Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Tillæg : 1234 - 1234

1234 - 1234

PlanID
3524682

Plannavn
1234

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål
Hvad er formålet med kommuneplantillægget? Det beskrives her.

Indhold
Hvad er indholdet i kommuneplantillægget? Man skal forholde sig til Hovedstruktur, Retningslinjer og Rammer (Husk foroffentlighed hvis det ikke indgår i Planstrategien og ikke er en mindre ændring).

Baggrund
Er der gældende lokalplaner i området? Er der sideløbende med kommuneplantillægget udarbejdet en lokalplan?

Forhold til anden planlægning
Herunder: Vandplaner, Natura-2000, Landsplanlægning, Spildevandsplan mm.

Forhold til Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen
Beskriv om der oprettes nye rammer og om der aflyses rammer osv.

Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen
Jævnfør bekendtgørelse nr. 1828 af 16. december 2015 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Rammeområdet ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”. Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. !!!$$$$$$HUSK at der jf. § 11, stk. 3 i ”Habitatbekendtgørelsen” skal være en vurdering vedr. beskyttelse af bilag IV arter i redegørelsen til planforslaget. Hvis der er skrevet en vurdering i SMV-screeningen kan den overføres til redegørelsen. HUSK jf. § 6 i ”Habitatbekendtgørelsen” gælder at i redegørelsen til planforslaget, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendig for et Natura 2000-områdes forvaltninf, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der indgå en vurdering af forslagets virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger. Stk. 2 såfremt vurderingen viser, at skader Natura 2000-områder, kan planen ikke vedtages.§§§§§§§§§§!!!!

Retsvirkninger
Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for områder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet således modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Dette kan ske ved nedlæggelse af et såkaldt §12-forbud jf. planloven. Der kan dog ikke nedlægges §12-forbud, når det pågældende område er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med planerne. Byrådet kan endvidere nedlægge forbud efter Planlovens § 14 mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Byrådet skal i løbet af dette år offentliggøre et forslag til en (ny) lokalplan. Kommuneplantillæggets retsvirkninger indtræder ved bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne plan.

Klagevejledning

Klagevejledning
Kommunens afgørelse om, at der ikke skal laves miljøvurdering, kan påklages inden 4 uger fra den dag forslaget annonceres på kommunens hjemmeside, dvs. 4 uger fra d. xx xxxxx. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, sker det til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet (Lov nr. 1715 af 27. december 2016).

Sådan klager du
Du sender din klage skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du opretter klagen via digital selvbetjening - Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Din klage udsætter som udgangspunkt ikke planens gennemførelse.

Gebyr
For behandling af din klage skal du betale et gebyr. 

Privatpersoner skal betale et gebyr på kr. 900,-. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på kr. 1.800,-.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Du kan få mere information på Planklagenævnets hjemmeside via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk.


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: