Frederikssund Kommunes logo

Om kommuneplanen

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er Byrådets samlede plan for udviklingen i Frederikssund Kommune de næste 12 år. Kommuneplanen er den oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer med videre kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen. Planen omfatter hele kommunens geografiske areal.

Frederikssund Kommuneplan 2017 findes udelukkende i en digital udgave og altså ikke i den traditionelle, trykte papirudgave. Frederikssund Kommune har fravalgt papirudgaven af flere årsager. Dels spares der store papirmængder ved at undlade at trykke kommuneplanen, hvilket giver mening set både fra et bæredygtigt og et økonomisk perspektiv. Og dels tydeliggør vi, at vi i Frederikssund Kommune satser på digitale medier. 

Baggrund

Kommuneplan 2017 for Frederikssund Kommune afløser den tidligere Kommuneplan 2013 – 2025 samt de senere vedtagne kommuneplantillæg. Kommuneplanen er udarbejdet i henhold til Plan- og Agenda 21-strategi 2015 for Frederikssund Kommune. Plan- og Agenda 21-strategiens mål og visioner er overført til Kommuneplanen, som angiver, hvordan målene udmøntes i arealudlæg, bestemmelser og rammer for lokalplanlægningen.

Planens opbygning

Kommuneplanen består af tre dele:

  • Hovedstruktur
  • Bestemmelser og redegørelse
  • Rammer

Hovedstrukturen indeholder Byrådets vision, en beskrivelse af status og en præsentation af de overordnede linjer i Byrådets plan og tilkendegivelser om fremtidig planlægning.

Bestemmelser og redegørelse; indeholder bestemmelser vedrørende de overordnede principper og lokaliseringsmuligheder for Byudvikling, Jordbrugserhverv, Landskab, Oplevelse og Fritid og Infrastruktur og Støj. De tilhørende redegørelser omfatter beskrivelser af planens indhold i forhold til anden planlægning, baggrundsoplysninger samt uddybning af bestemmelserne og administrationspraksis.

Rammerne indeholder både generelle rammebestemmelser, som gælder for al lokalplanlægning, samt specifikke rammebestemmelser for hvert enkelt af kommunens rammeområder. I tillæg til kommuneplanens tre dele er der i en særskilt rapport udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplanen.

Planens retsvirkning

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for den enkelte borger, men Byrådet er forpligtet til at arbejde for, at planen realiseres. Hovedstruktur, retningslinjer og rammer er bindende for Byrådets planlægning. Planloven giver Byrådet visse beføjelser til at administrere på grundlag af planen – herunder mulighed for at nedlægge forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne i rammedelen (Planlovens § 12 stk. 2) og forbud med bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (Planlovens § 12, stk. 3.).

Digitale kort

Kommuneplanens kortoplysninger, det vil sige kortene i bestemmelserne og rammedelen, er tilgængelige her på siden og på Frederikssund Kommunes hjemmeside. Der er mulighed for at zoome ind og ud samt at sammenholde Kommuneplanens kort med andre digitale kortoplysninger. For at se planlægning for nabokommunernes område henvises til plansystem.dk, hvor der er mulighed for at se kort for alle kommuneplaner i Danmark og dermed hvilke regionale sammenhænge Frederikssund Kommunes planlægning indgår i. Vore nabokommuner vil løbende ændre og opdatere denne planlægning, og er forpligtede til at inddrage Frederikssund Kommune, når eventuelt planændringer har betydning for vores kommuneplanlægning.

Kommuneplanlægningen er en løbende proces

I en dynamisk kommune er der løbende behov for at revurdere kommuneplanlægningen. Byrådet skal efter Planloven vedtage en ny planstrategi inden for de første to år af hver 4-årig valgperiode. I planstrategien skal Byrådet tage stilling til om Kommuneplanen skal revideres og i givet fald hvordan. Næste planstrategi skal således vedtages af Byrådet allerede i 2019. Derudover må der forventes løbende at opstå behov for for eksempel mindre ændringer af rammerne for lokalplanlægningen for at tilgodese gode projekter, som Byrådet ønsker at fremme. Dette vil ske gennem kommuneplantillæg.