Frederikssund Kommunes logo

Bymønster

Frederikssund og Vinge kommunens regionale center. Her er kommunens største byområde med koncentration af arbejdspladser, specialbutikker, uddannelsessteder, kulturtilbud og servicefunktioner.  Frederikssund og Vinge skal fastholde og udbygge sin position i konkurrencen med hovedstadsområdets øvrige byer om at tiltrække vækst og fremtidsmuligheder indenfor handel, erhverv, uddannelse mv. Det regionale center betjener hele kommunen, men rækker også ud til et opland, som går ud over kommunegrænsen. Med store udbygningsmuligheder i Vinge og med udsigt til S-togstation i Vinge, ny fjordforbindelse og færdiggørelse af frederikssundsmotorvejen er der medvind for udviklingsønskerne. Det regionale center byder med Frederikssund på interessant byliv i et autentisk købstadsmiljø, naturområder og stisystemer helt ind i bycentrum og muligheder for at dyrke friluftslivet på Roskilde Fjord og med Vinge på en topmoderne og bæredygtig smartcity som udvikles med vægt på natur og bykvaliteter.

Kort Frederikssund

Byrådet lægger vægt på kommunecentrenes position i bymønsteret og har indenfor de seneste år besluttet strategier for detailhandelsudvikling og idræt, som skal indfri potentialerne både i det regionale center og i kommunecentrene.

Skibby, Slangerup og Jægerspris er kommunecentre med hver deres kvaliteter og udviklingsmuligheder.

Skibby er den levende bolig- og handelsby, der med den kommende fjordforbindelse og motorvej kombinerer nærhed til hovedstaden med adgang til smukke landskaber, landsbyer og naturområder. Handelsmæssigt har Skibby en stærk og varieret detailhandel som skal fastholdes og gerne udvikles. Skibby har store byudviklingsmuligheder i den østlige del af byen og lokale erhvervsudviklingsmuligheder i den nordlige del af byen.

Kort Skibby 

Slangerup er den alsidige by tæt på København og tæt på regionale handelscentre i Frederikssund og Hillerød. Byen er omgivet af skove og vådområder, der kiler sig helt ind til bymidten og landskabet omkring er dramatisk og kuperet. Her skal satses på boliger og lokal erhvervsudvikling og fortsat handelsliv. Der er gode boligudviklingsmuligheder især mod nord i byen.

Kort Slangerup

Jægerspris er en boligby omgivet af slotslandskab og skove og byen har mange adresser med fantastisk fjordudsigt. Byen ligger ideelt tæt på det regionale center i Frederikssund og Vinge. Når den nye fjordforbindelse åbner og trafikproblemerne på Kronprins Frederiks Bro løses bliver beliggenheden endnu mere attraktiv. Byen har en unik tilgængelighed til skove, fjord og kulturoplevelser og rummer gode udviklingsmuligheder for turismen. I byens sydlige udkant er der mulighed for lokal erhvervsudvikling i erhvervsområdet ved Hyllestedvejen.

Kort Jægerspris By

I kommunens bymønster indgår også en række attraktive lokale bysamfund – byzonelandsbyer og landsbyer i landzone. Frederikssund Kommune ønsker at fastholde den enkelte landsbys særlige identitet og kvaliteter, samtidig med at landsbyerne skal kunne følge med tiden. Større ændringer af gårde i en landsby vil normalt kræve en lokalplan, som kan sikre, at en hensigtsmæssig modernisering sker med den nødvendige hensyntagen til landsbyens kvaliteter og i dialog med landsbyens borgere. Landsbyerne er bosted for mere end 6.000 af Frederikssund Kommunes 45.000 indbyggere og landsbyerne spiller således en vigtig rolle som bosætningsbyer i kommunen. Når Fjordforbindelsen åbner ultimo 2019 forventes det at gøre boliger i landsbyerne i Hornsherred endnu mere attraktive. Frederikssund Kommune understøtter livet i landsbyerne økonomisk gennem landsbypuljen, hvor der bl.a. gives støtte til projekter der har et socialt samlende sigte og projekter, der i indhold og udformning tager miljømæssige hensyn. Der lægges vægt på aktiv deltagelse og projekter, hvor der lokalt ydes medfinansiering prioriteres derfor. 

I alle kommunens 6 byzonelandsbyer – Store Rørbæk, Jørlunde, Lyngerup, Gerlev, Skuldelev og Dalby – er der god eksisterende infrastruktur og enten lokal service eller gode forbindelser til større byer med et bredt udbud af service. Kommunen ønsker at byzonelandsbyerne skal have mulighed for byudvikling og i alle kommunens byzonebyer er der derfor sikret mulighed for udvikling enten gennem omdannelse/fortætning eller ved udlæg af arealer, som kan inddrages i byzone. Det samlede befolkningstal i byzonelandsbyerne ligger lidt under 3.000 og forventes at stige fremover. 

Landzonelandsbyerne er meget forskellige. Mange er små bosætningsbyer med begrænsede servicetilbud, men placeret i meget smukke landskaber og ofte med stærkt sammenhold og lokale samlingsteder. Flere er meget små bosætninger med under 100 indbyggere, men der er også en række landzonelandsbyer med over 200 indbyggere og en enkelt - Kyndby Huse - har mere end 300 indbyggere. Det samlede befolkningstal i landszonelandsbyerne ligger et godt stykke over 3.000. Byggeri i landzonelandsbyer skal ske indenfor landsbyafgrænsningerne, som kan ses under "rammer" i den vandrette menulinje ovenfor. 

13 landsbyer i landzone har en attraktion som særligt kulturhistorisk interessante og velbevarede landsbyer og er i kommuneplanen udpeget som særlige landsbyer. I disse landsbyer er forskellige kulturhistoriske træk bevaret, så de kan opleves den dag i dag. Det kan f.eks. være forten (det oprindelige fællesareal midt i landsbyen, hvor kvæget typisk blev lukket ind om natten og hvor man ofte også finder landsbyens gadekær) eller det kan være dige-, hegns og vejstrukturer, som fortæller om udskiftningen eller andre landbrugshistoriske milepæle.  De særlige landsbyer er: Tørslev, Onsved, Østby, Sønderby, Kyndby Huse, Svanholm, Ferslev, Vejleby, Vellerup, Sigerslevvester, Kvinderup, Hagerup og Lille Rørbæk. I disse landsbyer lægges særlig vægt på at udviklingen sker med respekt for landsbyernes kulturhistoriske kvaliteter.

Udover de særlige landsbyer rummer kommunen 15 landzonelandsbyer: Hellesø, Manderup, Bonderup, Vænget, Over Dråby, Landerslev, Kyndby, Krogstrup, Venslev, Røgerup, Strandvænget (ved Havelse Mølle), Græse, Hørup, Sundbylille og Snostrup.