Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Tillæg : 038 - For boliger ved Strandvej 2

038 - For boliger ved Strandvej 2

PlanID
3425275

Tillæg nr.
038

Plannavn
For boliger ved Strandvej 2

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Dato for offentliggørelse af forslag
22. juni 2017

Høring start
23. juni 2017

Høring slut
18. august 2017

Dato for vedtagelse
27. september 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at skabe et plangrundlag, der skal være med til at sikre, at lokalplan nr. 109 kan realiseres.


Indhold

Frederikssund Kommune har modtaget en henvendelse i form af et skitseprojekt fra grundejer af Strandvej 2 i Frederikssund. Grundejer ønsker, at den gamle "Bi-lidt" grund kan anvendes til etageboliger i op til 3 etager. Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. Derfor udarbejdes lokalplan nr. 109 - boliger ved Strandvej 2 i Frederikssund, sideløbende med nærværende kommuneplantillæg. 

Lokalplanområdet i lokalplan nr. 109 ligger i kommuneplanramme BB 1.14 - Bi-Lidt. Den generelle anvendelse af området er fastsat til blandet bolig og erhverv. Der må maksimalt bygges i 1½ etage med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav. 

Det konkrete projekt i lokalplan nr. 109 er i strid med kommuneplanramme BB 1.14 - Bi-Lidt i Kommuneplan 2013-2025, hvilket er årsagen til at nærværende kommuneplantillæg udarbejdes.

Den orange signatur viser rammeområde BB 1.14 - Bi-Lidt. Den blå signatur viser kommuneplanrammerne i Kommuneplan 2013-2025. Den grå signatur viser matrikelskel.


Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning
Rammeområdet ligger indenfor det område, som i Fingerplan 2013 for Hovedstadsområdet er udpeget som det ydre storbyområde (byområde). Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med rammerne i landsplansdirektivet for hovedstadsområdets udvikling.

Vandplaner
Område er ikke beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO), nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) eller i indvindingsopland til almen vandforsyning.

Spildevand
Området skal tilsluttes den offentlige kloak og skal i henhold til Spildevandsplan for Frederikssund Kommune separatkloakeres.

Kystnærhedszonen
Området ligger i kystnærhedszonen. Rammeområde BB 1.14 er placeret i eksisterende byområde, hvor bestemmelserne for rammeområdet spiller sammen med byens øvrige høje bygningselementer.  Det vurderes, at planen heller ikke vil påvirke naturinteresserne på de omgivende arealer eller hindre offentlighedens adgang til kysten.


Forhold til Kommuneplanens hovedstruktur

I Kommuneplan 2013-2025 hovedstruktur nævnes, at rollen som regionalt center skal styrkes ved fortsat udvikling og fortætning af Frederikssund by, hvilket nærværende kommuneplantillæg bidrager til. Ændringen er ikke indeholdt i planstrategien, men vurderes at være en mindre ændring, hvorfor der ikke foretages en foroffentlighed.
Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2013 - 2025. 


Forhold til Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen

Kommuneplantillægget ændrer bestemmelserne i den eksisterende kommuneplanramme BB 1.14 Bi-Lidt. Bestemmelserne ændres ved, at bebyggelsesprocenten og den maksimale højde bestemmes i den videre lokalplanlægning og det maksimale antal etager fastsættes til 3 etager. Kommuneplanrammens eksisterende areal og andre bestemmelser fastholdes. 


Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Jævnfør Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 926 af 27. juni 2016), om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Rammeområdet ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”. Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.


Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LOV nr 425 af 18/05/2016), skal Frederikssund Kommune enten gennemføre en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, eller foretage en vurdering efter § 8, stk. 2, af, om planen kan få eller kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Planen er omfattet af lovens § 8 stk. 1, fastsætter rammerne for et mindre område på lokalt plan og påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. På den baggrund udarbejdes en vurdering efter § 8 stk. 2, der forholder sig til om planen kan få eller kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Frederikssund Kommune vurderer, hvorvidt planen er omfattet kravet om miljøvurdering ud fra kriterierne i lovens bilag 3.

I forbindelse med gennemførelsen af miljøscreeningen, har kommunen truffet en afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkning på miljøet.

pdf Miljøscreening KPT 038.pdf (85.5 KB)


Retsvirkninger

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for områder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet således modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel.

Dette kan ske ved nedlæggelse af et såkaldt §12-forbud jf. planloven. Der kan dog ikke nedlægges §12-forbud, når det pågældende område er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med planerne.

Byrådet kan endvidere nedlægge forbud efter Planlovens § 14 mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Byrådet skal i løbet af dette år offentliggøre et forslag til en (ny) lokalplan. Kommuneplantillæggets retsvirkninger indtræder ved bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne plan.


Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over Byrådets endelige vedtagelse af planenerne, skal du klage til Planklagenævnet. Du skal være opmærksom på, at det kun er retlige forhold, der kan påklages. Det vil sige, at du kan klage, hvis du for eksempel mener, at udformningen af planerne ikke ligger indenfor Planlovens rammer. 

Sådan klager du
Ønsker du at klage, skal du som udgangspunkt klage via Klageportalen. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Klagen skal modtages inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening via Klageportalen. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Du kan læse mere om reglerne på Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk 

Gebyr
For behandling af din klage skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Gebyrerne reguleres hvert år den 1. januar efter Finansministeriets fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside - www.naevneneshus.dk 

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Du kan få mere information via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk 


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: