Frederikssund Kommunes logo

Kulturarv i byerne

Bestemmelser

 1. Bygninger registeret med høj bevaringsværdig (bevaringsværdi 1-3, SAVE-registrering) er udpeget som bevaringsværdige. Ved konkrete ansøgninger vedrørende ombygning eller nedrivning af bygninger, der har bevaringsværdierne 1- 3, kan der ikke umiddelbart meddeles tilladelse. En ansøgning skal behandles efter bestemmelserne i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

 2. Lokalplaner for områder, der omfatter fredede bygninger, bygninger med høj bevaringsværdi eller bevaringsværdige bebyggelsesmønstre, sigtelinjer, portvirkninger, gademiljøer eller pladsdannelser, vist på kortet, skal indeholde bestemmelser og/eller redegørelse om bevaring.

  Særlige landsbyer
 3. Ved lokalplanlægning i de udpegede særlige landsbyer skal de karakteristiske, velbevarede kulturhistoriske træk tilstræbes bevaret.

Redegørelse

Bevaringsværdige bygninger

Registrering af bevaringsværdier i Frederikssundområdet og i Slangerup

I Frederikssundområdet er bygningernes bevaringsværdi registeret efter SAVE-metoden "Survey of Architectural Values in the Environment". 

 Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning:

 • Arkitektonisk værdi
 • Kulturhistorisk værdi
 • Miljømæssig værdi
 • Originalitet
 • Tilstand

Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen. Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Som hovedregel vil den arkitektoniske og den kulturhistoriske værdi dog veje tungest. Karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi.

Bevaringsværdien hænger sammen med bygningens arkitektur og historie:

 • Er bygningen et godt eksempel på periodens arkitektur eller på en særlig byggeskik?
 • Er bygningstypen eller bygningsformen sjælden?
 • Har bygningen dannet forbillede for andre bygninger?
 • Står bygningen intakt?
 • Er udskiftninger og ombygninger tilpasset bygningens udtryk?
 • Er bygningen betydningsfuld i gadebilledet eller i landskabet?

Bygninger med den højeste værdi 1 vil som oftest være fredede bygninger eller folkekirker. Særligt værdifulde bygninger kan dog godt have bevaringsværdi 1 uden at være fredede.

Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren.

Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden arkitektonisk udtryk eller uden historisk betydning. Det kan også være bygninger, som er så ombyggede, eller som har så mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed.

Når der senere sker ændringer med bygningen, kan karaktererne ændre sig, og der kan være behov for at korrigere bevaringsværdien. En bygning kan ved en god tilbageføring eller renovering opnå en højere karakter end ved den oprindelige vurdering.

Ved behandlingen af en sag om

I SAVE-registreringen kortlægges endvidere bevaringsværdige bebyggelsesmønstre, anlæg, bevoksninger, sigtelinjer, udsigter og lignende.

I Slangerup By er bevaringsværdige bygninger registreret efter en tilsvarende metode, men der er ikke udarbejdet et officielt kulturatlas. Registreringerne i Frederikssundområdet og Slangerup By er færdiggjort i hhv. 2002 og 2004. Der er ikke udført tilsvarende registreringer i Hornsherred.

Fredede bygninger og monumenter

Der er 9 fredede bygninger/monumenter i Frederikssund Kommune: Fasangården, Jægerspris Færgegård, Schweizerhuset, Mindestøtterne ved Jægerspris Slot, Oppe Sundby gamle Skole, Selsø Slot, Jægerspris Slot, Svanholm og Skuldelev Præstegård. De fredede bygninger administreres af Kulturarvsstyrelsen.

Særlige landsbyer

Velbevarede kulturhistoriske træk er væsentlige kvaliteter ved en række landsbyer i Frederikssund Kommune. Ved lokalplanlægning skal disse kvaliteter kortlægges og understøttes, således at byernes attraktion fastholdes og styrkes, samtidig med at der tages hensyn til nutidens krav til boligstandard mv. 
De særlige landsbyer er Tørslev, Onsved, Østby, Sønderby, Kyndby Huse, Ferslev, Vejleby, Vellerup, Sigerslevvester, Kvinderup, Hagerup og Lille Rørbæk. 

Udover de særlige landsbyer rummer kommunen 15 landzonelandsbyer: Hellesø, Manderup, Bonderup, Vænget, Over Dråby, Landerslev, Kyndby, Krogstrup, Venslev, Røgerup, Strandvænget (ved Havelse Mølle) Græse, Hørup, Sundbylille og Snostrup.

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier.

Beskyttelse af kulturhistorie indgår desuden som en integreret del af kommuneplanens landskabsbeskyttelse.

Hvem gør hvad?

Kommunen behandler ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Kommunen tager i forbindelse med lokalplanlægning stilling til kulturhistoriske bevaringsværdier. Fredede bygninger administreres af Kulturarvsstyrelsen.

Baggrundsmateriale

"Frederikssund Kommuneatlas, Byer og Bygninger" (Frederikssund Kommune; 2002)
SAVE-registrering for Slangerup
"Hvad er bevaringsværdi?" (Slots- og Kulturstyrelsen; 2016)