Frederikssund Kommunes logo

Forhold til anden planlægning

Plan- og Agenda 21-Strategi 2015

Kommuneplan 2017 – 2029 er udarbejdet med udgangspunkt i de visioner og målsætninger, der blev beskrevet i Frederikssund Kommunes Plan- og Agenda 21-strategi 2015. Med strategien blev det besluttet, at der skulle foretages en hel revision af Kommuneplanen, hvilket er udmøntet i nærværende kommuneplan.

Strategien sætter et emnemæssigt fokus de gode forbindelser mellem borgere, virksomheder, frivillige, fagpersoner, mellem by og land og til hovedstaden i form af en fælles vision, som skal angive retningen for den samlede udvikling for Frederikssund Kommune. Det emnemæssige fokus er båret videre i Kommuneplanens hovedstruktur, retningslinjer og rammer.

Med Kommuneplanen gennemføres strategiens visioner og mål om, at Frederikssund Kommune skal være en stærk og udviklingsorienteret del af Hovedstadsområdet i kraft i kommunens bymønster og byudviklingsstrategi og med Vinge i front som et førende bosætnings- og erhvervsområde i regionen.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi for Region Hovedstaden beskriver strategien for hovedstadsregionens udvikling fra 2016 til 2020.

I den regionale vækst- og udviklingsstrategi er der formuleret en ambitiøs vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Visionen realiseres gennem fokuserede investeringer inden for to rammevilkår; 1) effektiv og bæredygtig mobilitet  og 2) kompetent arbejdskraft og internationalisering og fire strategiske væksttemaer; sund vækst, grøn vækst, kreativ vækst og smart vækst.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi sætter ikke faste rammer for den kommunale planlægning, men strategien skal indgå i grundlaget for kommuneplanen og kommuneplanen må ikke stride mod vækst- og udviklingensstrategiens beskrivelse af den ønskelige fremtidige udvikling i regionen.

Fingerplan 2013

Kommuneplanen er udarbejdet i overensstemmelse med ”Fingerplan 2013 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning”.
Fingerplanen opdeler hovedstadsområdet i 4 geografiske områdetyper: det indre storbyområde (håndfladen), det ydre storbyområde (byfingrene), de grønne kiler og det øvrige hovedstadsområde.
Fingerplanen fastsætter blandt andet, at kommuneplanlægningen skal sikre at byudvikling og byomdannelse af regional betydning sker i det indre og ydre storby område og koordineres med udbygning af hovedstadsområdets overordnede infrastruktur, særligt den kollektive trafik. Udlæg af ny byzone skal begrænses. Rækkefølgebestemmelser skal bidrage til at sikre et udbud af planlagte byggemuligheder, som ikke væsentligt overstiger det forventede nybyggeri i hovedstadsområdet. Der må ikke udlægges nye sommerhusområder. Fingerplan 2013 fastlægger arealreservationer til statslige vejprojekter og højspændingsanlæg i Frederikssund Kommune.

En del af Frederikssund Kommunes areal udgøres af områder inden for byfingeren, Frederikssundfingeren. Alle øvrige områder i Frederikssund Kommune er områder i det der i Fingerplanen kaldes det øvrige hovedstadsområde. 
I byfingeren foreskriver fingerplanen at der skal tilstræbes en høj bebyggelsestæthed omkring S-togstationerne. Med kravet om høj bebyggelsestæthed omkring stationerne, er det hensigten, at der skal skabes de bedst mulige forudsætninger for at betjene fingerbyen med tog.
I det øvrige hovedstadsområde foreskriver Fingerplanen blandt andet, at byudvikling skal være af lokal karakter i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af lokalcentre, at eksisterende sommerhusområder fastholdes som rekreative områder til ferieformål og at bymæssige fritidsanlæg placeres i byzone.

Kommuneplan 2017 – 2029 udlægger nyt areal og kompenserer arealudlæggene i overensstemmelse med Fingerplan 2013 og den reviderede planlov. Lokalisering og rækkefølgebestemmelser for byudlæg bidrager til at sikre, at udvikling uden for byfingeren er af lokal karakter, at der skabes sammenhæng med de eksisterende byområder, og at der i byudviklingen fastholdes en skarp grænse mellem by og land. Med Kommuneplanen fastholdes eksisterende sommerhusområder, og der udlægges ikke nye sommerhusområder.

Landsplandirektiv om detailhandel i hovedstadsområdet

Kommuneplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningscentre med videre til detailhandel i hovedstadsområdet. Landsplandirektivet fastlægger bymidterne i det indre og det ydre storbyområde. I Frederikssund Kommunes del af byfingeren gives mulighed for at afgrænse to bymidter, én i Frederikssund by og én i Vinge.

Bymidteafgrænsninger i Frederikssund by, Vinge og de tre kommunecentre Slangerup, Skibby og Jægerspris er fastholdt.

Der er sendt et udkast til ændring af landsplandirektiv om detailhandel i hovedstadsområdet til høring, som vil muliggøre øgede butiksstørrelser i hovedstadsområdet ligesom i det øvrige land. Denne kommuneplans bestemmelser om øgede butiksstørrelser er betinget af, at landsplandirektiv om detailhandel vedtages endeligt.

Vandplanen, Natura 2000-Planen og Handleplaner

Staten udarbejder Vandplaner, Natura 2000-planer og Natura 2000-skovplaner. De statslige planer følges op med kommunale handleplaner, der konkret fastlægger de tiltag, som kommunen vil iværksætte for, at målsætningerne for grundvand og internationale beskyttelsesområder i de statslige planer kan opnås.

Forholdet mellem byudvikling og grundvandsbeskyttelse samt beskyttelse af Natura 2000-områderne fremgår i kommuneplanens redegørelser og bestemmelser.

Råstofplanen

Kommuneplanen må ikke stride mod en råstofplan udarbejdet af Regionsrådet. Planen er bindende for Frederikssund Kommune. I Råstofplan 2016, er der inden for Frederikssund Kommune reserveret arealer til råstofgraveområder og råstofinteresseområder. Kommuneplanen udlægger ikke graveområder til arealanvendelse, der strider mod hensynet til råstofgravning.

Statslig trafikplan og planer for den kollektive trafik

Kommuneplanen indeholder arealreservationer til de overordnede infrastrukturelle anlæg, herunder for den kollektive trafik i overensstemmelse med trafikplanlægningen.

Nabokommunernes planlægning

Frederikssund Kommune grænser op til kommunerne Lejre, Roskilde, Egedal, Allerød, Hillerød og Halsnæs.
Kommuneplanen er udarbejdet i dialog med nabokommunerne på administrativt niveau for at sikre sammenhæng og tværkommunale hensyn. Frederikssund Kommune deltager løbende i dialogprojekter i Bycirklen, der består af kommunerne i Frederikssundfingeren (Frederikssund, Egedal og Ballerup).