Frederikssund Kommunes logo

Vindmøller

Bestemmelser

Vindmølleområder

 1. Der kan lokalplanlægges for vindmøller inden for de udpegede vindmølleområder vist på kortet. Eksisterende vindmøller over 25 meter, uden for de udpegede vindmølleområder, kan ikke genopføres eller udskiftes. 
 2. Der fastsættes følgende for opstilling af vindmøller, som vist i tabellen herunder.
  RammeområderMin. Total Højde

  Maks. Total Højde 

  Maks. Antal møllerBetingelser

  V 2.1 / E 2.1
  Vindmølleområde ved Vinge

   
  100110Området kan først udnyttes, når sommerhusbeboelsen Frederikssundsvej 45 og boligen Strandvangen 25 er nedlagt.
  1201331
  V 4.1

  Vindmølleområde ved Maglehøjvej

   -65 2Området er udnyttet.
  V 5.2
  Vindmølleområde ved Dalby
  -451Området kan først udnyttes, når den eksisterende husstandsvindmølle på ejendommen er nedtaget.
  V 5.3
  Vindmølleområde ved Svanholm
  1001272Området kan først udnyttes, når de 2 eksisterende vindmøller på ejendommen er nedtaget.
 3. Inden for konsekvenszonerne omkring eksisterende store vindmøller og udlagte vindmølleområder, må der ikke lokalplanlægges for støjfølsom anvendelse.
 4. Vindmøller skal opstilles i et letopfatteligt geometrisk mønster med samme indbyrdes afstand. Afstanden mellem møllerne skal være mellem 3 og 4 gange rotordiameteren, med mindre VVM-redegørelsen godtgør, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig eller hensigtsmæssig.
 5. Vindmøller i vindmølleområderne skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, materialevalg, omløbsretning, omdrejningstal og rotordiameter. Navhøjden kan varieres med op til 10 m mellem den højeste og den laveste vindmølle, såfremt der herved opnås en udligning mellem terrænforskelle. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1,1 og 1:1,35, med mindre VVM-redegørelsen godtgør, at et andet forhold er nødvendigt eller hensigtsmæssigt.
 6. Vindmøller skal være trebladede og tårn, hus og vinger skal fremstå i samme lysegrå, ikke-reflekterende overflade med mindre VVM-redegørelsen peger på en mere hensigtsmæssig udformning. Bortset fra et mindre firmalogo på huset, må der ikke være reklamer på vindmøllerne. Vindmøller kan have lysafmærkning, hvis det kræves af Trafikstyrelsen. Anden belysning af vindmøllerne er ikke tilladt.

  Husstandsvindmøller
 7. Husstandsvindmøller kan kun placeres udenfor de udpegede vindmølleområder og råstofområder. Husstandsvindmøller, kan efter en konkret vurdering, opstilles i eller i nærheden af internationale beskyttelsesområder, såfremt det kan påvises, at det ikke vil skade disse områder. Før der kan gives landzonetilladelse til en husstandsvindmølle, i eller i nærheden af internationale beskyttelsesområder, skal der redegøres for møllens eventuelle påvirkning af områdets dyre- og planteliv.

  Generelle krav til vindmøller
 8. Vindmøller skal overholde følgende afstandskrav:

  • Afstanden for møller, som kræver lokalplan, til nærmeste nabobeboelse skal være mindst 4 gange totalhøjden for den enkelte mølle.
  • Afstanden til skel mod overordnede veje skal minimum svare til totalhøjden. 
  • Afstanden til skel mod jernbanestrækninger skal minimum svare til totalhøjden + 10 meter.
  • Afstanden til deklarationsarealer for højspændingsledninger skal minimum svare til totalhøjden. 
  • I en afstand fra vej eller jernbane på mellem 1,0 og 1,7 gange møllens totalhøjde, skal der foretages en konkret sikkerhedsmæssig vurdering af den enkelte mølles placering, hvilket sker i dialog med Vej- og Banemyndigheden.
 9. Placeringen af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på overordnede og vigtige veje. Vindmøller må således ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb.
 10. I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser, eller hvor maritime radioanlæg er placeret, vil tilladelse til opstilling af vindmøller, både uden for og inden for de udpegede vindmølleområder, bero på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen. Oplysning om de overordnede radiokædeforbindelser i kommunen kan fås ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

Redegørelse

Store vindmøller

Store vindmøller (= en totalhøjde over 25 m) kan kun opstilles i de områder, som er udpeget til vindmølleområder i Kommuneplanens retningslinjer. Ligeledes gælder der, at eksisterende store vindmøller kun kan udskiftes, såfremt det pågældende vindmølleareal er udpeget som et vindmølleområde i Kommuneplanen.

Lokalplanlægning skal ske på baggrund af en samlet opstillingsplan for hele vindmølleområdet. Inden opstilling af en mølle i et vindmølleområde skal det påvises, at det samlede støjbidrag fra alle de tilladte vindmøller i det pågældende vindmølleområde kan overholde Miljøministeriets støjkrav. Omkring vindmølleområderne er angivet konsekvenszoner, der markerer en afstand på 4 gange totalhøjden fra vindmølleområdet. I forbindelse med et konkret vindmølleprojekt skal VVM-redegørelsen udpege en mere præcis støjkonsekvenszone, når det endelige opstillingsmønster og vindmøllernes støj er afklaret.

Vindmøllecirkulæret påbyder kommunen at sætte en maksimumshøjde på møllerne i vindmølleområderne.

Maksimumhøjden varierer for hvert vindmølleområde, og er fastsat på baggrund af en vurdering af bl.a. afstande til naboer og de landskabelige forhold. Egnede placeringer for store vindmøller er en knap ressource. For at sikre, at kommunens bedste placeringsmuligheder for vindmøller anvendes til møller, som er rimeligt tidssvarende og økonomisk rentable, er der sat en minimumshøjde på møller i vindmølleområderne.

For vindmølleområde V 5.2 og V 5.3 er fastsat betingelse om, at eksisterende vindmøller skal nedtages inden nye kan opstilles. Projektbeskrivelsen, til en ansøgning om opstilling af vindmøller i området, skal omfatte nedtagningen af de pågældende vindmøller, samt en dokumentation for, at bygherren har rådighed over vindmøllerne til gennemførelse af nedtagelsen.

Vindmølleområdet ved Vinge omfatter både rammeområde V 2.1 og en del af rammeområde E 2.1, som i Kommuneplanen udlægges til erhverv. Der er således tale om vindmøller i tilknytning til erhvervsområdet Copenhagen Cleantech Park. I vindmølleområdet kan der opstilles enten 3 vindmøller med en maksimal totalhøjde på 110 meter eller 1 vindmølle med en maksimal totalhøjde på 133 meter. Ved opstilling af 3 vindmøller kan hele vindmølleområdet benyttes. Ved opstilling af 1 vindmølle på 133 meter reduceres den reelle placeringsmulighed til et mindre areal i E 2.1 grundet afstandskrav til boliger, overordnet vej mv. Placeringsmuligheder for vindmøller er angivet i redegørelseskortet.

For vindmølleområde V 2.1/E 2.1 er der fastsat betingelse om, at sommerhusbeboelsen Frederikssundsvej 45 og boligen Strandvangen 25 nedlægges.

Husstandsvindmøller

Opstilling af vindmøller med en højde under 25 m kræver ikke en konkret arealreservation i Kommuneplanen.

Landzonetilladelse eller lokalplanlægning som omfatter husstandsvindmøller i beskyttelsesområder forudsætter, at der foretages en konkret vurdering af beskyttelsesinteresserne og at landskabs-, natur- og kulturværdierne ikke forringes. Herudover skal der tages størst mulig hensyn til nabobeboelse og til bysamfund og landsbyer. Ved husstandsvindmøller, i nærhed til eksisterende eller planlagte vindmølleområder, skal den landskabelige påvirkning desuden vurderes. Der vil normalt ikke blive givet tilladelse til opførelse af husstandsmøller inden for vindmølleområdernes konsekvenszoner vist på kort 5.4.A.

Husstandsvindmøller er også omfattet af kravene i Støjbekendtgørelsen for vindmøller.

VVM

Opstilling af grupper med flere end 3 stk. møller og opstilling af møller højere end 80 m kræver, at der gennemføres en VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Det betyder, at projektet først kan gennemføres, når der er udarbejdet et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, der belyser projektets indvirkning på miljøet, og der skal udarbejdes og vedtages en lokalplan for projektet. En VVM skal omfatte meget grundige undersøgelser af alle relevante planhensyn - herunder de visuelle virkninger af møllerne, støjberegninger, afstandsforhold til nabobebyggelse mv. som grundlag for et kommuneplantillæg.

Landskab

Som udgangspunkt bør der kun planlægges for vindmølleområder nærmere end 28 x totalhøjden indbyrdes fra hinanden, hvis den landskabelige påvirkning vurderes at være ubetænkelig. Afstanden kan fraviges, hvis kommunen i forbindelse med en konkret VVM-vurdering kan godtgøre, at samspillet mellem vindmøllegrupperne fremtræder harmonisk i landskabet, og at det samtidig opfattes som adskilte anlæg.

Vindmølleområderne V 5.2 og V 5.3 ligger med en indbyrdes afstand på cirka 2000 meter (16 x totalhøjden for 125m-møller og 44 x totalhøjden for 45m-møller). Det vurderes, opstilling af vindmøller i både område V 5.2 og V 5.3 ikke vil påvirke landskabet væsentligt, da områderne på grund af skalaforskellen vil kunne opfattes som adskilte anlæg.

Vindmølleområderne V 5.2 og V 4.1 (eksisterende møller på 62 meter ved Lyngerup) ligger med en indbyrdes afstand på cirka 1300 meter (21 x totalhøjden for 62m-møller og 28 x totalhøjden for 45m-møller). V 5.2 og V 4.1 vil være placeret på hver sin side af hovedvejen, hvilket er et af de primære betragtningspunkter i landskabet. Den visuelle påvirkning skal vurderes i en VVM-redegørelse.

Drikkevandsinteresser

Størstedelen af de potentielle vindmølleområder ligger i område med drikkevandsinteresser. I den videre planlægning skal det vurderes, om der skal stilles skærpede krav til afværgeforanstaltninger til reduktion af risikoen ved og for oliespild fra vindmøllerne, f.eks. ved etablering af opsamlingskar i bunden af møllen.

Andre myndigheder

Ved opstilling af store møller nær kysten skal Søfartsstyrelsen kontaktes. Ved opstilling af møller med en totalhøjde større end 100 m, skal Trafikstyrelsen endvidere orienteres, således at der kan tages stilling til evt. afmærkning.

Ved placering af møller inden for en radius af 5 km fra Forsvarets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner skal Forsvarsministeriet høres.

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder vindmøller.

Planlægning for vindmøller er reguleret af Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, der fastsætter regler for placering af vindmøller.

Hvem gør hvad?

Staten er myndighed for vindmøller med en totalhøjde på 150 m eller derover. Kommunen er myndighed for øvrige landbaserede vindmøller.

Kommunen har ansvaret for at udpege områder til lokalisering af vindmøller og ansvaret for at kommune- og lokalplanlægge for vindmøller. Kommunen er også myndighed, når der skal gives landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmøller.

Ifølge bestemmelser i Planloven skal der, for projekter med møller med en totalhøjde på mere end 80 m eller med mere end 3 møller, udarbejdes en særlig redegørelse for Vurdering af Virkningerne på Miljøet (VVM-redegørelse). Alle vindmølleprojekter skal VVM-screenes.

Udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlaget er videreført fra Kommuneplanen 2013-2025.

Baggrundsmateriale

”Landskabsanalyse” (Frederikssund Kommune; 2012)

”Landskabsstrategi Kommuneplan 2017 - 2029” (Frederikssund Kommune; 2016)