Kolonihaver


Bestemmelser

  1. Kolonihaver omfatter overnatningshaver og daghaver (nyttehaver og lignende).

  2. Nye kolonihaveområder og stier planlægges, så de kan benyttes af offentligheden. Eventuelt nye kolonihaver som planlægges uden for byområdet skal vedblive at være i landzone.

  3. Nye arealer til overnatningshaver skal ligge i cykelafstand fra en station i Fingerbyen og med god adgang for cyklister. Arealerne skal ligge højst 4 km fra en station.

  4. Det skal i lokalplanlægningen for nye overnatnings- og daghaver sikres, at nye havelodder i gennemsnit ikke er større end 400 m2, og at de ikke må anvendes til helårsbeboelse. Der kan ikke udlægges areal til overnatningshaver i grønne kiler udover allerede kommuneplanlagte arealer.

Redegørelse

Kolonihaver fungerer som et fristed for Hovedstadsregionens befolkning med tilbud om sundhed og livsglæde. Formålet med Kolonihaveloven er at sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.

Alle nye kolonihaver etableres som varige haver, uanset om de ligger i by- eller landzone. Varige haver kan ikke nedlægges, med mindre samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt. En grundejer, som ønsker at nedlægge kolonihaver, skal i givet fald stille erstatningsareal til rådighed til nye haver.

Kolonihaver anses overvejende som et offentligt formål, og der vil derfor normalt være tale om, at kommunen overtager arealer, der omdannes til kolonihaver. I nye kolonihaveområder skal der efter Kolonihaveloven være offentlig adgang på veje og stier.

Kolonihaver omfatter overnatningshaver og daghaver (nyttehaver og lignende). Ved daghaver forstås nyttehaver og lignende, hvor der er mulighed for bebyggelse, men ikke er mulighed for overnatning.

Haver uden ret til bebyggelse på hvert enkelt havelod, er ikke omfattet af Kolonihavelovens definition af en kolonihave.

Overnatningshaver må ikke anvendes til helårsbeboelse. Den tekniske infrastruktur (kloak, vandforsyning, afledning af regnvand, elektricitet) i kolonihaveområder er typisk af en sådan karakter, at områderne ikke egner sig til beboelse. I overnatningshaver er det dog tilladt at overnatte. Lærkehøjen er overnatningshaver. Øvrige kolonihaver i kommunen er daghaver.

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder.

Hvem gør hvad?

Kommunen administrerer Kolonihaveloven.

Udpegningsgrundlag

Der er ikke udpeget nye arealer til kolonihaveområder, da der er uudnyttede udbygningsmuligheder for kapaciteten i de eksisterende udlagte kolonihaveområder.