Landskabsbeskyttelse


Bestemmelser

 1. Inden for de udpegede bevaringsværdige landskaber gælder, at landskabernes specifikke karakter og særlige visuelle oplevelsesmuligheder skal beskyttes mod byggeri, anlæg og ændringer i arealanvendelsen, som kan svække eller udviske disse kvaliteter. Beskyttelsesområderne fremgår af kortet.

 2. Inden for de udpegede større sammenhængende landskaber gælder, at landskaberne skal friholdes for større byggerier og tekniske anlæg, der slører landskabssammenhængene, har konsekvenser for det karakteristiske og oplevelsesrige i landskabet eller i nabolandskaberne eller forringer mulighederne for at forbedre landskaberne. 

 3. Inden for bevaringsværdige landskaber i kystforlandet gælder, at den visuelle sammenhæng til kysten og udsigtsmulighederne over vandet skal beskyttes mod byggeri, anlæg og ændringer i arealanvendelsen, som kan svække eller udviske disse kvaliteter. 

 4. Byggeri, anlæg og ændringer i arealanvendelsen i bevaringsværdige landskaber må kun ske, såfremt det kan begrundes ud fra særlige planlægningsmæssige eller samfundsmæssige hensyn, eller såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte landskabernes specifikke karakter og særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Vurderingen skal tage udgangspunkt i landskabskarakteranalysen for området. Ændringer kan endvidere ske som led i forbedring af områdernes landskabs- og naturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

 5. Bygninger og anlæg i bevaringsværdige landskaber skal placeres og udformes med hensyntagen til beskyttelsesinteresserne.

 6. Der skal generelt tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af landskabsværdierne.

 7. Efterbehandling af færdiggravede råstofgraveområder skal ske ud fra følgende hensyn:
  Efterbehandling af færdiggravede arealer skal ske på baggrund af en konkret afvejning i forhold til områdets landskabs-, natur- og kulturhistoriske værdier, jordbrugsinteresserne, det rekreative potentiale og hensynet til beskyttelse af grundvandet.
  I områder med drikkevandsinteresser skal færdiggravede arealer søges efterbehandlet til naturformål, rekreative formål, ekstensiv landbrugsdrift eller skovbrug. Såfremt der ikke er risiko for grundvandsforurening kan færdiggravede arealer søges efterbehandlet til byformål eller jordbrugsformål.

  Vedligeholdelsesområder

 8. Inden for de udpegede landskabelige vedligeholdelsesområder gælder, at udvikling skal ske i overensstemmelse med landskabskarakteren. Byggeri, anlæg og ændringer i arealanvendelsen skal i udformning og placering tage hensyn til den eksisterende landskabskarakter. 

  Områder, der kan ændres

 9. I de områder, hvor landskabet kan ændres, gælder, at områderne helt kan ændres eller nyskabes ved at give plads til nye funktioner og landskabselementer, der kan give området en ny karakter og nye oplevelsesmuligheder. Ved ændring skal der tages hensyn til karakteren af det omkringliggende landskab, som det er beskrevet i landskabskarakteranalysen. 

  Kirkeomgivelser

 10. Inden for de konkret afgrænsede kirkeomgivelser, skal der ved byggeri, anlæg og skovplantning tages hensyn til kirkens landskabelige beliggenhed og udsigten til og fra kirken.

 11. I de udpegede særlige landsbyer, skal de karakteristiske og oprindelige træk tilstræbes bevaret. Eventuel lokalplanlægning skal tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk samt til sammenhængen med kulturhistoriske træk i den omgivende dyrkningsflade.

  Kystnærhedszonen

 12. I kystnærhedszonen må der kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering.

  Generelt

 13. Arealudpegninger og retningslinjer for landskabsbeskyttelse gælder ikke for byområdet (nuværende eller fremtidig byzone) og sommerhusområder.

Redegørelse

Frederikssund Kommune indeholder mange landskaber med særlige værdier. For at kunne beskytte landskabet og samtidigt give mulighed for byggeri med mere, har kommunen udarbejdet en landskabsanalyse. Landskabsanalysen har til formål at lave en overordet beskrivelse af landskabet. På baggrund af analysen er der udarbejdet en landskabsstrategi, som opdeler landskabet i 3 kategorier i forhold til hvor meget landskabet skal beskyttes. De 3 kategorier er:

 • Beskyttet landskab (Beskyt)
 • Øvrigt landskab (Vedligehold)
 • Landskab der kan ændres (Ændre)

Ved ansøgninger om byggeri eller ved nye lokalplaner, skal der i hver sag tages stilling til hvor meget projekt vil påvirke landskabet, og om landskabet kan tåle denne påvirkning.
Mål for de enkelte landskaber og hvilke hensyn der skal tages, er nærmere beskrevet i landskabsstrategien.

Landskabsstrategi Kommuneplan 2021 - 2033 (6.5 MB)

Landskabsstrategien er baseret på en landskabsanalyse, som beskriver de enkelte landskaber og vurderer karakterstyrke, visuelle oplevelsesmuligheder, tilstand og sårbarhed.

Beskyttet landskab (Beskyt)

Landskabernes karakter og særlige visuelle oplevelsesmuligheder skal beskyttes mod ændringer i tilstanden eller arealanvendelsen, som kan svække eller udviske disse kvaliteter. Områder, der skal beskyttes, er vurderet som værende særligt karakteristiske, besidder særlige visuelle oplevelsesmuligheder og/eller er del af kystforlandet. Kystforlandet er de arealer, der er orienteret mod kysten. I kystforlandet tages hensyn til, at den visuelle sammenhæng til kysten og udsigtsmulighederne over vandet beskyttes.

Tilladelser til ændringer af tilstanden eller arealanvendelsen inden for det beskyttede landskab, kan gives på baggrund af en konkret vurdering af og under hensyntagen til landskabets specifikke karakter, de særlige visuelle oplevelsesmuligheder og kystforlandet, og under forudsætning af at nye bygninger og anlæg med videre placeres og udformes hensigtsmæssigt under hensyntagen til de landskabelige værdier. Der skal desuden tages hensyn til landskabets tilstand og sårbarhed.

Det skal vurderes, om den planlagte ændring er uforenelig med de særlige værdier, det vil sige om landskabskarakteren vil blive udvisket, om de visuelle oplevelsesmuligheder vil blive sløret, samt om den visuelle sammenhæng til kysten og udsigtsmulighederne over vandet vil blive sløret. Det skal vurderes, om den pågældende bebyggelse, anlæg og andet eventuelt kan gennemføres, hvis der tages særlige hensyn ved placering og udformning med videre. Endelig skal offentlighedens muligheder for at opleve og få adgang til værdierne vurderes, hvor det er aktuelt.

Ændringer af tilstanden og arealanvendelsen inden for beskyttelsesområder kan endvidere gennemføres, når der er tale om ”væsentlige samfundsmæssige hensyn”. Det vil sige, når byggeri og anlæg, som ikke er nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskeri, er nødvendigt ud fra almene interesser. Med ”samfundsmæssige hensyn” forstås således ikke kun større samfundsmæssigt nødvendige anlæg såsom trafik- og forsyningsanlæg, men også andre offentlige og private anlæg, som kommunen som sektormyndighed for naturbeskyttelse vurderer planlægningsmæssigt velbegrundede. Ved ændringer begrundet i væsentlige samfundsmæssige hensyn skal der ske en vurdering af, hvordan nye bygninger, anlæg med videre, hensigtsmæssigt kan placeres og udformes under hensyntagen til landskabs-, natur- og kulturværdierne i det konkrete beskyttelsesområde.

Landskab der kan ændres (Ændre)

Områderne kan ændres eller nyskabes ved at give plads til nye funktioner og landskabselementer, der kan give området en ny karakter og nye oplevelsesmuligheder. Det drejer sig som regel om områder, der er vurderet som værende karaktersvage på grund af, at udviklingen har udvisket de karaktergivende træk. I Frederikssund Kommune er for eksempel råstofgraveområder og deres omgivelser i mange tilfælde udpeget som områder, der efter endt gravning kan ændres til ny anvendelse såsom rekreative områder eller naturområder.

I de udpegede områder, hvor landskabet kan ændres, kan der planlægges for ny anvendelse og tilstand, der er i overensstemmelse med Frederikssund Kommunes landskabsstrategi. Det skal vurderes, om den planlagte ændring vil påvirke det omkringliggende landskab og nærliggende områder og punkter, der er omfattet af landskabsbeskyttelse, for eksempel kirker, udsigtspunkter og andre enkeltelementer.

Øvrigt landskab (Vedligehold)

Nye tiltag skal tilpasses landskabernes specifikke karakter. Der kan således ske udvikling i form af byggeri, anlæg og ændring af arealanvendelse, men det skal ske under hensyn til den eksisterende landskabskarakter. De karaktergivende landskabselementer skal bibeholdes og vedligeholdes i det omfang, de sikrer og varetager landskabskarakteren. Områder der skal vedligeholdes er som regel områder, der er præget af en vis udvikling, der dog ikke har udvisket områdets karakter.

Tilladelser til byggeri, anlæg og ændringer af tilstanden eller arealanvendelsen inden for det øvrige landskab kan gives på baggrund af en konkret vurdering af landskabets specifikke karakter. Det skal vurderes om den planlagte ændring vil medføre en væsentlig forringelse af landskabets karakter samt hvorvidt krav til placering og udformning kan medvirke til, at ændringen kan indpasses i den eksisterende landskabskarakter. Det skal vurderes, i hvilket omfang den planlagte ændring vil påvirke nærliggende områder og punkter, der er omfattet af landskabsbeskyttelse, for eksempel kirker, udsigtspunkter og andre enkeltelementer. Endelig skal offentlighedens muligheder for at opleve og få adgang til værdierne vurderes, hvor det er aktuelt.

Kirkeomgivelseszoner

Landskabsinteresserne omfatter kirkeomgivelser, der er vurderet som værdifulde. De værdifulde kirkeomgivelser er opdelt i nærområde og et fjernområde.

Beskyttelse af landskabsforhold i anden lovgivning

I Naturbeskyttelsesloven findes en række bestemmelser, der regulerer landskabsforhold. Der er beskyttelseszoner for strande, omkring fortidsminder, omkring søer og langs åer samt omkring skove. Hertil kommer fredninger med særlige bevaringsformål.

Nationalpark

På retningslinjekortet øverst på siden kan man se Nationalparken Skjoldungernes Land, hvis man tænder for laget. Der er imidlertid ikke regler om natur- og landskabsbeskyttelse knyttet til nationalparker og dermed heller ikke til Skjoldungernes Land. Nationalparkerne er smukke og karakteristiske landskaber ofte med rig kulturhistorie, hvor der gøres en ekstra indsats for at formidle oplevelsesmulighederne. 

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a indeholde bestemmelser til sikring af landskabelige bevaringsværdier.

Det er et af Lovens hovedformål at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet, jf. Planlovens § 1, stk. 1.

Hvem gør hvad?

Kommunen har ifølge Planloven ansvar for at sikre det åbne lands bevaringsværdier, for eksempel bebyggelse, landskabstræk og natur, gennem sin kommune- og lokalplanlægning samt landzoneadministration.

Udpegningsgrundlag

Bestemmelserne og de tilhørende arealudpegninger for de landskabelige værdier i det åbne land er udformet på baggrund af en analyse efter Landskabskaraktermetoden. Analysen er dokumenteret i ”Landskabsanalyse” (Frederikssund Kommune, 2012).

Arealudpegning er justeret ved Kyndbyværket.

Hvor arealudpegningerne omfatter byområdet (nuværende eller fremtidig byzone) eller sommerhusområder er beskyttelsesområderne ikke bindende.

Baggrundsmateriale

”Landskabsanalyse af Frederikssund Kommune” (Frederikssund Kommune; 2012)

”Kirkeomgivelser, Frederiksborg Amt” (Frederiksborg Amt; 2000)

”Havelse delområdeplan” (Frederiksborg Amt; 1999)

”Horns Herred delområdeplan” (Frederiksborg Amt; 2000)