Frederikssund Kommunes logo

Offentlig bekendtgørelse

Dato for bekendtgørelsen er den 1. juli 2021

Forslag til Kommuneplan 2021-2033

Byrådet har den 24. juni 2021 vedtaget Forslag til Kommuneplan 2021-2033 med tilhørende miljøvurdering, som hermed sendes til offentlig høring.

Forslaget til Kommuneplan 2021-2033 beskriver Byrådets mål og ønsker for kommunens udvikling og fastlægger rammerne for hvordan byerne og landområderne må bruges og bebygges de næste 12 år. 

Høring

Byrådet vil gerne høre din mening om Forslag til Kommuneplan 2021. 

Du kan sende os din kommentar via følgende muligheder:

Send en e-mail til:

planteamet@frederikssund.dk 

eller send et brev til:

Frederikssund Kommune, Planteamet, Torvet 2, 3600 Frederikssund.

Dine kommentarer skal være kommunen i hænde inden høringsfristens udløb d. 9. september 2021. I høringsperioden vil der være flere planer i høring, så husk at skrive i overskriften, at dine bemærkninger vedrører Forslag til Kommuneplan 2021.

Der holdes borgermøde om forslaget d. 10. august kl. 19-21 i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund. 

Efter høringsperioden vil Byrådet tage stilling til planens endelige indhold.

Miljøvurdering

Byrådet har d. 24. juni 2021 godkendt miljøvurderingen af Forslag til Kommuneplan 2021-2033. 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over Forslag til Kommuneplan 2021-2033 eller miljøvurderingen af denne, kan du klage til Planklagenævnet. Retten til at klage fremgår af planlovens § 58 og er  afgrænset til retlige spørgsmål.

Ønsker du at klage, skal du som udgangspunkt klage via Klageportalen.dk

Klagen skal modtages inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, det vil sige 4 uger fra den 1. juli 2021. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening via Klageportalen. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Du kan læse mere om reglerne på Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk

Gebyr

For behandling af din klage skal du betale et gebyr. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside - www.naevneneshus.dk.