, E 2.3 Erhvervsområde Siliciumvej og BB 1.3 Kocksvej/ Falkenborgvej.

Udpegningen af produktionsvirksomhederne er foretaget ud fra en afvejning af, om det ud fra et samlet byudviklingsperspektiv er fordelagtigt at forbeholde området til produktionsvirksomheder. Frederikssund Kommune har et ønske om at bevare en vis rummelighed og fleksibilitet i anvendelsesmulighederne i flere af erhvervsområderne, hvilket afgrænser udpegningen til 6 områder. Det vil fortsat være muligt for produktionsvirksomheder at ligge i et almindeligt erhvervsområde, som ikke er forbeholdt produktionsvirksomheder.

På retningslinjekortet er der for de eksisterende udpegede produktionsvirksomheder angivet et konsekvensområde. Konsekvensområdet markerer den afstand fra produktionsvirksomheder der kræves, for at de gældende miljøvilkår forventes overholdt. Konsekvensområdet omkring Kyndbyværket går ud i søterritoriet, hvor kommunen ikke er kompetent myndighed. Denne udpegning er dermed ikke juridisk gældende. 

Det er vurderet, at forsvarets anlæg ved Jægerspris, støjende fritidsanlæg, vindmøller m.v. ikke skal udpeges med yderligere konsekvensområder, da kommuneplanen allerede beskytter dem mod etablering af støjfølsom arealanvendelse via støjkonsekvenszoner.