Frederikssund Kommunes logo

Naturbeskyttelse - Grønt Danmarkskort

Bestemmelser

 1. Indenfor de udpegede beskyttelsesområder (naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentielle naturområder og nuværende og potentielle økologiske forbindelser) gælder, at de så vidt muligt bør friholdes for bygninger og anlæg og at nødvendige anlæg skal placeres og udformes med hensyntagen til  beskyttelsesinteresserne. I beskyttelsesområderne kan dog etableres stier, anlæg til tilbageholdelse og regulering af vand, mindre støttepunkter for friluftslivet mv.
 2. Indenfor beskyttelsesområderne må der ikke lokalplanlægges for formål, der væsentligt forringer naturtilstanden eller vanskeliggør, at områderne senere kan omdannes til naturområder.
 3. Beskyttelsesområderne må ikke udpeges til udviklingsområder.
 4. Hvor større trafikforbindelser ud fra samlede samfundsmæssige afvejninger anlægges, så de krydser økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser, skal der etableres afværgeforanstaltninger f.eks. i form af faunapassager.
 5. Realiseringen af Grønt Danmarkskort vil ske over tid gennem naturgenopretning, nye naturprojekter, etablering af erstatningsnatur, retablering af råstofgrave til natur mv. I prioriteringen vil indgå dels de potentielle naturværdier, der kan opnås, dels de drifts- og anlægsudgifter, der vil være forbundet med realiseringen.

  Redegørelse

  Tilladelser til ændringer af tilstanden eller arealanvendelsen inden for de udpegede biologiske beskyttelsesområder kan gives under hensyntagen til de berørte naturtyper og arter og under forudsætning af at nye bygninger, anlæg mv. placeres og udformes under hensyntagen til de biologiske værdier.

  Ændringer af tilstanden og arealanvendelsen inden for beskyttelsesområder kan endvidere gennemføres, når der er tale om ”væsentlige samfundsmæssige hensyn”. Det vil sige, når byggeri og anlæg, som ikke er nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskeri, er nødvendigt ud fra almene interesser. Med ”samfundsmæssige hensyn” forstås således ikke kun større samfundsmæssigt nødvendige anlæg såsom trafik- og forsyningsanlæg, men også andre offentlige og private anlæg, som kommunen som sektormyndighed for naturbeskyttelse vurderer planlægningsmæssigt velbegrundede.

  Ved ændringer begrundet i væsentlige samfundsmæssige hensyn skal der ske en vurdering af, hvordan nye bygninger, anlæg mv. hensigtsmæssigt kan placeres og udformes under hensyntagen til landskabs-, natur- og kulturværdierne i det konkrete beskyttelsesområde.

  Ved anlæg af stier, rekreative anlæg eller andre trafikskabende projekter i de udpegede beskyttelsesområder er det vigtigt at tage hensyn til, om anlæggene tilsidesætter væsentlige biologiske interesser. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt helt at forbyde færdsel. I områder med ynglende fugle kan det være nødvendigt at forbyde færdsel i yngleperioden.

  Grundlag

  Lovgrundlag

  Kommuneplanen skal ifølge Planlovens §11a indeholde bestemmelser for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser. De enkelte kommuners udpegninger skal indgå i et nationalt ”Grønt Danmarkskort”.

  Hvem gør hvad?

  Kommunen har ifølge Planloven ansvar for at sikre det åbne lands bevaringsværdier, herunder naturværdier, gennem sin kommune- og lokalplanlægning samt landzoneadministration.

  Kommunen er myndighed for offentlighedens adgang til naturen, der er fastlagt i Naturbeskyttelsesloven.

  Udpegningsgrundlag

  Kommunens naturværdier er gennemgået i 2019 og på baggrund af vejledning af juni 2017 om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser er der foretaget ny udpegning.

  Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Grønt Danmarkskort besluttet, at følgende arealer i forbindelse med Kommuneplan 2021 gennemgår en yderligere, grundig valideringsproces med de relevante, berørte lodsejere om, hvorvidt arealerne skal indgå i Grønt Danmarkskort eller udgå samt med hvilke nærmere afgrænsninger de eventuelt skal indgå. I processen lægges vægt på en direkte dialog samt afklaring med de relevante berørte lodsejere.

  Det drejer sig om:

  • matr. 13m, Græse By, Græse i Græse Ådal
  • det potentielle naturområde i Vænget
  • potentielle økologiske forbindelser startende ved området omkring Østby Mark og Selsø Sø
  • fastholde de tidligere udpegninger lavet af Frederiksborg Amt ved arealet syd for Strandhøjsvej ved Landerslev Strand
  • fastholde de tidligere udpegninger lavet af Frederiksborg Amt ved Hagerup Å
  • fastholde de tidligere udpegninger lavet af Frederiksborg Amt ved Havelse Mølle