Lokalplanlægning

loading image
Henter kort...

Bestemmelser

 1. Der udlægges områder til eksisterende og nye byformål, som vist på kortet. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med rammebestemmelser for områderne.

 2. Ved lokalplanlægning skal der redegøres for lokalplanens sammenhæng med kommuneplanens byudviklingsstrategi.

 3. Ved lokalplanlægning for miljøfølsom anvendelse skal det sikres, at disse og de udendørs opholdsarealer ikke er belastet af støj samt lugt-, støv- og anden luftforurening fra trafik, virksomheder, tekniske anlæg mv. over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

 4. Ved lokalplanlægning skal der tages stilling til mulighed for tilslutning til stinet i lokalområdet.

 5. Ved lokalplanlægning for anvendelser, der kræver opvarmning, skal der sikres eventuelt nødvendige arealer til varmeforsyning.

 6. Ved lokalplanlægning indenfor tilslutningspligtområder, hvor tilslutningspligt er pålagt via lokalplanbestemmelser, må den oprindelige lokalplans bestemmelse om tilslutningspligt som udgangspunkt ikke ophæves.

 7. Ved lokalplanlægning for tæt-lav bebyggelse, uden for bymidteafgrænsningerne, skal der som udgangspunkt udlægges mindst 10 % af det samlede etageareal til fælles friareal, ophold og lignende.

 8. Ved lokalplanlægning for nye erhvervsområder større end 5 ha, skal der tages stilling til mulighed for udlæg af areal til lastbilparkering.

 9. Antenner og master kan efter en konkret vurdering tillades selv om de overskrider højdegrænser fastsat i kommuneplanrammerne.

Redegørelse

Kommuneplanens rammedel fastlægger beliggenheden af områder til forskellige byformål. Ændring af kommuneplanrammers bestemmelser kan ske ved kommuneplantillæg.

Ved lokalplanlægning skal det sikres, at der ikke planlægges for nye anlæg eller ændrede anvendelser, der belastes af støj, lugt, støv og anden luftforurening ud over de vejledende grænseværdier. 

Ved planlægning for byudvikling skal der i Frederikssund Kommune tages stilling til lokalområdets tilslutning til stinettet, til sikring af arealer til fælles friarealer i boligområder og til lastbilparkering i større erhvervsområder som beskrevet i bestemmelserne om planlægning for byudvikling.

Ved lokalplanlægning skal der sikres eventuelt nødvendige placeringsmuligheder til varmeforsyning f.eks. til solfangere, varmepumper, jordvarmeanlæg mv.

Ved lokalplanlægning indenfor tilslutningspligtområder, hvor tilslutning er pålagt via lokalplanbestemmelser, må den oprindelige lokalplans bestemmelse om tilslutningspligt som udgangspunkt ikke ophæves, idet tilslutningspligt formentlig ikke kan videreføres med bestemmelser i en ny lokalplan.  Tidligere lokalplanbestemmelser, som pålægger tilslutningspligt, bør således kun ophæves, hvis dette sker koordineret med varmeplanlægningen. 

Der er samfundsmæssigt et stort ønske og behov for, at der sikres god mobildækning. Udviklingen i teknologi gør, at det er vanskeligt at lave en generel planlægning for placering af master, da behovene hurtigt vil ændre sig i forhold til, hvor det er optimalt at opstille master. Langt overvejende vil ansøgninger om mobilmaster således blive behandlet som enkeltsager.

De bedste muligheder for tilladelse til opsætning af nye antenner og/eller master er på:

 • eksisterende master og høje bygninger, i erhvervsområder og områder med tekniske anlæg, samt på arealer tæt på jernbane og motorveje, og arealer tæt på højspændingsledninger
 • kommunalt ejede arealer
 • arealer, som er udlagt til centerstruktur

Indenfor følgende områder, vil mulighederne være afhængige af de aktuelle forhold:

 • beskyttelsesområder med landskabsværdier
 • boligområder
 • områder med kulturhistoriske værdier

Det vil være vanskeligere af få tilladelse indenfor følgende områder:

 • områder med landskabsfredninger
 • områder omfattet af naturbeskyttelse og strandbeskyttelseszonen
 • områder som i kommuneplanen er udpeget som kulturmiljøer

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for beliggenheden af områder til forskellige byformål, herunder boligformål og erhvervsformål. Kommuneplanen skal endvidere ifølge Planlovens §11b indeholde nærmere bestemmelser om fordelingen af bebyggelsen efter art og anvendelsesformål.

Hvem gør hvad?

Det er byrådet, der fastsætter bestemmelser og rammer for byudviklingen.