Frederikssund Kommunes logo

Offentlig bekendtgørelse

Dato for bekendtgørelsen er den 3. januar 2018.

Byrådet har den 20. december 2017 vedtaget Kommuneplan 2017-2029.

Kommuneplanen fastsætter rammerne for den kommende udvikling af kommunen. Kommuneplanen består af en hovedstruktur, temaer med bestemmelser om arealanvendelse samt rammer for lokalplanlægningen. Hovedstrukturen giver en samlet beskrivelse af de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Temaerne gælder overordnet for kommunens planlægning. Rammedelen fastlægger lokale rammer for den fremtidige lokalplanlægning i kommunen. Kommuneplanen ledsages af en miljøvurdering, der skal fremme en bæredygtig udvikling og sikre, at planens konsekvenser er belyst, inden den vedtages endeligt.

Kommuneplan 2017 - 2029 og miljøvurderingen har været offentligt fremlagt i perioden fra 15. juni 2017 til 25. august 2017. I forbindelse med den endelige vedtagelse, er der kun sket ændringer i form af mindre justeringer. Ændringerne fremgår af dagsordenen fra Byrådsmødet den 20. december 2017, der kan findes på frederikssund.dk. 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. fra fire uger fra den 3. januar 2018. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Frederikssund Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Frederikssund Kommune. Hvis Frederikssund Kommune fastholder afgørelsen, sender Frederikssund Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.