Byudviklingens rækkefølge


Bestemmelser

 1. Byvækst skal ske i byzone i direkte tilknytning til eksisterende byområder og skal ske indefra og ud.
 2. Rækkefølgeplanen fastsætter frigivelsestidspunkt for en række kommuneplanrammer. Når der er fastsat et frigivelsestidspunkt kan der først vedtages en lokalplan, som overfører området til byzone, på det angivne frigivelsestidspunkt.
 3. Områder som frigives i anden halvdel af kommuneplanperioden, dvs. 2027-2033:

  • BB 2.1 Blandet byområde Vinge Nord
  • BB 2.2 Blandet byområde Vinge Syd
  • BB 2.4 Vinge By 
  • BB 2.7 Vinge By
  • BB 2.8 Vinge By
  • BB 2.9 Vinge Syd
  • BB 2.12 Blandet byområde Vinge Sydvest
  • B 3.28 Ved Lystrupvej
  • B 3.30 Ved Højagergård Vest
  • B 3.32 Syd for Ny Øvej
  • B 3.35 Ved Højagergård Øst
  • B 4.19 Skuldelevvej Sydøst
  • B 4.21 Højstedgård
  • B 4.22 Selsøvej Sydøst
  • B 4.26 Skuldelev Syd
  • B 6.14 ved Duemosevej

  • E 2.2 Erhvervsområde Vinge

 4. Udviklingsområder er arealer, som ikke indgår i gældende kommuneplanlægning, men som er udpeget i et landsplandirektiv og dermed kan udlægges i senere kommuneplanlægning under overholdelse af nærmere krav jf. planlovens § 11a.
 5. Rækkefølgebestemmelser for områder som frigives i anden halvdel af kommuneplanperioden dvs. 2027-2033 vil blive revurderet ved  senere kommuneplanlægning.
 6. Landzoneområder, som er beliggende i byområdet og som har en ramme for lokalplanlægningen, men som ikke er omfattet af rækkefølgebestemmelserne ovenfor, frigives med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021 – 2033.

Redegørelse

Byudviklingen styres med en rækkefølgeplan. Staten ønsker, både af hensyn til mulighederne for kollektiv trafikbetjening og hensyn til bevarelsen af åbne landområder, at prioritere byudvikling inden for det indre storbyområde (fingerplanens håndflade) og ydre storbyområde (byfingrene) frem for byudvikling i det øvrige hovedstadsområde (området uden for fingerbyen).

kort over Fingerplanen 2019
Fingerplan 2019 - Erhvervsstyrelsen 

Fingerplanen fastsætter blandt andet, at rækkefølgebestemmelser for byudvikling af regional karakter i det ydre storbyområde skal fastlægges efter forudgående forhandling mellem Staten og kommunen, mens kommunen i dette område har frie hænder til at styre rækkefølgen for byudvikling af lokal karakter. Fingerplanen fastlægger i det øvrige hovedstadsområde blandt andet, at kommunens rækkefølgebestemmelser skal sikre, at byudviklingen alene har lokal karakter.

Grundlaget for rækkefølgeplanen ændrer sig løbende, hvilket ikke gør det meningsfuldt at fastsætte præcise rækkefølgebestemmelser for byggeri, som ligger nogle år fremme i tiden. Rækkefølgeplanen sætter derfor ikke præcise årstal på den boligudbygning, som skal ske i perioden 2027-2033. Den nærmere tidsmæssige prioritering vil blive foretaget i senere kommuneplanlægning, ved kommuneplantillæg, efterhånden som der er behov og grundlag for det. Frigivelse kan i senere kommuneplanlægning eventuelt blive udskudt til efter 2027-2033.

Rækkefølgeplanen kan ændres ved kommuneplantillæg for eksempel som følge af byomdannelse og byfortætning, konjunkturændringer eller hensyn til kommunens økonomi (for eksempel afledte investeringsbehov til skole- og institutionskapacitet).

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11b blandt andet fastsætte rækkefølgen for bebyggelse og ændret anvendelse af arealer til byformål.

Hvem gør hvad?

Rækkefølgebestemmelser fastsættes af kommunen. Rækkefølgebestemmelser for byudvikling af regional karakter i det ydre storbyområde skal dog fastlægges efter forudgående forhandling mellem Staten og kommunen

Nye byudlæg

Der udlægges ikke nye byområder i forbindelse med Kommuneplan 2021.