Frederikssund Kommunes logo

Landbrug

Bestemmelser

  1. De særligt værdifulde landbrugsområder skal søges opretholdt til landbrugsformål.

  2. Hvis landbrugsarealer inddrages til byformål, tekniske og rekreative anlæg med videre skal der i kommune- og lokalplanlægning i videst muligt omfang tages hensyn til landbrugsmæssige forhold, såsom de berørte ejendommes afgrænsning, investeringsniveau og størrelse, samt mulighederne for jordfordeling.

  3. Det skal sikres, at der er en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny miljøfølsom anvendelse som for eksempel boliger og rekreative anlæg, så miljøkonflikter undgås både af hensyn til de nye boliger og rekreative anlæg og af hensyn til landbrugets produktionsvilkår.

  4. Anlæg til store husdyrbrug kan lokaliseres indenfor udpegningen til større husdyrbrug og under hensynstagen til de landskabelige værdier, jævnfør landskabskarakteranalysen.

  5. Inden for beskyttelsesområder for landskab, geologi og natur, skal der i forbindelse med etablering af intensivt husdyrhold foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for landskabs- og naturværdierne. Det skal ved den konkrete afgørelse om tilladelse eller fastsættelse af konkrete tilladelsesvilkår sikres, at virksomheden eller anlægget er til mindst mulig gene for oplevelsen af områdernes særlige værdier. 

  6. Arealudpegninger og bestemmelser for landbrug gælder ikke for byområdet (nuværende eller fremtidig byzone) og sommerhusområder.

Redegørelse

Landbruget i Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune rummer cirka 400 landbrugsbedrifter, heraf cirka 150 bedrifter med husdyrhold. Størstedelen af kommunens husdyrhold (90%) har under 75 DE (dyreenheder) og de få større husdyrhold er primært lokaliseret i den sydlige halvdel af Horns Herred. Korn og grovfoder udgør den overvejende del af afgrøderne i kommunen. Kommunen har en gennemsnitlig bedriftsstørrelse på 38 ha, der er på niveau med gennemsnittet i Region Hovedstaden, men er markant mindre end landsgennemsnittet på 53 ha.

Generelt er strukturudviklingen i landbruget gået i retning af stadig større intensive brug, men der er fortsat mange mindre landbrug med f.eks. alternative produktioner eller mere ekstensiv drift. Cirka 20 % af landbrugsarealet udnyttes af de mindre bedrifter på mellem 2 og 30 ha. Det kan være deltidsbedrifter eller fritidsbrug. Disse brug kan også være af stor værdi lokalt i landdistrikterne, ligesom de kan have stor betydning for naturbevaringen lokalt gennem ekstensiv afgræsning mv. I det åbne land ind mod byerne kan de også være en særlig vigtig faktor for bevaringen af disse områder som bynære rekreative oplevelsesområder. 

Landbrugsjord

Bestemmelserne om landbrug og udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder skal understøtte landbrugserhvervets udviklingsmuligheder.

En fortsat dynamisk og tilpasningsdygtig udvikling af landbruget forudsætter, at særligt værdifulde landbrugsområder så vidt muligt bevares og ikke splittes op af andre former for arealanvendelse.

Når landbrugsjorde skal overgå til ikke-jordbrugsmæssige formål, (som f.eks. arealer til byvækst, arealer til tekniske anlæg, samt arealer til ferie- og fritidsformål), skal det sikres, at inddragelsen af særligt værdifulde landbrugsjorde så vidt muligt undgås og at arealet, der skal inddrages, ikke bliver større end nødvendigt.

Ved administration af Plan- og Miljølovgivningen skal kommunen sikre en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny boligbebyggelse mv., så miljøkonflikter så vidt muligt undgås.

Ændringer og udvidelser skal foretages i henhold til gældende lovgivning og især lugt kan blive en reguleren de faktor, når det drejer sig om afstande til naboer, samlet bebyggelse og byer. De til en hver tid gældende love, bekendtgørelser og vejledninger på landbrugsområdet, vil være bestemmende for, hvordan landbruget kan ændres eller udvides i Frederikssund Kommune.

Husdyrbrug

Der gælder et særligt regelsæt vedrørende miljøgodkendelse af husdyrbrug. Det er kommunens opgave at vurdere virkningen på miljøet af nye og udvidede eller ændrede husdyrproduktioner. Her handler det ikke alene om miljøpåvirkninger som støj, lugt eller nitratudvaskning, men også hensynet til de landskabelige værdier. Udviklingen af husdyrbrugene skal ske i en afvejning af hensynet til de erhvervsmæssige interesser og til naturen, miljøet og landskabet.

Kommuneplanen forudsætter, at der i beskyttelsesområder for landskab, geologi og natur ikke tillades nye anlæg eller ændret arealanvendelse, som kan medføre væsentlige miljøgener, der forringer oplevelsen af landskabs- og naturværdierne. Bestemmelse nr. 5 medfører ikke et totalt forbud overalt i beskyttelsesområder mod anlæg og virksomheder, der kræver vurdering og miljøgodkendelse iht. Husdyrlovgivningen. Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af, om det aktuelle anlægs miljøpåvirkning vil forringe almenhedens oplevelse af de konkrete landskabs-, natur- og kulturværdier, der er særligt karakteristiske for det pågældende beskyttelsesområde eller på anden måde årsag til områdets udpegning som beskyttelsesområde

Planloven fastsætter at kommunerne skal inddrage beliggenheden af arealer til store husdyrbrug i kommuneplanlægningen. Planlægningen for store husdyrbrug skal omfatte driftsbygninger og -anlæg på husdyrbrug på hvad der svarer til mere end 500 dyreenheder. I Frederikssund Kommune svarer de største husdyrbrug i dag til cirka 250 dyreenheder. Kommuneplanens retningslinje er en positiv udpegning, der indikerer muligt egnede arealer (Store husdyrbrug) til lokalisering af driftsbygninger og -anlæg på store husdyrbrug. 

Bestemmelsen tilsidesætter ikke kravet om en konkret vurdering og den normale godkendelsesprocedure efter Husdyrloven. Udpegningen har til formål at give landbruget en større investeringssikkerhed i forbindelse med udvidelse af eksisterende eller placering af nyt produktionsanlæg, men hindrer ikke nødvendigvis placering, udvidelse og ændring af store husdyrbrug uden for disse områder.

Kortudsnit over placering af store husdyrbrug opdelt i sogneområder

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Bestemmelserne vedrørende landbrug, herunder udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder er fastsat i medfør af Planlovens § 11a.

Hvem gør hvad?

Kommunen har efter Planloven ansvar for sikringen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særligt værdifulde landbrugsområder.
Statsforvaltningen har ansvaret for udarbejdelse af jordbrugsanalyserne, der har til formål sikre, at de jordbrugsmæssige interesser indgår i de regionale udviklingsplaner, kommuneplanerne og lokalplanerne.

Udpegningsgrundlag

Statsforvaltningens jordbrugsanalyser har dannet grundlag for udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder i Kommuneplanen. Jordbrugsanalysen indeholder en række statistiske data om landbruget vedrørende arealanvendelse, husdyrproduktion, planteproduktion, ejendomsstruktur, økonomiske forhold og jordbundsforhold.

De særligt værdifulde landbrugsområder er udpeget på baggrund af en vurdering af kommunens landbrugsbedrifter ift. størrelse, placering, investeringsforhold og husdyrtæthed. Denne vurdering er sammenholdt med øvrige arealinteresser. Biologiske interesseområder, større sammenhængende beskyttede naturtyper (§3), Natura 2000-områder, lavbundsarealer, nitratfølsomme områder iht. vandplanerne, skovrejsningsområder og råstofgraveområder og byudviklingsarealer er som hovedregel ikke udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder.

Udpegningen for placering af store husdyrbrug er lagt inden for udpegningen af værdifulde landbrugsområder. Udpegningen for store husdyrbrug er lagt med en 300 m afstand til boligområder/sommerhusområder og med en afstand på 1000 m fra beskyttede naturtyper (§3) med ammoniakbufferzone, og udpegningen er lagt uden for områder med landskabsbeskyttelse. En tilladelse om etablering af et stort husdyrbrug inden for udpegningen vil fortsat bero på konkret sagsbehandling og vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Baggrundsmateriale

Jordbrugsanalyser: www.jordbrugsanalyser.dk