Forhold til anden planlægning

Planstrategi 2019

Kommuneplan 2021 – 2033 er udarbejdet med udgangspunkt i de visioner og målsætninger, der blev beskrevet i Frederikssund Kommunes Plan- og Agenda 21-strategi 2019. Med strategien blev det besluttet, at der skulle foretages en hel revision af Kommuneplanen, hvilket er udmøntet i nærværende kommuneplan.

Strategien sætter et emnemæssigt fokus de gode forbindelser mellem borgere, virksomheder, frivillige, fagpersoner, mellem by og land og til hovedstaden i form af en fælles vision, som skal angive retningen for den samlede udvikling for Frederikssund Kommune. Det emnemæssige fokus er båret videre i Kommuneplanens udviklingsstrategi, temaer og rammer.

Med Kommuneplanen gennemføres strategiens visioner og mål om, at Frederikssund Kommune skal være en stærk og udviklingsorienteret del af Hovedstadsområdet i kraft af kommunens bymønster og byudviklingsstrategi og med Vinge i front som et stærkt bosætnings- og erhvervsområde i regionen.

Den regionale udviklingsstrategi

Den regionale udviklingsstrategi for Region Hovedstaden beskriver strategien for hovedstadsregionens udvikling fra 2020 til 2023.

I den regionale vækst- og udviklingsstrategi er der formuleret en ambitiøs vision om at skabe en ansvarsfuld, grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Visionen konkretiseres indenfor 4 strategiske rammer, hvor mere specifikke ambitioner og Regionens kerneopgave beskrives og der inviteres til et bredt regionalt samarbejde med kommuner og andre relevante aktører. De 4 strategiske rammer er:

  1. Klima og miljø i balance
  2. Uddannelser og kompetencer til fremtiden
  3. Effektiv og bæredygtig mobilitet
  4. Nye muligheder for et sundt liv

Den regionale udviklingsstrategi sætter ikke faste rammer for den kommunale planlægning, men strategien skal indgå i grundlaget for kommuneplanen og kommuneplanen må ikke stride mod udviklingsstrategiens beskrivelse af den ønskelige fremtidige udvikling i regionen.

Fingerplan 2019

Kommuneplanen er udarbejdet i overensstemmelse med ”Fingerplan 2019 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning”.
Fingerplanen opdeler hovedstadsområdet i 4 geografiske områdetyper: det indre storbyområde (håndfladen), det ydre storbyområde (byfingrene), de grønne kiler og det øvrige hovedstadsområde. Frederikssund og Vinge ligger i det ydre storbyområde (byfingrene) og der er afgrænset grønne kiler omkring disse to byer. Den øvrige del af kommunen ligger i det øvrige hovedstadsområde.

Fingerplanen fastsætter blandt andet, at kommuneplanlægningen skal sikre at byudvikling og byomdannelse af regional betydning skal ske i det indre og ydre storbyområde og koordineres med udbygning af hovedstadsområdets overordnede infrastruktur, særligt den kollektive trafik. Udlæg af ny byzone skal begrænses. Rækkefølgebestemmelser skal bidrage til at sikre et udbud af planlagte byggemuligheder, som ikke væsentligt overstiger det forventede nybyggeri i hovedstadsområdet. Der må ikke udlægges nye sommerhusområder. Fingerplan 2019 fastlægger arealreservationer til f.eks. statslige vejprojekter, regionale stier og højspændingsanlæg i Frederikssund Kommune.

En del af Frederikssund Kommunes areal udgøres som ovenfor nævnt af områder inden for det ydre storbyområde - Frederikssundfingeren. I byfingeren foreskriver fingerplanen at der skal tilstræbes en høj bebyggelsestæthed omkring S-togstationerne. Med kravet om høj bebyggelsestæthed omkring stationerne, er det hensigten, at der skal skabes de bedst mulige forudsætninger for at betjene fingerbyen med tog.

De grønne kiler omkring Frederikssund og Vinge skal forbeholdes overvejende almen, ikke-bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse og områderne må ikke inddrages i byzone. 

I det øvrige hovedstadsområde foreskriver Fingerplanen blandt andet, at byudvikling skal være af lokal karakter i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund, at eksisterende sommerhusområder fastholdes som rekreative områder til ferieformål og at bymæssige fritidsanlæg placeres i byzone.

Kommuneplan 2019 – 2033 indeholder bestemmelser som udmønter fingerplanen indenfor kommunens område herunder f.eks. bestemmelser om rækkefølge i byudviklingen, tæt bebyggelse stationsnært, sikring af grønne kiler, udviklingsmuligheder uden for byfingeren af lokal karakter og virkemidler til fastholde en klar grænse mellem by og land. Med Kommuneplanen fastholdes eksisterende sommerhusområder, og der udlægges ikke nye sommerhusområder.

Landsplandirektiv om detailhandel i hovedstadsområdet

Kommuneplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningscentre med videre til detailhandel i hovedstadsområdet. Landsplandirektivet fastlægger bymidterne i det indre og det ydre storbyområde. I Frederikssund Kommunes del af byfingeren gives mulighed for at afgrænse to bymidter, én i Frederikssund by og én i Vinge.

Bymidteafgrænsninger i Frederikssund by, Vinge og de tre kommunecentre Slangerup, Skibby og Jægerspris er i overensstemmelse med landsplandirektivet og er fastholdt i kommuneplan 2021-33.

Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Kommuneplanen viser udviklingsområder omfattet af landsplandirektivet. Udviklingsområder er områder i kystnærhedszonen, som kommunen ønsker byudviklet på langt sigt og som staten med landsplandirektivet har godkendt, at kommunen i fremtiden kan inddrage i kommuneplanlægningen. Områderne er endnu ikke at betragte som kommuneplanlagte, idet dette kræver at der udarbejdes kommuneplanrammer for områderne og at områderne registreres som fremtidig byzone. Frederikssund Kommune har i øjeblikket byudlæg til mere end 12 års behov og har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at udarbejde yderligere kommuneplanrammer og udlægge yderligere arealer til fremtidig byzone, men den mulighed vil komme senere, efterhånden som de kommuneplanlagte arealer bebygges, og kommunen kan påvise et behov for nye byudlæg. 

Vandplanen, Natura 2000-Planen og Handleplaner

Staten udarbejder Vandplaner, Natura 2000-planer og Natura 2000-skovplaner. De statslige planer følges op med kommunale handleplaner, der konkret fastlægger de tiltag, som kommunen vil iværksætte for, at målsætningerne for grundvand og internationale beskyttelsesområder i de statslige planer kan opnås.

Forholdet mellem byudvikling og grundvandsbeskyttelse samt beskyttelse af Natura 2000-områderne fremgår i kommuneplanens temaer med bestemmelser og redegørelser.

Råstofplanen

Kommuneplanen må ikke stride mod en råstofplan udarbejdet af Regionsrådet. Planen er bindende for Frederikssund Kommune. I den gældende råstofplan er der inden for Frederikssund Kommune reserveret arealer til råstofgraveområder og råstofinteresseområder. Kommuneplanen udlægger ikke graveområder eller interesseområder til arealanvendelse, der er uforenelige med råstofgravning.

Statslig trafikplan og planer for den kollektive trafik

Kommuneplanen indeholder arealreservationer til statslige infrastrukturelle anlæg i overensstemmelse med trafikplanlægningen.

Nabokommunernes planlægning

Frederikssund Kommune grænser op til kommunerne Lejre, Roskilde, Egedal, Allerød, Hillerød og Halsnæs.
Kommuneplanen er udarbejdet med hensyntagen til sammenhængen med nabokommunernes planlægning for at sikre tværkommunale hensyn. Frederikssund Kommune drøfter løbende infrastruktur af fælles interesse med kommunerne i Frederikssundfingeren (Frederikssund, Egedal, Ballerup og Herlev).