Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Tillæg : 041 - Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8-10

041 - Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8-10

PlanID
3633872

Tillæg nr.
041

Plannavn
Udvidelse af erhvervsområdet Perdersholmparken

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Dato for offentliggørelse af forslag
22. juni 2017

Høring start
22. juni 2017

Høring slut
16. august 2017

Dato for vedtagelse
27. september 2017

Dato for ikrafttræden
29. september 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at åbne mulighed for, at en eksisterende virksomhed indenfor området kan udvide sit bygningsanlæg. Udvidelsen indebærer, at grænsen mellem rammeområde F 1.2 og rammeområde E 1.8 skal ændres. En del af fritidsområdet ved Pedersholm skal overgå til erhvervsområdet Perderholmsparken.

Nye rammeudlæg. Rammeområde E 1.8 og F 1.2

 


Indhold

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at åbne mulighed for, at en virksomhed i Perdersholmparken kan udvide bygningsanlægget mod syd. Ændringen fordrer en udvidelse af kommuneplanrammen for erhvervsområdet Pederholmsparken.

Det er udelukkende grænsen mellem de 2 rammeområder, der flyttes. Rammebestemmelserne ændres ikke.

 

 


Baggrund

Udvidelsen af virksomheden kræver udarbejdelse af en ny lokalplan, der bl.a. skal fastlægge retningslinjerne for byggeriets placering og omfang. Den gældende Lokalplan 075 vil blive aflyst og erstattet af den nye Lokalplan 115.

Udvidelsen af kommuneplanrammen berører Lokalplan 018 for plejecentret ved Pedersholm, Lokalplan 019 for erhvervsområdet Pedersholmparken og Lokalplan 075 for Pedersholmsparken 8-10.

Lokalplanerne vil blive aflyst for de dele, der bliver omfattet af den nye Lokalplan 115. 

 

Lokalplan 115 vil dermed komme til at omfatte hele arealet.

 


Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning
Jævnfør landsplandirektivet "Fingerplan 2013" ligger området for kommuneplantillægget indenfor det område, der kaldes "det øvrige hovedstadsområde (byområde)". Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med rammerne i landsplansdirektivet for hovedstadsområdets udvikling.

Vandplaner
Lokalplanområdet er beliggende inden for et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Området ligger inden for et indvindingsopland, men uden for de følsomme indvindingsområder. Kommunen vurderer, at en udbygning af den eksisterende virksomhed ikke udgør en øget risiko for grundvandet, og dermed ikke er omfattet af vandplanernes retningslinier 40 og 41 for byudvikling og ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande.

Kommunen skal sikre, at der ved opbevaring og håndtering af kemikalier indenfor de BoligNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) ikke er fare for forurening af grundvandet. Kommunen vurderer, at udvidelsen af virksomheden ikke vil komme til at udgøre en trussel overfor grundvandet. 

Håndtering af regnvand i forhold til grundvandsbeskyttelsen skal ske i henhold til Frederikssund Spildevandsplan 2013 -2021.

Jordforurening
Området er ikke kortlagt med jordforurening på vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau (V2), i henhold til jordforureningsloven. 

I tilfælde af, at der indenfor området konstateres jordforurening under byggeprocessen, skal arbejdet standses og kommunen kontaktes. Kommunen orienterer Region Hovedstaden, som er myndighed på området.

Spildevandsplan
Spildevand skal håndteres i henhold til den gældende Spildevandsplan 2013-2021.

Fortidsminder

Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Egnsmuseet Færgegården.


Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Jævnfør Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 926 af 27. juni 2016), om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af om det ansøgte - i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter - vil have en væsentlig påvirkning af et Natura 2000-område.

Lokalplanområdet ligger ca. 1,7 km fra Roskilde Fjord, der er registreret som et Natura 2000 område. Området har derfor status af et ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”. Det er kommunens vurdering, at planen ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

 


Miljøvurdering

 

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LOV nr 425 af 18/05/2016), skal Frederikssund Kommune enten gennemføre en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, eller foretage en vurdering efter § 8, stk. 2, af, om planen kan få eller kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Frederikssund Kommune har gennemført en miljøscreening af planen i henhold til § 8, stk. 2, da planen omhandler fysisk planlægning og fastsætter arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

I forbindelse med gennemførelsen af miljøscreeningen, har kommunen truffet en afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkning på miljøet.

pdf miljøscreening


Retsvirkninger

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for områder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet således modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan udstedes et såkaldt §12-forbud jf. planloven. §12-forbuddet kan ikke anvendes, når det pågældende område er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med planerne. Byrådet kan endvidere nedlægge forbud efter Planlovens § 14 mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Byrådet skal i løbet af dette år offentliggøre et forslag til en (ny) lokalplan. Kommuneplantillæggets retsvirkninger indtræder ved bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne plan.


Bekendtgørelse

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, skal du klage til Planklagenævnet. Du skal være opmærksom på, at det kun er retlige forhold, der kan påklages. Det vil sige, at du kan klage, hvis du for eksempel mener, at udformningen af lokalplanen ikke ligger indenfor Planlovens rammer.

Sådan klager du
Ønsker du at klage, skal du som udgangspunkt klage via Klageportalen. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Klagen skal modtages inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, det vil sige 4 uger fra den 29. september 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening via Klageportalen. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Du kan læse mere om reglerne på Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk.

Gebyr
For behandling af din klage skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Gebyrerne reguleres hvert år den 1. januar efter Finansministeriets fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside - www.naevneneshus.dk.

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Du kan få mere information på Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk.  


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: