Bekendtgørelse Endelig vedtagelse

Offentlig bekendtgørelse

Dato for bekendtgørelsen er den  17. december 2021.

Byrådet har den 15. december 2021 vedtaget Kommuneplan 2021-2033.

Kommuneplanen fastsætter rammerne for den kommende udvikling af kommunen. Kommuneplanen består af en hovedstruktur, temaer med bestemmelser om arealanvendelse samt specifikke rammer for lokalplanlægningen. Fremtidens Frederikssund med Vision og Byudviklingsstrategi giver en samlet beskrivelse af de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Temaerne indeholder generelle bestemmelser for arealanvendelsen i kommunen. Rammedelen fastlægger specifikke rammer for byggehøjder, anvendelse til f.eks. bolig eller erhverv mm. for et stort antal lokalområder i kommunen. Kommuneplanen ledsages af en miljøvurdering, der skal sikre, at planens væsentlige miljømæssige konsekvenser er belyst, inden den vedtages endeligt sammen med den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen.

Kommuneplan 2021 - 2033 og miljøvurderingen har været offentligt fremlagt i perioden fra 1. juli 2021 til 9, september 2021. I forbindelse med den endelige vedtagelse, er der sket ændringer i udpegninger til Grønt Danmarkskort og skovrejsning og retningslinjer og redegørelsestekster er justeret primært som følge af statslige indsigelser, så de mere udtømmende gengiver gældende lovgivning. Ændringerne fremgår af dagsordenen fra Byrådsmødet 15. december 2021, der kan findes på frederikssund.dk. 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. fire uger fra den 17. december 2021. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Frederikssund Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Frederikssund Kommune. Hvis Frederikssund Kommune fastholder afgørelsen, sender Frederikssund Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.