Støj og risikovirksomhed


Bestemmelser

 1. Når der i kommune- og lokalplanlægningen udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, skal det sikres, at Frederikssund Kommunes Forskrift for Støj og Vibrationer og Miljøstyrelsens vejledende regler om støj kan overholdes i planområdet. Der gælder regler for støj fra:

  • Støjende fritidsanlæg (For eksempel motocross, speedway, faldskærmsflyveklub, svæveflyveklub, skydebaner og så videre.)
  • Militære flyvestationer samt skyde- og øvelsesterræner
  • Virksomheder
  • Veje og jernbaner 

  Ved planlægning for boliger og anden støjfølsom anvendelse indenfor støjudbredelseszoner omkring veje og jernbaner vist på kortet skal der redegøres for at støjgrænser kan overholdes. 

 2. Når der etableres nye veje og jernbaner, skal det tilstræbes, at Miljøstyrelsens vejledende regler for støj kan overholdes i eksisterende og i planlagte boligområder og områder med anden støjfølsom anvendelse.

 3. Nye virksomheder og nye støjende fritidsanlæg kan kun etableres, hvis Miljøstyrelsens vejledende regler om støj fra anlæggene kan overholdes ved eksisterende støjfølsom anvendelse og i områder, der er udlagt til støjfølsom anvendelse.

 4. Planlægningszoner på 500m omkring eksisterende risikovirksomheder fremgår af kortet. Kommunen skal inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommune- og lokalplan, som omfatter arealer, der ligger nærmere end 500 meter eller inden for en større passende sikkerhedsafstand fra en risikovirksomhed.

  Støjkonsekvenszoner

 5. Eksisterende støjende fritidsanlæg og militære anlæg med angivelse af vejledende støjkonsekvenszoner fremgår af kortet. 
  Inden for støjkonsekvenszoner må der ikke etableres støjfølsom arealanvendelse, herunder bygges boliger og lignende, med mindre den fremtidige anvendelse sikres mod støjgener. Etablering af støjfølsom arealanvendelse indenfor støjkonsekvenszonen omkring Forsvarets anlæg ved Jægerspris kræver særlig aftale med de statslige myndigheder jf. planlovens § 15a.

  Placering af støjende fritidsanlæg

 6. Støjende fritidsanlæg, der kræver begrænsede bygninger og faste anlæg, skal fortrinsvis placeres i tilknytning til eksisterende støjende anlæg. Miljøstyrelsens regler om støj fra anlæggene skal overholdes ved eksisterende støjfølsom anvendelse og i områder, der er udlagt til støjfølsom anvendelse.

Redegørelse

Forebyggelse af miljømæssige konflikter

Når der udlægges landzonearealer til støjfølsom anvendelse skal der ansøges om miljømæssig godkendelse inden etablering, herunder dokumentation for, at Miljøstyrelsens vejledende regler om støj kan overholdes i planområdet.

Nye virksomheder, og nye støjende fritidsanlæg kan etableres såfremt, der er meddelt en skriftlig tilladelse hertil fra Frederikssund Kommune.

Støjkonsekvenszoner

For eksisterende særligt støjende fritidsanlæg er der angivet støjkonsekvenszoner omkring anlæggene. Støjkonsekvenszonerne for de særligt støjende fritidsanlæg er fastsat ud fra kendskab til de enkelte aktiviteter, for eksempel krav i de gældende miljøgodkendelser for virksomhederne.

Som udgangspunkt bør der ikke udlægges arealer til støjfølsom arealanvendelse inden for støjkonsekvenszonerne, med mindre det kan dokumenteres, at de vejledende støjgrænser kan overholdes. Støjkonsekvenszonerne er baseret på forskellige forudsætninger og der er forskelle på nøjagtigheden i beregningerne.

Forsvarets skydeterræn nord for Jægerspris afføder en stor støjkonsekvenszone, som er fastlagt statsligt og gengivet i kommuneplanen. Planlægning af støjfølsom anvendelse indenfor konsekvenszonen kræver særlig aftale med statslige myndigheder jf. planlovens § 15a.

Miljøministeriet dispenserede i 2002 til, at der kunne planlægges for byudvikling inden for Forsvarets støjkonsekvenszonen ved Jægerspris (byudviklingsarealer ved Duemosevej, Svanemosevej og vest for Møllevej i tidligere Jægerspris Kommune).

Kommunen ønsker af hensyn til Jægerspris By, at der skal være mulighed for byomdannelse af f.eks. erhvervsejendomme indenfor støjkonsekvenszonen til boligområder. I de senere år har Forsvaret desværre forhindret dette.

Støjudbredelseszoner omkring veje og jernbaner

Støjudbredelse fra veje og jernbaner målt i 2017 er vist på kortet. De gældende vejledende grænseværdier for boliger er på hhv. 58 dB Lden for vejstøj (Lden er den vægtede middelværdi) og 64 dB Lden for togstøj (2021). Kortet viser ikke støjkonsekvenszoner men støjudbredelseszoner og omfatter også arealer med støj som ligger tæt på men under støjgrænsen. Støjudbredelseszonerne omfatter arealer med støj over 55 dB Lden for veje og over 60 dB Lden for jernbaner. Ved planlægning for støjfølsomme formål indenfor støjudbredelseszoner skal der redegøres for at støjgrænser kan overholdes. Der foreligger endnu ikke støjkortlægning for Fjordforbindelsen.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

I fingerplanen (landsplandirektiv for hovedstadsområdet) er der udpeget en række arealer som reserveres til lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Frederikssund Kommune rummer ikke sådanne arealer. Såfremt alle støj og miljøvilkår kan opfyldes ved en konkret placering i Frederikssund Kommune kan virksomheder med særlige beliggenhedskrav lokaliseres i Frederikssund Kommune. Virksomheder med særlige beliggenhedskrav kan f.eks. være forurenende industrivirksomhed, renseanlæg, motorbaner, knallertbaner, skydebaner og forsvarets øvelsespladser. Virksomhederne er omfattet af krav om miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og efter omstændighederne også af krav om VVM.

Risikovirksomheder

Indenfor planlægningszoner omkring risikovirksomheder på minimum 500 m og evt. større afhængigt af de konkrete forhold skal planbestemmelser – jf. Bekg. 371 af 21. april 2016 om planlægning omkring risikovirksomheder – fastsættes under hensyntagen til risikoen for større uheld.

Planlægningszonen er en zone som skal sikre, at der foretages en vurdering af påtænkt planlægning i relation til de risikoforhold, der gælder i området. Der er således ikke tale om en forbudszone. Efter høring af berørte risikomyndigheder kan kommunen tillade arealanvendelse, som ikke vurderes problematisk i forhold til områdets risici.

Lokalisering af støjende fritidsanlæg

Lokalisering af støjende fritidsanlæg kan ske efter en nærmere vurdering af dels det konkrete anlæg, dels beskyttelsesinteresser og andre interesser i området.

Allerede støjbelastede arealer bør indgå i overvejelserne for støjende anlæg. Der kan dog være sikkerhedsforhold o.a. i forbindelse med lufthavnsarealer og Forsvarets skydeanlæg, der hindrer lokaliseringen af konkrete fritidsanlæg

Motorsportsbaner er omfattet af VVM-reglernes bilag 2 og skal screenes, inden konkrete projekter kan realiseres. 

Der kan etableres vandskibaner i forbindelse med retablering af tidligere graveområder efter konkret vurdering.

Fritidsaktiviteter som privat- og skoleflyvning, flyvning med svævefly og ultraletfly samt flyvning i forbindelse med faldskærmsudspring, kan kun foregå fra flyvepladser, som er godkendt til formålet.

Anlæg af flyvepladser er omfattet af VVM-reglerne. 

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser til sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener.

Hvem gør hvad?

Kommunen har efter Planloven ansvaret for at fastlægge rammer for arealanvendelsen i byerne, for inddragelse af arealer til byformål og for lokalplanlægning.

Særligt støjende fritidsanlæg, støjende virksomheder og andre støjende aktiviteter skal godkendes af Frederikssund Kommune inden etablering eller udvidelse.  Frederikssund Kommune administrerer efter Miljøstyrelsens vejledninger om støj. Frederikssund Kommune har desuden vedtaget en forskrift for støj og vibrationer.

For de militære anlæg gælder et særligt lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1732 af 21. december 2015 om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde – og øvelsesterræner. 

Udpegningsgrundlag

På retningslinjekortet er der for eksisterende særligt støjende fritidsanlæg og for de militære anlæg angivet støjkonsekvenszoner omkring anlæggene. Støjkonsekvenszonen markerer den afstand fra det støjende anlæg, der kræves, for at de vejledende støjgrænser forventes overholdt. Støjkonsekvenszonerne for de særligt støjende fritidsanlæg er fastsat ud fra kendskab til de enkelte aktiviteter, for eksempel krav i de gældende miljøgodkendelser for anlæggene. 

Støjkonsekvenszonen omkring Forsvarets skyde- og øvelsesterræn ved Jægerspris er fastlagt statsligt jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 8, 1997.