Frederikssund Kommunes logo

Rekreative stier

Bestemmelser

  1. Der reserveres mulighed for etablering af planlagte stiforbindelser som vist på kortet.
  2. Ved lokalplanlægning skal planlagte overordnede stiforbindelser fastlægges og indarbejdes og der skal fastlægges linjeføring for "missing links".
  3. Ved lokalplanlægning skaleksisterende stier - herunder strækninger, som indgår i den nationale cykelrute og fjordstien - respekteres.
  4. Ved planlægning af nye større vej- og baneanlæg skal eksisterende og planlagte stier indarbejdes og der skal etableres sikre stipassager over eller under anlæggene.

Redegørelse

Planlægningen for rekreative stier tager udgangspunkt i Byrådets vision om at gøre kommunens tre kyster og øvrige natur mere tilgængelig. Stinettet skal give gode muligheder for at opleve landskaber og natur og det skal sikre gode muligheder for dagligdagens rekreation, motion og bevægelse på cykel eller gående. Nettet skal desuden sikre forbindelser til stier i nabokommunerne.

De overordnede offentlige stier – både eksisterende og planlagte – er fastlagt i Fingerplanen. To af de overordnede offentlige stier er samtidig del af større ruter - Fjordstien og National cykelrute 2 som indgår i det nationale cykelrutenet.

Planlagte og eksisterende overordnede stier

De lokale offentlige stier fastlægges af kommunen. Det er intentionen bag planlægningen for de rekreative stier at sikre et sammenhængende stinet med både regionale og lokale ruter. Det tilstræbes, at stierne sammen med rekreative områder understøtter kommunens grønne struktur. Stierne og den grønne struktur forbinder byerne, kysten, landskabs- og naturområder og rekreative områder i kommunen.

En række stier i kommunen er ikke anlagte stier i grus eller asfalt, men trampestier som eksisterer i kraft af at mange mennesker går ad dem. Sådanne stier vedligeholdes normalt ikke, og findes derfor kun så længe de benyttes. Stierne er imidlertid taget med på kortet fordi de har stor rekreativ værdi og mange af dem må formodes at blive brugt så meget, at de er blivende.

Nogle af de viste stier er kun egnede til gående. Det gælder f.eks. de fleste trampestier.

En række stier i det åbne land kan bruges i kombination med svagt trafikerede kommuneveje. På kortet er fremhævet en række kommunale veje, som sammen med stierne kan danne rundture eller længere ture som egner sig til gang eller cykel. Nogle af de viste forbindelser via kommunevej er mere oplagte til cykelture end til gåture.

De rekreative stier i Frederikssund Kommune ejes dels af kommunen, dels af staten og dels af private og der kan være forskellige regler for benyttelsen af stierne.

Mange af stierne i Frederikssund Kommune ligger i skove. Man må færdes hele døgnet i Naturstyrelsens skove og i skove ejet af offentlige stiftelser, kommuner, andre statsinstitutioner eller folkekirken, men al motorkørsel er forbudt, man skal rette sig efter skiltningen og adgangen kan begrænses f.eks. på dage, hvor der arbejdes i skoven, hvor der holdes jagt med videre.

Adgang til forsvarets arealer nord for Jægerspris reguleres af Forsvarsministeriet.

Naturbeskyttelsesloven sikrer adgang til at færdes på en række stier og veje og arealer i det åbne land også ud over de stier, der er vist med farver på kortet:

  • Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af strandbredsvegetation.
  • Skove ejet af staten, kommuner, andre offentlige stiftelser eller folkekirken er åbne for færdsel, men al motorkørsel er forbudt og adgangen kan begrænses f.eks. på dage, hvor der arbejdes i skoven, holdes jagt mv.
  • Private skove er åbne for færdsel til fods og på cykel ad stier og veje samt for ophold fra kl. 6 morgen til solnedgang, hvis der er lovlig adgang. Hunde skal holdes i snor. Adgangen kan begrænses f.eks. på dage, hvor der arbejdes i skoven, holdes jagt mv.
  • Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang.
  • Veje og stier i det åbne land er åbne for færdsel til fods og på cykel. Færdsel her kan dog forbydes, hvis den er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen (for eksempel på dage hvor der holdes jagt), hvis den i særlig grad generer privatlivets fred eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. Kommunen kan tilsidesætte et forbud mod gående og cyklende færdsel for gennemgående vejes vedkommende og der kræves vægtige grunde bag et forbud. Der vil således normalt være adgang for gående og cyklende ad private fællesveje og private veje i det åbne land (landzonen), hvis de er gennemgående.

De præcise undtagelser for reglerne om adgang – herunder hvilke hensyn der skal tages for eksempel til beboelse – kan ses i Naturbeskyttelseslovens kapitel 4.

Adgangsreglerne om veje og stier i det åbne land i Naturbeskyttelsesloven har med få undtagelser erstattet Mark- og Vejfredslovens bestemmelse om offentlighedens adgang til private veje og stier i det åbne land.

Udover adgangen som er sikret i Naturbeskyttelsesloven er der ofte sikret offentlig adgang i forbindelse med fredning af arealer. De nærmere bestemmelser fremgår af fredningen.

Nedlæggelse af veje og stier i det åbne land er reguleret i naturbeskyttelsesloven. Ønske om nedlæggelse skal meddeles skriftligt til kommunen.

Grundlag

Lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for trafikanlæg.

Hvem gør hvad?

Kommunen planlægger, etablerer, vedligeholder og skilter det nationale stinet, det regionale stinet og lokale stier. Staten etablerer trafikstier langs statsveje.

Udpegningsgrundlag

Der er som grundlag for Kommuneplan 2017 gennemført en registrering af stier i det åbne land og temaet er revideret på baggrund af denne kortlægning.