Frederikssund Kommunes logo

Miljøvurdering

Frederikssund Kommune har truffet afgørelse om, at Forslag til Kommuneplan 2021 skal miljøvurderes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Formålet med miljøvurderingen af forslaget til kommuneplan er, at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen af planen. Miljøhensyn skal i forbindelse med miljøvurdering forstås bred, idet der skal foretages en vurdering af planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 

Miljøvurdering