Hvad er en kommuneplan?

Frederikssund Kommune er det blågrønne Fjordland, hvor to fjorde, tre kyststrækninger, Danmarks ældste skovtræer, smukke ådale og natur danner rammen om det gode liv og hverdagen. Her er over 120 km varieret kyststrækning med plads til udfoldelse, ro og fordybelse. Frederikssund Kommune er levende byer og lokalsamfund præget af landskabet, naturen, fællesskaber og med mangfoldige bosætningsmuligheder.

Frederikssund Kommune skal også i fremtiden være kendt for sine attraktive rammer og derfor arbejder Byrådet med en række langsigtede strategier for f.eks. bosætning og klimaindsats, der skal sikre at Frederikssund Kommune også i fremtiden markerer sig som en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret kommune i Øresundsregionen. Kommuneplan 2021-2033 bidrager med de langsigtede linjer for kommunens fysiske udvikling.

Hvert fjerde år vedtager kommunalbestyrelsen en ny kommuneplan, der tegner udviklingen i Frederikssund Kommune de næste 12 år frem. Kommuneplanen beskriver Byrådets mål og ønsker for kommunens fysiske udvikling og fastlægger rammerne for hvordan byerne og landområderne må bruges og bebygges de næste 12 år. Arbejdet med planen blev indledt i 2019, hvor Frederikssund Byråd offentliggjorde Planstrategi 2019 med visioner og mål for kommunens udvikling og på baggrund af borgerinddragelsen besluttede hvilke emner, der skulle være fokus på i den videre planlægning. Kommuneplan 2021-2033 har ligeledes været i offentlig høring i andet halvår af 2021.

Frederikssund Kommunes fremtid handler om byernes og landskabernes fysiske udvikling i en tid, hvor vi står midt i den grønne omstilling. Frederikssund Kommune vedtog i 2019 en Klimastrategi som sigter efter at kommunens egen drift er uafhængig af fossile brændstoffer seneste år 2030 og at kommunen som helhed er CO2-neutral senest i 2045. Denne indsats som bl.a. omfatter en omstilling til vedvarende energi er Frederikssund Kommunes bidrag til den globale indsats for at forebygge klimaændringer. Kommunen arbejder også med klimatilpasning. I Frederikssund Kommune er vi sårbare overfor både havvandsstigninger og kraftigt regnvejr og vi har som i andre kommuner allerede mærket konsekvenserne af klimaforandringerne i form af oversvømmelser. Kommuneplanen danner grundlaget for de kommende års udvikling af byerne som gode rammer for hverdagslivet i vores naturskønne kommune og for udviklingen i landområderne og sætter rammerne for den fysiske side af fremtidens bæredygtige udvikling i Frederikssund Kommune.

Kommuneplan 2021-2033 bygger videre på principper i den tidligere kommuneplan, men åbner samtidig på en række felter nye muligheder og sætter nye rammer for kommunens udvikling. De væsentligste ændringer er beskrevet i Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering af forslaget til kommuneplan 2021-2033, som offentliggøres sammen med kommuneplanen.

John Schmidt Andersen

Borgmester