Frederikssund Kommunes logo

Veje og kollektive trafikanlæg

Bestemmelser

Trafikanlæg omfattet af landsplanlægningen

 1. Der sikres mulighed for anlæg Frederikssundmotorvejen, som vist på kortet (Jævnfør Trafikministerens Vejplan og Fingerplanen).
 2. Der sikres mulighed for anlæg af en ny fjordforbindelse, som vist på kortet.
 3. Der sikres mulighed for etablering af 3. spor på strækningen Frederikssund-Frederiksværk og strækningen Slangerup-Egedal, som vist på kortet (Jævnfør Fingerplanen). 
 4. Der sikres mulighed for etablering af en S-togstation i Vinge, som vist på kortet (Jævnfør Fingerplanen).

  Kommunale trafikanlæg
 5. Der sikres mulighed for at etablere:
 • forbindelse fra fjordforbindelsens tilslutningsanlæg ved Vinge til Boulevarden i Vinge
 • en forlægning af Jernbanegade
 • et tilslutningsanlæg til fjordforbindelsen fra Landerslevvej
 • en sydlig adgangsvej til Skibby

Redegørelse

Statslige reservationer til trafikanlæg

Landsplandirektivet for Hovedstadsområdet – Fingerplanen – indeholder planlægning for en række projekter, som skal indarbejdes i kommunens planlægning.

Fjordforbindelse

Byggeriet af den nye fjordforbindelse, som går over Roskilde Fjord og forbinder Frederikssund og Hornsherred, er godt i gang. Fjordforbindelsen bliver knap 10 km lang 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikksund, og knap 1,4 km vil ligge på en højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage. Det forventes, at fjordforbindelsen åbner for trafik i 2019. Med den nye fjordforbindelse vil kapacitetsproblemerne på den gamle forbindelse blive løst. Fjordforbindelsen forventes samtidig at påvirke belastningen af vejnettet i Frederikssund by.

Motorvej

Frederikssundfingeren er den eneste byfinger i hovedstadsområdet, der ikke har en motorvej. Anlægsloven for hele Frederikssundmotorvejen er vedtaget. Anlægsloven fastlægger den overordnede linjeføring. Motorvejen består af tre etaper på i alt 34 km, der starter ved Motorring 3 i Rødovre og slutter i Frederikssund. Første etape fra Motorring 3 til Motorring 4 åbnede for trafik i december 2011. Anden etape fra Motorring 4 til Tværvej ved Smørum åbnede for trafik i 2015. Linjeføringen for tredje etape fra Tværvej til Frederikssund ligger fast, men finansieringen afventer en politisk afklaring.

S-togstation

Placering og finansieringsmodel for den kommende S-togstation i Vinge er afklaret og projekteringen er i gang. Stationen forventes færdig i 2019. Samtidig bygges de første dele af Vinge centrum. Stationen gør Vinge attraktiv for beboere, erhverv og handel, og de nye brugere af området sikrer passagergrundlag for stationen.

Udbygning af statsveje med et 3. spor
Der reserveres mulighed for en udbygning af Frederikssundsvej fra den store rundkørsel ved J.F.Willumsens Vej mod Frederiksværk og af Roskildevej fra rundkørslen ved Hørup Skovvej mod Roskilde.

Kommunale reservationer til trafikanlæg

Forlægning af Jernbanegade
En forlægning af Jernbanegade, hvor den forlagte vej tilsluttes Ågade/Bakkegade og Jernbanegade overfor Sillebroen omdannes til et nyt torv, vil kunne give nye kvaliteter i bymidten og en bedre trafikafvikling i Frederikssund by, men vil i givet fald skulle gennemføres i et samarbejde med investorer i forbindelse med en samlet omdannelse af området, hvor den unikke placering tæt på Sillebrocenteret, S-togstationen og gågaden – og samtidig naturskøn udsigt over Sillebro Ådal – udnyttes.

Sideløbende med etableringen af fjordforbindelsen udføres der, i samarbejde med Vejdirektoratet, en række forbedringer af det kommunale vejnet, herunder en udbygning af Marbækvej.

Tilslutningsanlæg til fjordforbindelsen fra Landerslevvej
Der sikres med reservationen mulighed for etablering af en lettere adgang fra det nordlige Hornsherred til fjordforbindelsen.

De ovennævnte kommunale planreservationer får både status som kommuneplanreservationer og vejplan efter vejloven.

Sydlig adgangsvej til Skibby

Der sikres med reservation mulighed for at føre trafik fra Skibbys østlige og sydlige dele syd om byen, hvis byudviklingen senere skulle gøre det hensigtsmæssigt.

Vej fra Fjordforbindelsen til Boulevarden i Vinge
Der sikres med reservation forbindelse mellem Boulevarden og Frederikssundsvej/Fjordforbindelsen. Vejen sikrer at Vinge får en god og direkte adgang til overordnede vejnet.

Busdrift

Frederikssund Kommune drøfter løbende med Movia, hvordan der kan sikres den bedst mulige kollektive trafik inden for kommunens økonomiske muligheder.

Principper for den kollektive trafik

I planlægningen af den kollektive trafikbetjening arbejdes der efter følgende principper:

• At alle ændringer i udgangspunktet skal kunne holdes inden for eksisterende budgetramme.

• At ressourcerne satses der, hvor der opnås flest køreplanstimer pr. investerede krone. Det vil sige at busdriften prioriteres der, hvor de største passagerstrømme er.

• At sikre en hurtig og direkte betjening mellem de største trafikknudepunkter i og uden for kommunen.

• At sikre en god sammenhæng mellem de hurtige og direkte linjer i det overordnede busnet og de øvrige buslinjer i busnettet. 

 Planlægningen af den kollektive trafik er bygget op omkring et strategisk net, som fastlægges for hele Movias område. Det strategiske net fastlægges i et samarbejde mellem Movia, regionerne og kommunerne. Det strategiske net i Frederikssund Kommune ser således ud i Movias forslag til Trafikplan 2016:

Movias Trafikplan 2016
Det strategiske net 2016 (Movia: Trafikplan 2016)

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for beliggenheden af trafikanlæg.

Vejplanlægning er efter Lov om Offentlige veje, jf. Lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 (Vejloven), henlagt til de enkelte vejbestyrelser for hver deres vejnet.

Visse vejanlæg er omfattet af pligt til at foretage VVM-undersøgelse inden beslutning om etablering. Etablering af statslige veje besluttes ved anlægslove.

Vejbestyrelserne kan jf. Vejlovens kapitel 4 sikre både endeligt besluttede veje (veje optaget på vejplanen) og påtænkte veje.

Hvem gør hvad?

De mest overordnede veje og jernbanernes skinnenet varetages af Staten. Driften på S-togsnettet varetages af DSB.

Kommunalbestyrelsen tager stilling til egne og andres vejplaner både som planmyndighed og vejbestyrelse iht. Vejloven. Lokale vej- og byudviklingsplaner skal koordineres med Vejdirektoratet og lokale nabovejsbestyrelser. Statslige og andre overordnede planer om fremtidige vejanlæg er ikke til hinder for, at kommunerne kan åbne mulighed for yderligere lokale veje.

Driften af busser varetages af trafikselskabet Movia, som har Region Hovedstaden, Region Sjælland og alle kommuner inden for de to regioner som deltagere.

Udpegningsgrundlag

De statslige trafikanlæg er fastlagt i Fingerplanen (og eventuelt også i statslig vejplanlægning) og overført til Kommuneplanen.

Frederikssund Kommune har udarbejdet en Trafikplan i 2015 og i 2016 fulgt op med en trafikhandlingsplan, som prioriterer de mange ønsker om trafikale forbedringer.

Tracéerne for de planlagte veje er reservationer af principielle linjeføringer. Den præcise linjeføring og øvrige udformning af vejene vil ske gennem nærmere planlægning.

Baggrundsmateriale

”Trafikplan 2016-2025” (Frederikssund Kommune; 2016)

”Trafikhandlingsplan 2016-2010” (Frederikssund Kommune; 2016)

”Strategi for kollektiv trafik i Frederikssundfingeren” (Bycirklen; 2012)