Frederikssund Kommunes logo

Cykelstier

Bestemmelser

  1. Der sikres mulighed for etablering af cykelstier som vist på kortet. De planlagte stier er på kortet vist med en principiel linjeføring. Byggeri og anlæg må ikke hindre etablering af de angivne planlagte stier.
  2. Frederikssund Kommune og den statslige vejmyndighed skal sikre sammenhæng mellem cykelstinettet på statsvejene og det kommunale cykelstinet.
  3. Strækninger i cykelstinettet skal generelt være stier i eget tracé eller stier, der er tydeligt adskilt fra biltrafikken, for eksempel ved hjælp af en malet stribe, en græsrabat eller en kantsten. På strækninger med direkte kontakt til biltrafikken skal der være tydelig adskillelse mellem biler og cykler. Belægningen skal være jævn og egnet til cykling.
  4. Ved nye statslige vej- og baneanlæg skal den statslige planlægning som udgangspunkt indarbejde cykelstier med sikret skæring af nye statsanlæg.

Redegørelse

Det regionale cykelstinet er primært rettet mod at tilgodese hurtigst mulig cykeltransport og ligger ofte langs de større veje. Stierne skal sikre gode muligheder for at vælge cyklen som dagligt transportmiddel, også på tværs af kommunegrænser.
Frederikssund Kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner i Frederikssundfingeren, Herlev, Ballerup og Egedal, udviklet en fælles cykelstrategi ”Fremtidens cykeltrafik i Frederikssundfingeren”, der skal medvirke til, at cyklisterne får stadig bedre vilkår. Strategien fastlægger visioner, mål og indsatsområder for den fælles indsats de kommende år. Strategien indeholder et overordnet rutenet. En vigtig del af dette rutenet er en ny hurtigrute langs S-banen, en såkaldt cykelsupersti.

Udover det regionale stinet mellem byerne er det væsentligt, at byerne internt indrettes med sammenhængende og velfungerende stisystemer, som giver gode muligheder for at bruge cyklen som et miljøvenligt og sundt alternativ til biltransport. Der skal være gode muligheder for at bruge cyklen til den daglige transport til arbejde, uddannelsesinstitutioner, fritidsaktiviteter med videre. Det regionale stinet er således kun en lille del af det samlede stinet og bestemmelserne for de regionale stier er kun en lille del af den samlede planlægning på vej- og stiområdet.

Frederikssund Kommune finder, at der mangler en god plan for, hvordan cyklister på rute 53 (statsvej)skal passere Skibby og Gerlev. Frederikssund Kommune har gjort Vejdirektoratet opmærksom på, at der mangler cykelstier på disse statslige vejstrækninger. Såfremt cyklister, som passerer Skibby ønskes ført væk fra statsvejen og gennem Skibby, bør Vejdirektoratet etablere sikrede krydsninger af statsvejen.

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandet andaet indeholde retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg.

Vejplanlægning er efter Lov om Offentlige veje, jf. Lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 (Vejloven), henlagt til de enkelte vejbestyrelser for hver deres vejnet. Stier er en naturlig del af et vejanlæg.

Vejbestyrelserne kan jf. Vejlovens kapitel 4 sikre både endeligt besluttede veje (veje optaget på vejplanen) og påtænkte veje. Dette gælder også stier.

Hvem gør hvad?

Kommunen planlægger, etablerer, vedligeholder og skilter det nationale stinet, det regionale stinet og lokale stier. Staten etablerer trafikstier langs statsveje. Adgang til Forsvarsministeriets arealer for eksempel ad cykel- og vandrestier reguleres af Forsvarsministeriet. Der henvises til Lov nr. 336 af 6. juni 1991 samt Bekendtgørelse nr. 73 af 30. januar 2002 om ikrafttræden af denne lov.

Udpegningsgrundlag

Retningslinjerne for cykelstier og angivelserne på kort af principielle tracéer er udpeget på baggrund af det rutenet, der fremgår af cykelstrategien ”Fremtidens cykeltrafik i Frederikssundfingeren”.