Frederikssund Kommunes logo

Sammenfatning

Samlet vurdering

Detailhandlen i Frederikssund Kommune er stort set i balance. Butikkernes omsætning svarer i store træk til kundegrundlaget inden for kommunegrænsen. Ser man nærmere på tallene tiltrækker Frederikssund Kommune dagligvarehandel fra et større opland udenfor kommunen, mens en del af handlen med beklædning og øvrige udvalgsvarer går ud af kommunen. Frederikssund står for 93% af udvalgsvareomsætningen i kommunen, hvilket understreger Frederikssunds betydning i den regionale konkurrence om udvalgsvarehandel. De øvrige centerbyer, Slangerup, Jægerspris og Skibby, har op til ca. 7.000 indbyggere og er forholdsvis store sammenlignet med centerbyer i andre kommuner. Detailhandlen i centerbyerne er kendetegnet ved en stærk og lokal dagligvarehandel, mens der er begrænset udvalgsvarehandel tilbage i centerbyerne. Skibby er den eneste by ud over Frederikssund, der har større udvalgsvareforsyning.

Både i Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby er der tomme lokaler. De tilsammen ca. 50 tomme butikslokaler skaber huller i butiksstrukturen og mindsker attraktiviteten. Der kan arbejdes aktivt med at fylde de tomme lokaler ud med butikker eller andre aktiviteter.

Butiksanalyse

Butiksarealet i kommunen er stabilt, men gennemsnitsstørrelsen på butikkerne stiger. Der er ca. 210 butikker i Frederikssund Kommune, hvilket er ca. 40 færre end i 2010. I perioden 2010-2015 er antallet af butikker således reduceret med ca. 20 %. På landsplan har udviklingen ligeledes vist en tendens til færre, men større butikker og en stigende koncentration af detailhandlen ved de største udbudspunkter.

Der er registreret ca.140 butikker i Frederikssund, ca. 20 Slangerup, ca. 10 i Jægerspris og ca. 20 i Skibby. De resterende ca. 20 butikker ligger uden for byområderne.

63 % af butikkerne i Frederikssund Kommune er med i et kædesamarbejde. Den største koncentration findes i Sillebroen, hvor ca. 80 % af butikkerne indgår i et kædesamarbejde.

Forbrug

Det samlede forbrug i Frederikssund Kommune var i 2014 ca. 2,1 mia. kr. fordelt med i størrelsesordenen 1,2 mia. kr. på dagligvarer (57 %) og i størrelsesordenen 900 mio. kr. på udvalgsvarer (43 %).

Forbruget forventes at stige med 10-20 % frem mod år 2027. En del af merforbruget vil sandsynligvis blive lagt i webshops, men potentialet kan udnyttes af de fysiske butikker, hvis butikkerne er attraktive nok for forbrugerne.

Dækningsgrad

Dækningsgraden afspejler forholdet mellem Frederikssund-borgernes forbrug i de fysiske butikker og omsætningen i butikkerne i Frederikssund Kommune. Dækningsgraden påvirkes positivt, når borgernes forbrug holdes "hjemme" i kommunen og flere kunder udefra handler i butikker i Frederikssund Kommune. Det kan både være turister, besøgende og indpendlere. På den anden side påvirkes dækningsgraden negativt, når en større del af forbruget lægges i butikker uden for kommunegrænsen, når udpendlere handler i nabokommunerne på vej hjem fra arbejde, eller når forbrugerne vælger at handle på nettet i stedet for en fysisk butik.

Der er beregnet dækningsgrader for de fire hovedområder med hver deres hovedby. Tallene viser, at Frederikssund har en stærk udvalgsvarehandel, der dækker et betydelig større kundegrundlag end byens borgere. Omvendt handler borgerne i Slangerup og Jægerspris kun meget få udvalgsvarer i deres egne byer, mens Skibbys udvalgsvarebutikker holder lidt mere af omsætningen hjemme. Dækningsgraderne skal ses i sammenhæng med områdets udstrækning, afstanden til andre stærke handelsbyer og infrastrukturen i området.

Skibby, Jægerspris og Slangerup har alle en dækningsgrad for dagligvarer på over 80 %, hvilket afspejler, at borgerne køber de fleste dagligvarer lokalt. I Frederikssund er dækningsgrad for dagligvarer beregnet til 123 %, hvilket understreger Frederikssunds styrke som handelsby i oplandet.

Konkurrencesituationen

Der er planlagt flere butikscentre i oplandet til Frederikssund, men selv om projekterne skulle blive realiseret, forventes de ikke at forrykke konkurrencesituationen væsentligt.