Gå til sidens indhold
  Print
  Frederikssund Kommunes logo

  Særlige naturområder

  Bestemmelser

  1. Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser (Natura 2000-områder, generelt beskyttede naturområder efter Naturbeskyttelseslovens § 3 og fredede områder) skal bevares som levesteder for det vilde plante- og dyreliv. Særlige naturområder fremgår af kortet. 

  2. I Natura 2000-områder (internationale naturbeskyttelsesområder) skal der foretages en vurdering af, om et projekt kan påvirke Natura 2000-område væsentligt, før der kan meddeles tilladelser, dispensationer, godkendelser, med videre. Dette gælder dog ikke for projekter som er direkte forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

  3. Såfremt et projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætninger for det pågældende område. Viser vurderingen, at det ikke kan udelukkes, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der kun meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse, såfremt der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser.

  Redegørelse

  Særlige naturområder

  Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 og Habitatdirektivet fra 1992 indeholder fælles EU-regler for naturbeskyttelse. Direktiverne pålægger blandt andet medlemslandene at udpege og beskytte særlige områder for bestemte arter og naturtyper, hhv. fuglebeskyttelses- og habitatområder, samlet betegnet som Natura 2000-områder.

  Natura 2000 områderne danner tilsammen et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU. Natura 2000 er en samlebetegnelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder og kaldes også ”internationale naturbeskyttelsesområder”. I Frederikssund Kommune er der ikke udpeget Ramsar-områder.

  Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 188 af 26. februar 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter, udpeger internationale naturbeskyttelsesområder og fastsætter regler for administrationen af disse områder.

  De udpegede Natura 2000 områder i Frederikssund Kommune er:

  • Habitatområde nr. 120, Roskilde Fjord
  • Habitatområde nr. 133, Jægerspris Skydeterræn
  • Habitatområde nr. 245, Kyndby Kyst
  • Habitatområde nr. 199, Kongens Lyng
  • Habitatområde nr. 123, Buresø mv.
  • Fuglebeskyttelsesområde nr. 107, Jægerspris Nordskov
  • Fuglebeskyttelsesområde nr. 105, Roskilde Fjord mm.


  Bekendtgørelsen fastsætter bindende forskrifter til myndighederne om planlægning og administration, der berører internationale naturbeskyttelsesområder for at sikre, at forbuddet mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for dyrearter og beskyttelse af plantearter efterkommes.

  I henhold til Naturbeskyttelsesloven indgives skriftlig meddelelse til kommunalbestyrelsen, inden iværksættelse af en række aktiviteter i internationale naturbeskyttelsesområder. Kommunen skal herefter foretage en vurdering af virkningen på området under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger.

  Før der træffes afgørelse om tilladelse, dispensation, godkendelse, planlægning med videre, i medfør af en række bestemmelser i Planloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Råstofloven, Husdyrloven med flere, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

  Fredede områder

  Naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser som gør det muligt at gennemføre en fredning af et område. Det er Fredningsnævn, uafhængige domstolslignende organer, der kan gennemføre fredning og tage stilling til ansøgninger om dispensationer fra fredninger.

  § 3 beskyttede naturtyper

  En række naturtyper er beskyttede ved ændringsforbud i Naturbeskyttelseslovens § 3. De beskyttede naturtypers geografiske udstrækning kan ændre sig over tid. Det viste kort over §3 beskyttede naturtyper kan således ikke forventes at være korrekt. Opdaterede oplysninger om §3 beskyttede naturtyper kan ses på Danmarks Miljøportals Arealinformation.

  I det øvrige landområde udenfor beskyttelsesområderne skal småbiotoper så vidt muligt bevares. Sådanne områder er ikke udpeget som beskyttelsesområder, men mange er omfattet af anden beskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens §3 og Habitatsdirektivets artsbeskyttelse. Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper udenfor beskyttelsesområderne.

  Grundlag

  Lovgrundlag

  Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a indeholde bestemmelser for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

  Hvem gør hvad?

  Kommunen har ifølge Planloven ansvar for at sikre det åbne lands bevaringsværdier, herunder naturværdier, gennem sin kommune- og lokalplanlægning samt landzoneadministration.

  Kommunen varetager administrationen af Naturbeskyttelseslovens beskyttelseszoner samt biotopbeskyttelsen i lovens § 3.

  Kommunen er myndighed for offentlighedens adgang til naturen, der er fastlagt i Naturbeskyttelsesloven. Kommunen udarbejder kataloger for naturgenopretning og naturbeskyttelse i form af delområdeplaner, områdeplaner og plejeplaner for fredede arealer.

  Kommunen er tilsynsmyndighed for fredninger, men det er Fredningsnævnet der træffer afgørelser ved dispensationsansøgninger.

  Naturstyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af statslige Natura 2000-planer. Planerne er fulgt op med handleplaner, der er udarbejdet af kommunerne og Naturstyrelsen.

  Udpegningsgrundlag

  Natura 2000 områder er udpeget i bekendtgørelse. Fredninger besluttes af fredningsnævnet. Kommunen tager løbende stilling til § 3 områders udstrækning. Kommuneplanen skal imidlertid jf. planloven § 11a, stk. 1 nr. 14 indeholde bestemmelser for beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og et øjebliksbillede er derfor vist på kortet. Opdaterede oplysninger kan ses på Danmarks Miljøportals Arealinformation.