Frederikssund Kommunes logo

Varmeforsyning

Bestemmelser

  1. Ved lokalplanlægning udenfor forsyningsområder, skal der sikres mulighed for ikke-fossil energiforsyning i form af for eksempel solfangere, solceller, varmepumper, jordvarmeanlæg, med videre.
  2. Ved lokalplanlægning indenfor forsyningsområder skal der som udgangspunkt gives mulighed for energiforsyning i form af for eksempel solfangere, solceller, varmepumper, jordvarmeanlæg, med videre.
  3. Indenfor forsyningsområder og tilslutningspligtområder kan det undlades at give brede energiforsyningsmuligheder som nævnt i pkt. 2.
  4. Ved lokalplanlægning indenfor tilslutningspligtområder skal bebyggelse som udgangspunkt kræves tilsluttet energiforsyning i overensstemmelse med tilslutningspligten. Ansøgninger om dispensation fra tilslutningskravet skal dog imødekommes, hvis bebyggelsen opfylder bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri.  
  5. Ved lokalplanlægning umiddelbart udenfor naturgasforsyningsområder, kan der være mulighed for at blive tilsluttet forsyningen. Tilslutning vil kræve, at naturgasselskabet tilkendegiver at ville levere gassen.

Redegørelse

Ved lokalplanlægning skal der tages stilling til områdets varmeforsyningsmuligheder og herunder sikres mulighed for og eventuelt nødvendige arealer til ikke-fossil varmeforsyning i form af for eksempel solfangere, solceller, varmepumper, jordvarmeanlæg med videre.

Jævnfør Bygningsreglementet må ny bebyggelse pr. 1. januar 2013 ikke opvarmes med naturgas eller fossil olie, dog gælder der en udtagelse for områder, hvor kommunalbestyrelsen inden 1. januar 2013 har truffet endelig beslutning om mulighed for individuel naturgasforsyning. For områder, der før 1990 er udlagt til kollektiv varmeforsyning via en varmeplan eller lokalplan, gælder undtagelsesbestemmelser fra bygningsreglementet kun, hvis området allerede har etableret naturgasnet.

I en række områder er der pålagt ejendomme en tilslutningspligt og lokalplanlægning skal i disse områder sikre at varmeforsyningen baseres på den varmeforsyning, der er pålagt tilslutnings. I enkelte tilfælde har det vist sig, at tilslutningspligten ikke er pålagt grundejerne korrekt - der kan f.eks. mangle en tinglysning på ejendommen. I sådanne tilfælde skal fremtidig varmeforsyning afklares i forbindelse med lokalplanlægningen. 

Umiddelbart udenfor naturgasforsyningsområde kan der være mulighed for at ejendomme kan blive tilsluttet naturgasforsyningen. Der kan tages stilling til sådanne muligheder i forbindelse med lokalplanlægning. Tilslutning vil kræve, at naturgasselskabet tilkendegiver at ville levere gassen.

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11b blandt andet indeholde rammer for lokalplanlægningen vedrørende tekniske anlæg, herunder varmeforsyning.