Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Tillæg : 039 - for et udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge

039 - for et udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge

PlanID
3438204

Tillæg nr.
039

Plannavn
for et udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Dato for offentliggørelse af forslag
27. april 2017

Høring start
28. april 2017

Høring slut
23. juni 2017

Dato for vedtagelse
30. august 2017

Dato for ikrafttræden
4. september 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Kommuneplantillægget har til formål at udskille en del af den eksisterende ramme BB 2.4 i en ny ramme D 2.2. Rammeområde D 2.2 udlægger området til offentligt formål. Kommuneplantillægget muliggør realiseringen af lokalplan nr. 112 for et udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge. 

De nye rammer som fastsættes med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 039.


Indhold

Kommuneplantillægget omfatter en ændring af den eksisterende ramme BB 2.4, idet en ny ramme D 2.2 udskilles herfra. Kommuneplantillægget fastholder rammeområde D 2.2 som fremtidig byzone og ændrer i rækkefølgebestemmelserne, så D 2.2 arealet frigives til byudvikling fra 2017.


Baggrund

Frederikssund Kommune har allerede i 2006 udlagt Vinge, som ny by i kommunen. Kommunen ønsker at skabe fremtidens by, som fra start skal være visionær og tage højde for fremtidens behov. Visionen er blevet konkretiseret i Helhedsplanen for Vinge By fra 2013. Efterfølgende har Frederikssund Kommune arbejdet for, at få realiseret den nye by.

BB 2.4 skaber rammerne for den kommende lokalplanlægning i området. I rammeområdet er der kun lokalplanlagt for Boulevarden via lokalplan nr. 076 for Vinge Centrum.

D 2.2 skaber rammerne for et udsigts- og oplevelsespunkt:
Mange større byudviklingsprojekter i Europa giver mulighed for at følge udviklingen fra udsigtsplatforme. Ligeså ønsker Frederikssund Kommune at give borgerne et kig ind i tilblivelsesprocessen af det fremtidige Vinge med arkæologiske udgravninger, byggemodning af grunde og slutteligt de færdigt etablerede bygninger og byområder. Dertil kan der etableres et informations- og besøgscenter til de mange besøgende der forventes at komme fra både ind- og udland. Endelig er der behov for en let tilgængelig nærgenbrugsstation for det fremtidige byområde samt et regnvandsbassin, også disse to funktioner placeres i området. 

Sideløbende med kommuneplantillægget udarbejdes lokalplan nr. 112 for rammeområde D 2.2.


Forhold til anden planlægning

Fingerplan 2013
Kommuneplan 2013´s udlæg af rammeområder til byudvikling i Vinge er i overensstemmelse med Fingerplan 2013´s udpegning som byområde i Det ydre storbyområde (Byfingrene). Nærværende tillæg ændrer ikke ved byudlæggets afgrænsning og er derved i overensstemmelse med Fingerplan 2013.

Vinge Station er politisk besluttet. De stationsnære områder og de stationsnære kerneområder blev afgrænset med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 012.

I rammerne BB 2.4 samt D 2.2 tilføjes under anvendelse, at området er stationsnært kerneområde.

  

Det stationsnære kerneområde er vist med den blå cirkel, 600 m fra midten af stationen, og det stationsnære område er vist via den grønne cirkel, 1200 m fra midten af stationen.

Kommuneplanlægningen skal sikre, at byfunktioner, som på grund af arbejdspladstæthed, høj arealudnyttelse eller besøgsmønstre med en intensiv karakter, placeres inden for det stationsnære område – og for­trins­vist inden for det stationsnære kerneområde. Det følger af fingerplanens bestemmelser, at de stationsnære områder skal udnyttes med en bebyggelsesprocent, der modsvarer den centrale beliggenhed og god tilgængelighed. For rammeområde BB 2.4 kan der bygges i op til 8 etager, og rammeområde D 2.2 udlægges til offentlige formål for mange besøgende med blandt andet udsigtsplatform, et informations- og besøgscenter til de besøgende fra ind- og udland samt skulpturpark. Endvidere kan der etableres en nærgenbrugsstation i dette område.

 

Vandplaner:
Vinge repræsenterer en særlig situation i forhold til grundvandsinteresserne, idet byen allerede er udlagt i Kommuneplanen, men er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og delvist også i nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Det betyder, at planlægningen af Vinge skal ske med et stort hensyn til grundvandsinteresserne. Frederikssund Kommune har derfor en unik mulighed for at implementere grundvandsvenlige løsninger i byen fra begyndelsen.

Hele rammeområde BB 2.4 og D 2.2 er beliggende i OSD, en del af BB 2.4 ligger inden for indvindingsopland, og en del af både BB 2.4 og D 2.2 ligger inden for NFI.

NFI er markeret med gul og indvingsoplande er markeret med rød.

Ændringerne med dette tillæg til Kommuneplan 2013-2025 medfører en præcisering af rammeområdets anvendelse. Med den gældende kommuneplan er rammen udlagt til blandet bolig og erhverv. Udskillelsen af rammeområde D 2.2 medfører, at den del anvendes til offentlige formål. 

Det er kommunens vurdering, at anvendelsesbestemmelserne der følger med nærværende kommuneplantillæg ikke er grundvandstruende. Overfladevand fra veje og befæstede arealer skal ledes til regnvandsbassiner og spildevandstekniske anlæg med henblik på rensning og forsinkelse før udledning til recipient. Bassiner og render etableres med tæt bund for at forebygge påvirkning af grundvandet via disse anlæg.

Kommuneplantillægget medfører ikke ændringer der muliggør mere grundvandstruende arealanvendelse end den oprindelige kommuneplan.

 

Spildevandsplan
En del af området er spildevandsplanlagt via tillæg til gældende spildevandsplan i forbindelse med lokalplanlægning af Vinge Centrum.


Forhold til Kommuneplanens hovedstruktur

Vedtagelse af nærværende kommuneplantillæg er en justering af en eksisterende kommuneplanramme og har ingen betydning for kommuneplanens hovedstruktur.

Kommuneplantillægget har været i forudgående offentlighed i februar 2017 i 2 uger.


Forhold til Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen

Med kommuneplantillæg nr. 039 aflyses den gamle ramme BB 2.4, herefter oprettes en ny ramme BB 2.4 og en ny ramme D 2.2 med samme områdeafgrænsning som lokalplan nr. 112.

Rammebestemmelserne for ramme BB 2.4 ændres ikke, det er blot en del af rammens område der nu udskilles til offentlig formål i en ny ramme, D 2.2.

Ramme BB 2.4 er pålagt rækkefølgebestemmelser, hvilket betyder at området først kan frigives i perioden 2019-2025, jf. de generelle rammebestemmelser. BB 2.4 fastlægges til blandet byområde. Rammen BB 2.4 giver mulighed for anvendelse til byudviklingsformål; herunder boliger og erhvervsformål, kontor, liberalt erhverv, undervisningsformål, hotel, restaurant, klinikker, og kulturelle formål og lign., offentlig og privat serviceforsyning samt grønne områder, regnvandsbassiner, veje, stier og jernbane.

Ramme D 2.2 er pålagt rækkefølgebestemmelser, hvilket betyder at området kan frigives i perioden 2017-2025. D 2.2 fastlægges til offentlige formål. Rammen D 2.2 giver mulighed for anvendelse til offentlige byudviklingsformål; herunder et udsigts- og oplevelsespunkt med dertilhørende udsigtsplatform, pavillon som informations- og besøgscenter og med sekretariatsfunktion mm, skulpturpark, kulturelle formål og lign., faciliteter i forbindelse med supercykelstien, nærgenbrugsstation, regnvandsbassin, offentlig og privat serviceforsyning samt grønne områder, adgangsvej, stier og parkering.


Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Jævnfør bekendtgørelse nr. 188 af 26. februar 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Rammeområdet ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”. Det er kommunens samlede vurdering, at ændringen af plangrundlaget, rammeområde D 2.2, ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-området væsentligt.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, skal der altid foretages en vurdering (screening) af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en miljøvurdering eller ej, jf. § 3, stk. 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 2015). Der er foretaget en miljøscreening over ændringen af plangrundlaget, rammeområde D 2.2. 

Frederikssund Kommune har ud fra en screening af nærværende kommuneplantillæg truffet afgørelse om, at tillægget ikke kræver udarbejdelse af en miljøredegørelse, da planen ikke vil påvirke miljøet væsentligt, jf. § 3 stk. 1, LBK nr. 1533 af 10. december 2015. Kommuneplantillægget omfatter kun et mindre område på lokalt plan, fastlægger ikke rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, påvirker ikke et udpeget naturbeskyttelsesområde og fastlægger ikke rammer for projekter som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet 

Se Miljøscreeningen.


Retsvirkninger

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for områder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet således modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Dette kan ske ved nedlæggelse af et såkaldt §12-forbud jf. planloven. Der kan dog ikke nedlægges §12-forbud, når det pågældende område er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med planerne. Byrådet kan endvidere nedlægge forbud efter Planlovens § 14 mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Byrådet skal i løbet af dette år offentliggøre et forslag til en (ny) lokalplan. Kommuneplantillæggets retsvirkninger indtræder ved bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne plan.


Bekendtgørelse

Klagevejledning

Byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillægget kan, hvad angår retlige forhold påklages til Planklagenævnet inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. fra 4 uger fra den 04. september 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, sker det til Planklagenævnet efter Lov om Planklagenævnet (lov nr. 1658 af 20. december 2016).

Sådan klager du
Du sender din klage skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du opretter klagen via digital selvbetjening - Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Din klage udsætter som udgangspunkt ikke planens gennemførelse.

Gebyr
For behandling af din klage skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Gebyrerne reguleres hvert år den 1. januar efter Finansministeriets fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret.

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Du kan få mere information på Planklagenævnets hjemmeside via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: