Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Tillæg : 040 - Udvidelse af det maksimale bruttoetageareal i erhvervsområde, Slangerup

040 - Udvidelse af det maksimale bruttoetageareal i erhvervsområde, Slangerup

PlanID
3511618

Tillæg nr.
040

Plannavn
Udvidelse af det maksimale bruttoetageareal i erhvervsområde, Slangerup

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Dato for offentliggørelse af forslag
30. maj 2017

Høring start
31. maj 2017

Høring slut
26. juli 2017

Dato for vedtagelse
30. august 2017

Dato for ikrafttræden
12. september 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for, at der kan etableres butikker til særligt pladskrævende varer indenfor det areal, der er omfattet af kommuneplanrammerne E 3.1, E 3.2, E 3.6 og E 3.7. For at det kan lade sig gøre, at det nødvendigt at fastsætte den maksimale ramme for lokalplanlægning til 25.000 m² i stedet for de nuværende 15.000 m² i Kommuneplan 2013-2025.


Indhold

Kommuneplan 2013-2025 fastsætter retningslinjer for den maksimale ramme for lokalplanlægningen til butiksformål for områder til særligt pladskrævende varer. I erhvervsområdet ved Slangerup, kommuneplanrammerne E 3.1, E 3.2, E 3.6 og E 3.7, fastsættes den maksimale ramme for lokalplanlægning til i alt 15.000 m² (dog fradrag for personalefaciliteter jf. Planlovens § 5t, stk. 2).

Indenfor de nævnte kommuneplanrammer ligger lokalplan nr. 056, lokalplan nr. 104 og lokalplan nr. 32.2.

Lokalplan nr. 056 for et erhvervsområde i Slangerup vest, vedtaget af Frederikssund Byråd den 19. marts 2013, fastsætter en anvendelse om, at "der kan etableres 15.000 m² butiksareal til særligt pladskrævende varegrupper." Området ligger i kommuneplanramme E 3.6. Det betyder, at lokalplan nr. 056 "optager" samtlige m² til særligt pladskrævende varer i området. Det har den konsekvens, at arealerne indenfor de resterende lokalplaner ikke kan indeholde butikker til særligt pladskrævende varer, hvis det viser sig at de 15.000 m² bliver udnyttet i lokalplan nr. 056.

Kommuneplantillægget ændrer derfor den maksimale ramme for lokalplanlægning til 25.000 m² for områder til særligt pladskrævende varer for det område, der er omfattet af kommuneplanrammerne E 3.1, E 3.2, E 3.6 og E 3.7 i Kommuneplan 2013-2025. Bestemmelserne i kommuneplanrammerne forbliver de samme.


Baggrund

Frederikssund Kommunes Tværfaglige Erhvervsteam har modtaget en henvendelse fra grundejeren af Fabriksvangen 1, som ønsker, at der udarbejdes en ny lokalplan for området, der tillader salg af særligt pladskrævende varer. For at muliggøre grundejers ønske, udarbejdes lokalplan nr. 114 for et erhvervsområde ved Fabriksvangen, Slangerup sideløbende med kommuneplantillægget.


Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning
Jævnfør landsplandirektivet "Fingerplan 2013" ligger området for kommuneplantillægget indenfor det område, der kaldes "det øvrige hovedstadsområde (byområde)". Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med rammerne i landsplansdirektivet for hovedstadsområdets udvikling.

Planloven fastlægger særlige bestemmelser om planlægning for detailhandel. Butikker skal som udgangspunkt placeres i bymidter og bydelscentre. Uden for disse kan der dog blandt andet planlægges for butikker, der alene forhandler følgende særligt pladskrævende varegrupper: Biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus sten- og betonvarer, samt på visse betingelser også møbler.

Kommuneplantillæggets område er omfattet af en eksisterende lokalplan, hvor anvendelsen er fastsat til erhvervsformål. Området består af bebyggelse, veje og friarealer, og det vurderes, at nærværende kommuneplantillæg og lokalplan nr. 114 ikke medfører nævneværdige ændringer af bymiljøet eller trafikmængden i forhold til de eksisterende forhold.

Vandplaner
Kommuneplantillægget ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsopland til alment vandværk samt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO).

Kommunen skal forholde sig til restrummelighed, da lokalplanområdet ligger i OSD og indvindingsopland. I forhold til de arealer, der ellers er udlagt til erhvervsformål med plads til særligt pladskrævende varer i Kommuneplan 2013-2025, er der ikke alternative placeringsmuligheder uden for OSD eller indvindingsoplande. 

Jævnfør §2 i BEK nr 1697 af 21/12/2016, skal kommuneplanlægningen friholde områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for de virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Kommunalbestyrelsen skal desuden friholde afgrænsede boringsnære beskyttelsesområder til almene vandforsyninger for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet.

Forbuddet gælder ikke arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanen for de virksomhedstyper og anlæg, hvilket er tilfældet ved de eksisterende kommuneplanrammer E 3.1, E 3.2, E 3.6 og E 3.7, der er omfattet af dette kommuneplantillæg.

Kommuneplanrammerne E 3.1 og E 3.6 ligger i et område, der er udlagt til boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) for Hørup Kildeplads. Området ligger i sydlige del af begge rammeområder. I rammeområde E 3.6 er arealet cirka 550 m² og i rammeområde E 3.1 er arealet cirka 10.000 m². 

Inden for BNBO må der ikke lokalplanlægges for erhverv, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet. Ved vurdering af faren for forurening af grundvandet, lægges der vægt på om planlægningen omfatter virksomhedstyper, som sædvanligvis har oplag af, anvender eller frembringer forurenende stoffer eller stofgrupper, der er mobile i forhold til grundvandet. I forlængelse heraf, skal der lægges særlig vægt på at forebygge udvaskning af stoffer til grundvandet.

Frederikssund Kommune kan ifølge Miljøbeskyttelsesloven stille krav om tiltag til at undgå fare for forurening af grundvandet indenfor BNBO. Indenfor de arealer, der er udpeget som BNBO, skal opbevaring og håndtering af kemikalier ske således, at der ikke er fare for forurening af grundvandet. Kommunen vurderer, hvorvidt de enkelte erhverv udgør en trussel overfor grundvandet og dermed ikke kan placeres inden for BNBO. Derudover vurderer kommunen om der skal stilles skærpede krav til opbevaring og håndtering af kemikalier.

Håndtering af regnvand i forhold til grundvandsbeskyttelse reguleres gennem spildevandsplanlægningen.

Jordforurening
Indenfor området er kortlagt jordforurening på vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau (V2), i henhold til jordforureningsloven. Indenfor de områder, der er kortlagt på V1 og V2, skal der søges om en tilladelse efter jordforureningslovens §8 ved ændret eller ny arealanvendelse eller bygge- og anlægsarbejde. 

Hvis der konstateres jordforurening under byggeprocessen i det resterende område indenfor lokalplanafgrænsningen, skal arbejdet standses og kommunen skal kontaktes. Kommunen orienterer Region Hovedstaden, som er myndighed på området.

Spildevandsplan
Området er omfattet af den gældende Spildevandsplan 2013-2021.

Eltransmissionsnettet 
Rammeområde E 3.2 og 3.6 er omfattet af en servitut om højspændingsledninger. Energinet.dk skal høres om byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse indenfor rammeområderne.

Museumsloven & Fortidsminder
I 2008 er foretaget en forundersøgelse og i 2009 er der foretaget en museal udgravning. Begge foretaget af Museet Færgegården. Indenfor området er der fundet bosættelser, et hus (evt. med stald), hegn, keramik, knogler og en dolk. Det drejer sig om bebyggelse fra yngre bronzealder, ældre romersk jernalder og germansk jernalder.

Findes der under jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum. 

Beskyttede sten- og jorddiger
Indenfor kommuneplantillæggets område ligger tre dele af et sten- eller jorddige. Sten- og jorddiger eller dele af diger, der ligger i en vedtaget byzone er ikke omfattet af den generelle beskyttelse i museumsloven, medmindre de afgrænser et byzone- eller sommerhusareal fra landzone. To af de udpeget diger ligger i byzone og afgrænser ikke byzone eller sommerhusområde, hvorfor digerne indenfor området ikke er omfattet af den generelle beskyttelse i museumsloven.

Et af digerne afgrænser tydeligt byzone fra landzone. Diget er omfattet af museumslovens § 29a, der forskriver, at jord- og stendiger ikke må ændres. Frederikssund Kommune er myndighed på lovområdet.

I forbindelse med udarbejdelsen af den eksisterende lokalplan nr. 056, blev det gjort klart, at det vil være hensigtsmæssigt på et tidspunkt at kunne gennembryde diget, således at en vej kan føres gennem diget, hvis området nord for lokalplanområdet senere skal udlægges til erhverv.

I vejledningen om beskyttede sten- og jorddiger står, at ved overførsel af et areal med beskyttede diger fra landzone til byzone forventes det, at digernes status vurderes i forbindelse med planlægning for området. Diget ligger i dag på et areal indrammet af veje. Digets formidlingsmæssige værdi er således begrænset.


Forhold til Kommuneplanens retningslinjer

Kommuneplan 2013-2025 fastsætter retningslinjer for detailhandel. I områder med særligt pladskrævende varer i erhvervsområde vest i Slangerup er den maksimale ramme for lokalplanlægningen i alt 15.000 m² (dog fradrag for personalefaciliteter jf. Planlovens § 5t, stk. 2). Det maksimale bruttoetageareal pr. butik er 5.000 m² (dog fradrag for personalefaciliteter jf. Planlovens § 5t, stk. 2). Kommuneplantillægget hæver den maksimale ramme for lokalplanlægning til i alt 25.000 m² (dog fradrag for personalefaciliteter jf. Planlovens § 5t, stk. 2).

En lille del af det sydlige areal overlapper med en økologisk forbindelse og et lavbundareal. Det eksisterende areal er befæstet med en vej, der forbinder Fabriksvangen og Håndværkervangen. 
En del af det østlige areal er udpeget som skovrejsning ønsket og det nordlige areal er udpeget som skovrejsning uønsket.

Der udført en zonering af erhvervsområder og en klassificering af virksomheder efter principperne i "Håndbog om Miljø og Planlægning", Miljøministeriet 2004, indenfor kommuneplantillæggets område. Den videre planlægning skal forholde sig til hvilke forskellige typer virksomheder, der kan placeres i området. De enkelte kommuneplanrammer angiver hvilke miljøklasser, som kan tillades inden for rammeområderne.

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2013-2025. 


Forhold til Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen

Der oprettes eller aflyses ingen kommuneplanrammer ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af kommuneplantillægget.


Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Jævnfør Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 926 af 27. juni 2016), om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Lokalplanområdet ligger ikke i eller i nærheden at et Natura 2000-område. Der er over 5 kilometer til Natura 2000-område Roskilde Fjord mod vest og over 3 kilometer til Natura 2000-område Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov mod øst.

Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.


Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LOV nr 425 af 18/05/2016), skal Frederikssund Kommune enten gennemføre en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, eller foretage en vurdering efter § 8, stk. 2, af, om planen kan få eller kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Frederikssund Kommune har gennemført en miljøscreening af planen i henhold til § 8, stk. 2, da planen omhandler fysisk planlægning og fastsætter arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

I forbindelse med gennemførelsen af miljøscreeningen, har kommunen truffet en afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkning på miljøet.

Kommunens screeningsafgørelse offentligøres før den endelige vedtagelse af planen, jf. lovens § 33.

pdf Miljøscreening: Kommuneplantillæg nr. 040.pdf (91.8 KB)


Retsvirkninger

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for områder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet således modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Dette kan ske ved nedlæggelse af et såkaldt §12-forbud jf. planloven. Der kan dog ikke nedlægges §12-forbud, når det pågældende område er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med planerne.

Byrådet kan endvidere nedlægge forbud efter Planlovens § 14 mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Byrådet skal i løbet af dette år offentliggøre et forslag til en (ny) lokalplan. Kommuneplantillæggets retsvirkninger indtræder ved bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne plan.


Bekendtgørelse

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over Byrådets endelige vedtagelse af planenerne, skal du klage til Planklagenævnet. Du skal være opmærksom på, at det kun er retlige forhold, der kan påklages. Det vil sige, at du kan klage, hvis du for eksempel mener, at udformningen af planerne ikke ligger indenfor Planlovens rammer. 

Sådan klager du
Ønsker du at klage, skal du som udgangspunkt klage via Klageportalen. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Klagen skal modtages inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, det vil sige 4 uger fra den 12. september 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening via Klageportalen. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Du kan læse mere om reglerne på Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk.

Gebyr
For behandling af din klage skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Gebyrerne reguleres hvert år den 1. januar efter Finansministeriets fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside - www.naevneneshus.dk.

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Du kan få mere information via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk.