Kommuneplanens opbygning og retsvirkning

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er Byrådets samlede plan for udviklingen i Frederikssund Kommune de næste 12 år. Kommuneplanen er den oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer med videre kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen. Planen omfatter hele kommunens geografiske areal.

Frederikssund Kommuneplan 2021 findes udelukkende i en digital udgave og altså ikke i den traditionelle, trykte papirudgave. Frederikssund Kommune har fravalgt papirudgaven af flere årsager. Dels spares der store papirmængder ved at undlade at trykke kommuneplanen, hvilket giver mening set både fra et bæredygtigt og et økonomisk perspektiv. Og dels tydeliggør vi, at vi i Frederikssund Kommune satser på digitale medier. 

Baggrund

Kommuneplan 2021 for Frederikssund Kommune afløser den tidligere Kommuneplan 2017 – 2029 samt de senere vedtagne kommuneplantillæg. Kommuneplanen er udarbejdet i henhold til Planstrategi 2019 for Frederikssund Kommune. Planstrategiens mål og visioner er overført til Kommuneplanen, som angiver, hvordan målene udmøntes i udviklingsstrategi,  i generelle bestemmelser opdelt på en række plantemaer og endelig i specifikke rammer for lokalplanlægningen.

Planens opbygning

Kommuneplanen består i det væsentlige af tre dele:

  • Udviklingsstrategi
  • Temaer med bestemmelser og redegørelse
  • Rammer for lokalplanlægningen

Udviklingsstrategien indeholder Byrådets byudviklingsstrategi, vision og henvisning til Planstrategi 2019, som har dannet udgangspunkt for kommuneplanen samt henvisning til vedtagne politikker og strategier.

Temaer med bestemmelser og redegørelse indeholder bestemmelser vedrørende Byudvikling, Jordbrugserhverv, Landskab, Oplevelse og Fritid og Infrastruktur og Støj. De tilhørende redegørelser omfatter typisk  uddybning af bestemmelsernes indhold og grundlag, evt. administrationspraksis samt baggrundsoplysninger.

Rammer for lokalplanlægningen indeholder specifikke rammebestemmelser for hvert enkelt af kommunens rammeområder.

I tillæg til kommuneplanens tre væsentligste dele er der i en særskilt rapport udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplanen, redegjort for planens forhold til anden gældende planlægning og for planens forudsætninger mv.

Planens retsvirkning

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for den enkelte borger, men Byrådet er forpligtet til at arbejde for, at planen realiseres. Bestemmelser og rammer er bindende for Byrådets planlægning, mens Fremtidens Frederikssund - byudviklingsstrategi er en mere overordnet fortælling om, hvilken udviklingsretning Byrådet ønsker for kommunen. Planloven giver Byrådet visse beføjelser til at administrere på grundlag af planen – herunder mulighed for at nedlægge forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne i rammedelen (Planlovens § 12 stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse indenfor byzone og sommerhuszone i strid med rammebestemmelser (Planlovens § 12, stk. 3.).

Digitale kort

Kommuneplanens kortoplysninger, det vil sige kortene i bestemmelserne og rammedelen, er tilgængelige her på siden og på Frederikssund Kommunes hjemmeside. Der er mulighed for at zoome ind og ud samt at sammenholde Kommuneplanens kort med andre digitale kortoplysninger. For at se planlægning for nabokommunernes område henvises til plansystem.dk, hvor der er mulighed for at se kort for alle kommuneplaner i Danmark og dermed se hvilke regionale sammenhænge Frederikssund Kommunes planlægning indgår i. Vore nabokommuner vil løbende ændre og opdatere denne planlægning, og inddrager Frederikssund Kommune, når eventuelle planændringer har betydning for vores kommuneplanlægning.

Kommuneplanlægningen er en løbende proces

I en dynamisk kommune er der løbende behov for at revurdere kommuneplanlægningen. Byrådet skal efter Planloven vedtage en ny planstrategi inden for de første to år af hver 4-årig valgperiode. I planstrategien skal Byrådet tage stilling til om Kommuneplanen skal revideres og i givet fald hvordan. Næste planstrategi skal således vedtages af Byrådet allerede i 2023. Derudover må der forventes løbende at opstå behov for for eksempel mindre ændringer af rammerne for lokalplanlægningen for at tilgodese gode projekter, som Byrådet ønsker at fremme. Dette vil ske gennem kommuneplantillæg.