Gå til sidens indhold
  Print
  Frederikssund Kommunes logo

  Naturbeskyttelse

  Bestemmelser

  1. Inden for de udpegede beskyttelsesområder (nuværende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser) gælder, at områderne skal beskyttes mod byggeri og anlæg og ændringer i arealanvendelsen, som kan forringe områdernes naturværdier. 
  2. Byggeri, anlæg og ændringer i arealanvendelsen i beskyttelsesområderne må kun ske, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, eller såfremt det ud fra en konkret planmæssig vurdering kan ske uden at tilsidesætte særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer. Ændringer kan endvidere ske som led i forbedring af områdernes landskabs- og naturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.
  3. Bygninger og anlæg inden for beskyttelsesområder skal placeres og udformes med hensyntagen til beskyttelsesinteresserne.
  4. Inden for beskyttelsesområderne skal der generelt tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af naturværdierne. Den almene adgang kan dog begrænses inden for områder, der er særligt sårbare.
  5. Arealudpegninger og bestemmelser for naturbeskyttelsesområder gælder ikke for byområdet (nuværende eller fremtidig byzone) og sommerhusområder.

  Redegørelse

  Hvad er værdierne?
  Kommuneplanens beskyttelsesområder for naturområder omfatter større, sammenhængende områder med skove, søer, fjorde og kystvande samt eng, mose, hede og overdrev.

  Kommuneplanens økologiske forbindelser forbinder naturområder med hinanden, herunder naturområder som ligger i andre kommuner, og giver mulighed for, at planter og dyr kan sprede sig. Nogle økologiske forbindelser indeholder naturområder, blandt andet beskyttede § 3-naturtyper. Andre steder har korridorerne begrænset naturindhold, og deres værdi er i det tilfælde at sikre, at der ikke skabes nye barrierer for spredningen af dyr og planter.

  Nogle af beskyttelsesområderne er samtidig internationale fuglebeskyttelsesområder og habitatområder udpeget i overensstemmelse med EF-direktiver (Natura 2000-områder). Natura 2000 er et netværk af særligt værdifulde naturområder i EU, der skal bidrage til at øge biodiversiteten i EU.

  Ved potentielle naturområder og forbindelser forstås områder, hvor det er muligt at genskabe værdifulde levesteder for vilde planter og dyr eller områder som kan retableres som natur for at skabe større sammenhængende naturområder eller hvor økologiske forbindelser kan etableres eller forbedres.

  Hvad er værdierne sårbare overfor?
  Udledning af spildevand kan være en trussel mod havområder, søer, vandløb og moser, mens påvirkning med kvælstof og fosfor fra landbrug, trafik og industri forringer alle naturtyper.

  Byudvikling, nye trafikanlæg, rekreative anlæg mv. kan indskrænke levesteder for planter og dyr og skabe barrierer for dyrelivet i naturområderne og de økologiske forbindelser.

  Naturområder, som er levesteder for sjældne planter og dyr, kan være sårbare over for slid og forstyrrelser fra rekreativ færdsel og anvendelse (for eksempel visse typer kær, mose og kildevæld samt heder). De forskellige plante- og dyrearter stiller meget forskellige krav til deres levesteder. Samme indgreb kan derfor påvirke nogle plante- og dyrearter positivt og andre negativt.

  Sårbarheden af et beskyttelsesområde er således afhængig af, hvilke arter og naturtyper, det prioriteres højt at bevare det konkrete sted.

  Hvordan tages hensyn til værdierne?
  Tilladelser til ændringer af tilstanden eller arealanvendelsen inden for de udpegede biologiske beskyttelsesområder kan gives under hensyntagen til de berørte naturtyper og arter og under forudsætning af at nye bygninger, anlæg mv. placeres og udformes under hensynta­gen til de biologiske værdier.

  Ved anlæg af stier, rekreative anlæg eller andre trafikskabende projekter i biologiske interesseområder er det vigtigt at tage hensyn til, om anlæggene tilsidesætter væsentlige biologiske interesser. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt helt at forbyde færdsel. I områder med ynglende fugle kan det være nødvendigt at forbyde færdsel i yngleperioden.

  Ændringer af tilstanden og arealanvendelsen inden for beskyttelsesområder kan endvidere gennemføres, når der er tale om ”væsentlige samfundsmæssige hensyn”. Det vil sige, når byggeri og anlæg, som ikke er nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskeri, er nødvendigt ud fra almene interesser. Med ”samfundsmæssige hensyn” forstås således ikke kun større samfundsmæssigt nødvendige anlæg såsom trafik- og forsyningsanlæg, men også andre offent­lige og private anlæg, som kommunen som sektormyndighed for naturbeskyttelse vurderer planlægningsmæssigt velbegrundede. Ved ændringer begrundet i væsentlige samfundsmæssige hensyn skal der ske en vurdering af, hvordan nye bygninger, anlæg mv. hensigtsmæssigt kan placeres og udformes under hensyntagen til landskabs-, natur- og kulturværdierne i det konkrete beskyttelsesområde.

  Grundlag

  Lovgrundlag
  Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a skal blandt andet indeholde bestemmelser for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.

  Hvem gør hvad?
  Kommunen har ifølge Planloven ansvar for at sikre det åbne lands bevaringsværdier, herunder naturværdier, gennem sin kommune- og lokalplanlægning samt landzoneadministration.

  Kommunen er myndighed for offentlighedens adgang til naturen, der er fastlagt i Naturbeskyttelsesloven.

  Udpegningsgrundlag
  Bestemmelserne for beskyttelsesområder for natur og de tilhørende arealudpegninger er overført fra Frederikssund Kommuneplan 2013 – 2025 og stammer i det væsentlige fra Regionplan 2005. De økologiske forbindelser er således stort set svarende til de gamle amtslige udpegninger af spredningskorridorer. En række af de økologiske forbindelser er ikke eksisterende naturområder, men i realiteten potentielle naturområder. Beskyttelsesområderne er i forlængelse af et kommuneplantillæg vedr. Frederikssund Idrætsby suppleret med et enkelt nyt potentielt naturområder ved Kyndby til erstatning af det potentielle område, som anvendes til idrætsby.

  Det forventes at udpegningerne skal revideres i næste kommuneplan samtidig med at der udpeges til Grønt Danmarkskort.