Frederikssund Kommunes logo

Den lærerige forbindelse

Alle skal have en uddannelse. Det er den direkte forbindelse til et trygt liv. Vi vil højne det faglige niveau og trivslen i daginstitutioner og skoler.
Sammen med virksomhederne vil vi skabe et center for jobskabende faglige uddannelser til unge og voksne.

Vi satser på viden

Vision

Stærkt uddannelsescentrum

Alle skal have en uddannelse. Det er den direkte forbindelse til et trygt liv.  Vi har et vedvarende fokus på de lærerige forbindelser, der understøtter udvikling og livslang læring. Uddannelse kvalificerer til et arbejdsmarked, der er i stadig udvikling. 

Vores stærke uddannelsesfokus kommer både den enkelte, og kommunens virksomheder til gavn. Det sikrer højere livskvalitet hos den enkelte, og er en god langsigtet investering for samfundet.

Vi tilbyder et dynamisk uddannelsesmiljø både for unge uddannelsessøgende og for den eksisterende arbejdsstyrke. Det er til gavn for både de borgere, der bor her og dem, der flytter hertil. De skal mødes af gode daginstitutioner og skoler.

Højt fagligt niveau og høj trivsel i daginstitutioner og skoler

Høj trivsel hos vores børn og unge er forudsætningen for gode faglige resultater, og for at de lykkedes i livet. Derfor prioriterer vi trivsel højt. Alle vores børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentiale udfoldes bedst muligt. Vores elever tilbydes udfordrende og varierede læringsmiljøer, hvor læring i fællesskabet er grundstenen for deres udvikling gennem hele deres opvækst. 

Virkeligheden skal ind i skolen, og skolen skal ud i virkeligheden

Med initiativer som Åben Skole skaber vi nye rammer og betingelser for, hvordan virksomheder, foreninger, kulturliv mv. inddrages i den normale undervisning i grundskolen og i kvalificeringen af de unges valg af ungdomsuddannelse.

Vores grundskoler indgår i et struktureret samarbejde med det lokale erhvervsliv for at styrke den faglige kvalitet af erhvervspraktikforløb og for at bidrage til at kvalificerede elevernes uddannelsesvalg efter grundskolen og styrke virksomhedernes langsigtede rekruttering.

Flere skal tage en erhvervsuddannelse

Andelen af unge, der tager en erhvervsuddannelse, er lidt over landsgennemsnittet i Frederikssund. Alligevel skal flere unge tilskyndes til at tage en erhvervsuddannelse. Det skal en række nye initiativer hjælpe godt på vej.

Vi har et stærkt uddannelsesmiljø på Campus, der udover en række uddannelsesinstitutioner også huser kommunens Ungekontakt. Campus udvides de kommende år, så endnu flere – voksne som unge - kan tage en erhvervsuddannelse i Frederikssund. Vi har desuden indgået partnerskaber, der styrker det tværgående samarbejde ml. erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommune, og som også trækker på andre partnerskaber i regionen.

Skolen er til for alle 

I den kommende tid styrker vi vores grundskoler, så endnu flere elever får gavn af den almene undervisning i vores grundskoler. Vi intensiverer arbejdet for, at børn der har brug for støtte – og deres forældre - hjælpes godt på vej i deres omgivelser og i mødet med kommunen. Borgerne mødes med en professionel tilgang med fokus på behov og mål.

Mål

Det er Byrådets mål for uddannelse at:

 • Frederikssund Kommune kan tilbyde et dynamisk uddannelsesmiljø for unge uddannelsessøgende og den eksisterende arbejdsstyrke.
 • Opsamling af big-data i forbindelse med udviklingen af Vinge skaber en platform for nye uddannelsestilbud i kommunen.
 • Frederikssund Kommune skaber rammer, der sikrer, at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse og derefter får en erhvervskompetencegivende uddannelse.
 • Kommunen og regionens uddannelsestilbud er synligt – også for tilflyttere.
 • Der skal sikres god tilgængelighed fra alle områder i kommunen til såvel lokale som regionale uddannelsesinstitutioner.
 • Sammen med virksomhederne vil vi skabe et center for jobskabende faglige uddannelser til unge og voksne.
 • Unge ledige skal have en kompetencegivende uddannelse og der samarbejdes tæt med alle aktører på området.

Det er Byrådets mål for trivsel at:

 • Der over tid skal ske en positiv udvikling i resultaterne af børnenes trivsel i børnehaven, og resultaterne skal som minimum ligge på linje med landsgennemsnittet.

Inklusion i almenskolen:

 • 96% af alle folkeskoleelever 0.-9. klasse, der har bopæl i Frederikssund Kommune, skal gå i en almenskole i 2015.

Krop og bevægelse:

 • Der er over tid skal ske en positiv udvikling i forhold til andelen af overvægtige og undervægtige blandt skoleelever.

Forældresamarbejdet for 0-6 årige:

 • Resultaterne af forældrenes svar på spørgsmål om forældresamarbejdet skal forbedres over tid.

Skole-hjem samarbejdet:

 • Resultaterne af forældrenes svar på spørgsmål om forældresamarbejdet skal forbedres over tid.

Det er Byrådets mål for læring at:

Kommunen som minimum skal ligge på normalfordelingen:

 • Behov for generel sprogindsats 85%.

 • Behov for fokuseret sprog indsats 10%.

 • Behov for særlig sprogindsats 5%.

Dansk og læsning:

 • Mindst 80% af alle skoleelever skal være gode til dansk/læsning.
 • Andelen af de allerdygtigte elever i dansk skal stige år for år.
 • Andelen af elever med dårlige resultater i dansk skal reduceres år for år.
 • Alle skoler skal have nået 80%-målet for dansk/læsning i 2016.

Matematik:

 • Mindst 80% af alle skoleelever skal være gode til matematik.
 • Andelen af de allerdygtigste elever i matematik skal stige år for år.
 • Andelen af elever med dårlige resultater i matematik skal reduceres år for år.
 • Alle skoler skal have nået 80%-målet for matematik i 2018.