Frederikssund Kommunes logo

Erhvervsområder med produktionsvirksomheder

Bestemmelser

  1. I konsekvensområderne omkring erhvervsområder med produktionsvirksomheder, må der alene etableres boliger eller anden støjfølsom anvendelse, når det ikke indskrænker produktionsvirksomhedens drifts- og udviklingsmuligheder.

Redegørelse

Kommunerne skal i deres planlægning tage hensyn til produktionsvirksomheder, så det sikres, at der stadig er plads til produktionsvirksomheder, som er med til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser.

Planlovens regler vedrørende produktionserhverv har baggrund i et ønske om hensyntagen til produktionsvirksomheder i den kommunale planlægning. Opførelse af nye boliger i nærheden af eksisterende produktionsvirksomheder kan f.eks. medføre skærpede miljøvilkår for virksomhederne og dermed usikkerhed omkring deres investeringssikkerhed og udviklingsmuligheder.

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser til sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener.

Hvem gør hvad?

Kommunen har efter Planloven ansvaret for at fastlægge rammer for arealanvendelsen i byerne, for inddragelse af arealer til byformål og for lokalplanlægning.

Støjende virksomheder og andre støjende aktiviteter skal godkendes af Frederikssund Kommune inden etablering eller udvidelse. Frederikssund Kommune administrerer efter Miljøstyrelsens vejledninger om støj. Frederikssund Kommune har desuden vedtaget en forskrift for støj og vibrationer.

Udpegningsgrundlag

På retningslinjekortet er der for eksisterende erhvervsområder med produktionsvirksomheder angivet et konsekvensområde. Konsekvensområdet markerer den afstand fra produproduktionsvirksomheder der kræves, for at de vejledende støjgrænser forventes overholdt. Konsekvensområderne er udpeget omkring kommuneplanramme E 1.1 - Topsøe og Islebjerggård og E 2.3 Erhvervsområde Siliciumvej.

Udpegningen tager udgangspunkt i virksomhedsklassifikationerne fra kommuneplan 2013 -2025 og lokalplan nr. 042. I forbindelse med vurderingen af de enkelte virksomheders miljøbelastning er der opstillet syv klasser, hvori de beskrevne virksomhedstyper er indplaceret. Til hver klasse knytter der sig en anbefalet mindste beskyttelsesafstand til forureningsfølsom arealanvendelse, som kan anvendes i planlægningssituationen.