Ferie- og fritidsanlæg


Bestemmelser

Ferie- og fritidsanlæg i landzone

  1. I områder, som er vist i korttemaet "Ingen større friluftsanlæg", kan der som udgangspunkt ikke etableres nye, større landskabeligt indgribende areal- eller bygningskrævende fritidsanlæg - golfbaner, rideanlæg og lignende - og eksisterende anlæg kan ikke udvides.

  2. Indenfor kystnærhedszonen kan der kun planlægges for ferie- og fritidsanlæg i landzonen, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering, og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. 

  3. Fritidsanlæg skal så vidt muligt være offentligt tilgængelige og kunne anvendes til flere forskellige friluftsaktiviteter. Ved indpasning af fritidsanlæg i landområdet skal belysning, bygninger og anlæg udformes med hensyntagen til omgivelserne.

  4. Der kan generelt etableres mindre anlæg til støtte for friluftslivet (f.eks. shelters, teltpladser, toiletter, anløbsbroer for kano og kajak, bænke mv.), når det efter en konkret vurdering er foreneligt med beskyttelsesinteresserne.

Redegørelse

Frederikssund Kommune er velsignet af en rig, smuk og varieret natur med smukke fjorde, skove, bakker, strande, søer og spændende kulturhistorie. Kommunen ønsker at gøre naturen og de tre attraktive fjordkyster mere tilgængelige til glæde for både beboere og turister. På kortet ovenfor kan tændes en række lag som viser nogle af de mange muligheder for vandreture, cykelture, primitiv overnatning, oplevelser på vandet i lystbåde, kajak, som kitesurfer mm., der findes i kommunen. Fjordstien i Frederikssund er en del af en større cykel- og vandrerute rundt om Roskilde Fjord og Isefjord på i alt 275km som er etableret i samarbejde med private lodsejere. En del af kommunen er sammen med dele af Lejre og Roskilde Kommuner udpeget som en 170 kvadratkilometer stor nationalpark - "Skjoldungernes Land". 

Ferie- og fritidsanlæg 

Ved planlægning for nye friluftsanlæg skal anlæggene så vidt muligt indeholde offentligt tilgængelige arealer herunder stier og veje, således at friluftsanlæg til for eksempel golf og ridning også kan bruges til andre aktiviteter som gåture mv.

Anlæggene skal indrettes, sådan at aktiviteterne ikke forstyrrer hinanden og sådan, at naboer og brugere ikke udsættes for risiko eller gener.

Bestemmelserne hindrer ikke rekreative anlæg, der allerede er fastlagt i en fredning, lokalplan eller lignende.

Nye friluftsanlæg i den kystnære del af landzonen kræver særlig planlægningsmæssig begrundelse, jævnfør Planlovens § 5b.

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a indeholde bestemmelser for beliggenheden af arealer til fritidsformål. 

Hvem gør hvad?

Mindre anlæg til friluftslivet i landområdet, som ikke kræver lokalplan, kan etableres med zonetilladelse fra kommunen, mens større anlæg og bygninger til friluftsformål i kystnærhedszonen kan forudsætte, at kommunen ansøger om et udviklingsområde inden der kan udarbejdes tillæg til kommuneplanen og lokalplan. 

Støjende friluftsanlæg til motorsport og flyvning er omfattet af VVM-regler og skal screenes af kommunen. Screeningen kan resultere i, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Både større og mindre, støjende anlæg kræver miljøgodkendelse.

Friluftsanlæg som vedrører søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet.