Frederikssund Kommunes logo

Den naturlige forbindelse

Vi vil gøre vores tre kyster og øvrige rige natur mere tilgængelig. Det tiltrækker indbyggere og turister og skaber job i lokalområderne.
Ny bro, motorvej og smartcity Vinge forbinder os tæt til hovedstaden. Det skal give hele kommunen et løft, som vi forstår at markedsføre.

Vi satser på synlighed

Vision

Storslået natur

I Frederikssund er der aldrig langt til naturen. Med store skove, ådale, to fjorde og lange kyststrækninger langs fjordene har Frederikssund Kommune store naturområder og også stor variation. Nogle af områderne har så store værdier, at de har betydning internationalt – det gælder for eksempel Roskilde Fjord der er et vigtigt yngleområde for vandfugle også på europæisk plan.

Vores natur er et væsentligt aktiv for os. Vores natur skal opleves og bruges aktivt både af borgere og turister. Naturværdierne skal ikke blot beskyttes. De skal også udvikles. I et samarbejde mellem stat, vandværk og kommune vokser der i disse år en ny stor skov frem tæt ved Slangerup, som giver ny natur, nye muligheder for friluftslivet og samtidig beskytter grundvandet. Frederikssund indgår desuden i den nye nationalpark ”Skjoldungernes Land” omkring Roskilde Fjord. Nationalparkerne i Danmark omfatter nogle af Danmarks mest enestående og værdifulde naturområder og landskaber. Områder som betyder noget for os som danskere, men som også har og vil få international opmærksomhed og betydning. I Sillebro Ådal har forsyningen og kommunen i samarbejde gennemført en klimasikring og der har givet større naturværdier samtidig med at ådalen er blevet mere tilgængelig.

Oplev Frederikssund

Frederikssund rummer rigtig mange muligheder for gåture, cykelture, strandliv, kajakture, lystsejlads og andre aktive naturoplevelser. Sammen med et rigt udbud af foreninger formidler vi, hvor naturen kan opleves, så både borgerne og turister får glæde af den. Frederikssund har samtidig en rig kulturarv med slotte og godser. Man kan besøge Jægerspris Slot med den smukke slotspark. Man kan tage til Selsø slot med en fantastisk beliggenhed ud til vandet og midt i et beskyttet fuglereservat, og man kan udforske Svanholm Gods, som i dag er et aktivt, økologisk storkollektiv. Frederikssund byder også på købstadsmiljøer, små hyggelige landsbyer, musikfestivaller, restauranter, museer og biografer. Vi har et stort potentiale for turismevirksomheder og kommunen understøtter lokalt samarbejdet om turisme og bringer parter sammen, som kan styrke hinandens tilbud. Kommunen samarbejder med de øvrige kommuner ved Isefjord og Roskilde Fjord om oplevelsesrige ruter ved fjordene. Det sker bl.a. for at understøtte opblomstringen af cykelturismen og udviklingen af flere ”cykelkoncept-ferier”, der bliver mere og mere efterspurgt blandt turister. Rundt om Isefjord og Roskilde Fjord er der i alt 275 km naturoplevelser og motion. Lokalt udvider vi med flere cykelstier blandt andet en til Kulhuse og andre rekreative stier til gavn for borgere og turister.

Bæredygtig byudvikling

Byerne i kommunen har hver deres historie og forskellige funktioner. Vi ønsker en bæredygtig byudvikling og kvalitet i de nye byområder. Det betyder at byudvikling skal ske ud fra et helhedsperspektiv, hvor der tages udgangspunkt i lokalområdets kvaliteter og lægges vægt på beskyttelse af grundvand, landskab og natur og tages højde for klimaforandringer. Byerne skal give plads til mangfoldighed og fællesskab og rumme en blanding af boligtyper og -størrelser. I boligområder skal fællesfaciliteter, udearealer og forbindelse til stisystemer, der understøtter et sundt og aktivt liv prioriteres højt. Vi vil bygge Danmarks bedste hverdagsbyer.

Vinge

Vi har et af Danmarks største byudviklingsprojekter - Vinge. Med en størrelse på 370 ha og med plads til op til 8000 boliger og 4000 arbejdspladser vil Vinge være af regional betydning og bliver et vigtigt bosætningsområde i hovedstadsregionen. Vinge sætter Frederikssund på landkortet. Området tilvejebringer mulighed for nye boformer, etablering af større – også miljøtunge – virksomheder, ligesom området understøtter klyngedannelse indenfor clean-tech industrien og andre videnstunge højteknologiske virksomhedstyper. Vinge åbner mulighed for at afsøge og teste fremtidens energiformer og bæredygtighedsbegreber i samarbejde med verdens bedste aktører inden for smart city løsninger. Vinge bliver en by med plads til fremtidens byliv: en by, hvor man bor smartere. De erfaringer, vi indhenter i Vinge, kan føre til nye virksomheder, boformer og uddannelsestilbud i hele kommunen.

Flere og billigere boliger

Et solidt fundament for det sunde og aktive liv er vores boliger. Vi har et vedvarende fokus på at sikre, at antallet af boliger matcher behovet. Vi tænker i den sammenhæng i nye og anderledes boformer, end vi har hidtil har gjort. Vi sætter fokus på tværgående løsninger og nye boligløsninger – også i relation til Vinge, hvor der med start i det nye Deltakvarter opføres både private og almene boliger.

Stærke forbindelser til København og resten af verden

Vejdirektoratet er i gang med at bygge en ny motortrafikvej – Fjordforbindelsen Frederikssund – som skal forbedre adgangen fra Hornsherred til København. Motortrafikvejen, som omfatter en ny bro over Roskilde Fjord, vil sikre at alle dele af kommunen får hurtig vejadgang til hovedstadsområdet. Fjordforbindelsen Frederikssund skal stå klar i 2019. Derudover har Folketinget besluttet at bygge en motorvej til Frederikssund. De første to etaper er bygget og kommunen presser på for at få bygget den tredje og sidste etape til Frederikssund snart. Frederikssund har desuden direkte S-togsforbindelse til København og er koblet på supercykelstisystemet i hovedstadsområdet.

Mål

Det er Byrådets mål for natur at:

 • Værdierne i naturen, kulturarven og landskabet skal beskyttes og vedligeholdes, da de er store aktiver for kommunen.
 • Det enkelte biotop, naturområde mv. beskyttes enkeltvis, men at der lægges særlig vægt på at beskytte helheder og de større, sammenhængende naturområder.
 • Bevare og forbedre områder, hvor der er eller kan skabes levesteder og spredningsmuligheder for det vilde plante- og dyreliv og at sikre, at kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til beskyttelse og fremme af det naturlige dyre- og plantelivs udviklingsmuligheder.
 • Der skal gøres en indsats for at beskytte naturressourcerne, herunder grundvandet.
 • Landskabet skal aktiveres i den måde der byudvikles på – naturen skal ind i byen og borgerne skal kunne komme ud i naturen.
 • Forskellen på by og land skal fastholdes, og overgangen mellem by og land skal skabes i harmoni med lokale kvaliteter.

Det er Byrådets mål for oplevelser at:

 • Arbejde for at øge antallet af oplevelsespakker i naturen, ligesom vi vil synliggøre de mange muligheder, der er i naturen.
 • Udbrede kendskabet til vores fysiske seværdigheder endnu mere og samtidig sikre en øget synlighed på de mange begivenheder, der foregår i vores kommune.
 • Arbejde for, at vi står endnu stærkere som udflugtsmål.

Byens rum:

 • Udvikling af byrum: Kulturinstitutioner og aktiviteter skal være med til at aktivere byrum som mødesteder og give liv.
 • Aktive mødesteder i naturen: Der etableres faciliteter, der gør udvalgte områder til mødesteder i naturen med mulighed for mangeartede aktiviteter som f.eks. sejl- og vandsport, fitness, gang, løb og cykling.
 • Involvering: Borgere, erhvervsliv, foreningsliv, kulturinstitutioner og andre interessenter involveres tidligt i processen, når nye byrum og faciliteter skal etableres. De skal være aktive medspillere og initiativtagere i forhold til udvikling af nye byrum og aktiviteter.
 • Infrastruktur: Det skal være muligt at komme til aktiviteter på tværs af kommunen. Borgerne har mulighed for at bevæge sig trygt mellem bopæl og aktivitetssteder ad stisystemer eller veje.
 • Kunst og kulturarv: Fortidsminder, attraktioner, kulturarv og kunst i det offentlige rum skal synliggøres og formidles.
 • Eksperimenter: Eksperimenter med indretning af byrum og tilhørende aktiviteter skal afprøves. Der kan arbejdes med midlertidig udnyttelse af områder for at afprøve de faktiske behov før det permanente skabes.

Faciliteter:

 • Brugertilfredshed: Brugerne oplever sig hørt og ansvarliggjort i forhold til den daglige anvendelse af faciliteterne. Brugerne oplever sig inddraget i planlægning, udvikling og etablering af faciliteter.
 • Nærhed: Et rigt og varieret udbud af faciliteter i lokalområderne særligt i forhold til aktiviteter for børn og unge.
 • Ambitiøse og nytænkende faciliteter: Ved nyetablering og renovering af faciliteter skal muligheden for mere ambitiøse og fleksible faciliteter afprøves og efterstræbes.
 • Synlighed og tilgængelighed: Der skal være nem adgang til information om faciliteterne og deres muligheder. Der skal være nem adgang til overblik over faciliteternes udnyttelse med muligheder for booking af ikke-anvendt tid. Faciliteterne er som udgangspunkt tilgængelige for foreninger, selvorganiserede og borgere i kommunen.

Det er Byrådets mål for byudvikling at:

 • Lokaliseringen af byfunktioner skal understøtte mulighederne for betjening med kollektiv trafik og minimere konflikterne mellem miljøbelastende byfunktioner og følsom anvendelse.
 • Der gives gode muligheder for byomdannelse af nedslidte byområder og at inddragelse af nye byzonearealer til boliger sker i en takt som er hensigtsmæssig i forhold til kommunens økonomi.
 • Grundvandsinteresserne tilgodeses i byudviklingen.
 • Lokale kvaliteter, landskab og grønne strukturer tænkes ind i udviklingen af nye byområder.

Det er Byrådets mål for klima at:

 • Der skal udarbejdes en beredskabsplan rettet særskilt mod oversvømmelser, både fra højvande og skybrud.
 • Indsatsen overfor klimaforandringerne skal prioriteres. Der, hvor der er de største ejendomsværdier, er der også de største potentielle tab. Her vil det være oplagt at fokusere på at private og offentlige aktører sætter ind, hver på deres ansvarsområder og med deres midler.
 • Ved lokalplanlægning skal der ved disponering af lokalplanområdets areal tages hensyn til vandets strømningsveje og oversvømmelsesrisici fra både skybrud, havvandsstigninger, vandløb og stigning i grundvandsspejl. Det skal vurderes, om der skal stilles særlige krav i lavtliggende arealer og strømningsveje, eksempelvis til bygningers sokkelkote, mulighed for kælder eller om lavtliggende arealer og væsentlige strømningsveje helt skal friholdes for bebyggelse.
 • Andre kommunale planer, såsom vandforsyningsplaner og trafikplaner, skal udarbejdes under hensyntagen til klimasikring. Det kan f.eks. være sikring af vandboringer, pumpestationer, kontrolanlæg, strømforsyning og trafikanlæg mod kraftig nedbør og højvande.
 • Andre beredskabsplaner, f.eks. på vandværker, hospitaler, institutioner og stationer, bør udarbejdes under hensyntagen til klimasikring.
 • Nye infrastrukturanlæg, såsom større vejanlæg, skal udformes så de kan håndtere fremtidens skybrud. I den forbindelse skal det vurderes om vejene med fordel kan dimensioneres til at håndtere overfladevand fra omkringliggende arealer også, dvs. ikke kun fra vejene selv (såkaldte skybrudsveje).
 • På sigt skal kloaksystemet og overfladevandsafledning udformes, så der ved skybrud kun står mere end 10 cm vand på terræn på steder, hvor det ikke medfører skader på ejendomme eller kritiskinfrastruktur.
 • Når der vælges løsninger på oversvømmelsesproblemer, skal der indtænkes andre fagområder og interesser, såsom kultur, natur og fritid. På den måde kan opnås synergieffekter.
 • Det skal vurderes om store digeløsninger giver den mest optimale sikring mod stigende havvandstande. Hvis det er fordelagtigt at arbejde med løsninger, som dækker flere kommuner på en gang er det naturligt at staten står for opgaven – gerne i et samarbejde med de berørte kommuner.
   

Det er Byrådets mål for bæredygtighed at:

 • Sikre en udvikling, der skaber de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i fremtiden.
 • Der skal satses på vedvarende energikilder og vedvarende energi skal udgøre en betydelig del af kommunens elforbrug.
 • Inddrage det grønne element, landskabet og naturen i planlægningen af nye byområder for at sikre kvalitet og identitet, men også at fremme en sund livsførelse og biodiversitet og samtidig give mulighed for øget nedsivning af overfladevand.
 • Det nye erhvervsområde i Vinge skal have en grøn og bæredygtig profil med mulighed for opstilling af vindmøller.
 • Borgere og virk­somheder håndterer affald som en værdifuld ressource. Med tiden forsvinder begrebet affald, og det er blevet selvfølgeligt at tænke: Affald = ressourcer.

Det er Byrådets mål for Vinge at:

 • Der arbejdes målrettet på realiseringen af Vinge.
 • Verdens bedste aktører indenfor bæredygtighed og Smart City tester, demonstrerer og udstiller de nyeste tekniske løsninger i Vinge.
 • Vinge tiltrækker videnstunge virksomheder.
 • Tæthed, variation og gode forbindelser til de naturlige kvaliteter i området prioriteres højt. Tekniske og rekreative anlæg skal så vidt muligt integreres i områdets naturlige eller bymæssige udtryk, som bidrag til at skabe en attraktiv og levende by.
 • Der etableres et Living lab i Vinge – fx omkring bæredygtige energiløsninger.

Det er Byrådets mål for bosætning at:

 • Frederikssund by og Vinges rolle som konkurrencedygtigt regionalt center skal styrkes. Det er her væksten især vil foregå.
 • Slangerup, Jægerspris og Skibby skal videreudvikles som attraktive bosætningsbyer med forskellige erhvervsudviklingsmuligheder.
 • Landsbyerne skal have mulighed for at tilpasse sig nutidige behov og tendenser samtidig med, at der værnes om landsbyernes særlige kvaliteter.
 • Boligudbygningen skal suppleres af omdannelse og fortætning inden for de eksisterende byer.
 • Naturen og landskabet skal indtænkes i udviklingen af nye boligområder og der skal opfordres til en nytænkning af boligbyggeriet, især bæredygtigt byggeri.
 • Boligudbygningen skal ske i balance med kommunens økonomi.

Det er Byrådets mål for infrastruktur at:

 • Det regionale vejnet og den kollektive trafik udbygges efter behov i takt med byudviklingen i Frederikssundsfingeren, således at Frederikssunds rolle som regionalt center og trafikknudepunkt sikres. Det er et særskilt mål, at Frederikssundsmotorvejen etableres hurtigst muligt.
 • Tilgodese befolkningens og erhvervslivets behov for transport, herunder en god kollektiv trafik.
 • Udvikle et sammenhængende cykelstinet i høj kvalitet.
 • Der realiseres et sammenhængende rekreativt stinet i kommunen med gode forbindelser til rekreative stinet i nabokommunerne.  

Det er Byrådets mål for Smart City at: 

 • Inden 2020 er der høj hastighed til internet overalt i kommunen.
 • Etablere city wifi eller hot spots i vores bysamfund, som kan tilgås af borgere og turister.
 • Skabe en bæredygtig by: Smart City satsningen skal understøtte bæredygtigheds- og klimastrategier samt den videre udvikling af Frederikssund kommuneplan.
 • Skabe et innovativt Frederikssund: Skal bidrage til nye produkter, by- og boligformer og serviceløsninger, der giver lokal beskæftigelse og konkurrencefordele for erhvervslivet.
 • Skabe et interaktivt Frederikssund: Smart City skal aktivt involvere borgerne som medskabere i projekter og løsninger.

Det er Byrådets mål for tilgængelighed at:

 • Udvikle fremkommeligheden, sikkerheden og trygheden på det kommunale vejnet.
 • Styrke gang- og cykeltrafiks andel af den samlede transport og dermed gøre flere borgere fysisk aktive, herunder flere børn selvtransporterende.
 • De rekreative stier skal give gode muligheder for oplevelser af f.eks. landskaber og natur til fods og på cykel og så vidt muligt forløbe i fredelige grønne omgivelser.
 • Der i tilknytning til de større bysamfund sikres gode muligheder for dagligdagens rekreation, motion og bevægelse.
 • Vi vil målrette tiltag, der sikrer elevernes tryghed og sikkerhed.
 • Fodgængere skal kunne komme rundt i byerne på sammenhængende ruter med rimelig komfort og tilstrækkelige krydsningsmuligheder. Der skal i forbindelse med nye anlæg samt renoveringsprojekter sikres en god tilgængelighed for handicappede og gangbesværede.
 • Stinettet skal være sikkert, trygt og fremkommeligt med god komfort (i god stand) og med god sammenhæng.
 • Pendlere skal gives bedre mulighed for at vælge cykel eller gang som dagligt transportmiddel eventuelt i kombination med kollektiv transport.