Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Tillæg : 036 - Centerområde i Lille Blødekvarteret

036 - Centerområde i Lille Blødekvarteret

PlanID
3244876

Tillæg nr.
036

Plannavn
Centerområde i Lille Blødekvarteret

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Dato for offentliggørelse af forslag
7. december 2016

Høring start
7. december 2016

Høring slut
2. februar 2017

Dato for vedtagelse
29. marts 2017

Dato for ikrafttræden
30. marts 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med Kommuneplantillægget er at muliggøre realisering af en aktuel lokalplan for plejeboliger og blandede centerformål i Lille Blødekvarteret. Nærværende kommuneplantillæg udlægger et nyt rammeområde C 1.9 Centerformål i Lille blødekvarteret.


Indhold

Kommuneplantillægget omfatter en mindre justering af den eksisterende ramme C 1.3, idet kommuneplantillægget justerer den maksimale bebyggelsesprocent og fjerner kravet om, at lokalplanlægning inden for området skal opføres efter et særligt bebyggelsesprincip.


Baggrund

Sideløbende med kommuneplantillægget udarbejdes lokalplan nr. 099 for området.


Forhold til anden planlægning

Vandområdeplaner 2015-2021
Området er ikke beliggende i et område med drikkevandsinteresse ej heller i et indvindingsområde for vand. Projektet vurderes således til ikke at være omfattet af Vandplanernes retningslinier 40 og 41 for byudvikling og ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande.

Fingerplan 2013
Området ligger ifølge Fingerplanen inden for byfingrene og ligger stationsnært. Fingerplan 2013 fastlægger regler for udnyttelse af stationsnære områder.

Det fastlægges blandt andet, at lokalisering af byfunktioner skal ske under hensyntagen til muligheden for at styrke den kollektive trafikbetjening. Større virksomheder og institutioner, der har mange medarbejdere eller medfører hyppige besøg af mange mennesker skal placeres stationsnært. Det fastlægges videre, at de stationsnære områder skal udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed – det vil sige en høj udnyttelse.

Nærværende kommuneplantillæg giver mulighed for bymæssig omdannelse og sikrer fortætning af bebyggelsen i området. I området gives mulighed for at etablere boliger, butikker, liberalt erhverv samt offentlige formål, hvilket medfører en del persontransport imellem området, bymidten og stationen. Den bymæssige intensive anvendelse af området vurderes at være i overensstemmelse med intentionerne i Fingerplanen.

 


Forhold til Kommuneplanens hovedstruktur

Vedtagelse af nærværende kommuneplantillæg er en mindre justering af en eksisterende kommuneplanramme og har ingen betydning for kommuneplanens hovedstruktur. 


Forhold til Kommuneplanens retningslinjer

Parkering
Vedtagelse af nærværende kommuneplantillæg overholder kommuneplanens overordnede retningslinjer for anvendelse og parkering af området, samt udlæg af parkering i Frederikssund Bymidte.


Detailhandel
Kommuneplanens retningslinje for detailhandel, retningslinje 1.2.2, og pladskrævende varer, retningslinje 1.2.4, under Frederikssund tilføjes rammeområde C 1.9, som udlægges ved nærværende kommuneplantillæg.

 


Forhold til Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen

I forbindelse med vedtagelse af nærværende kommuneplantillæg aflyses dele af rammeområde C 1.3.


Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen
Jævnfør Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 926 af 27. juni 2016), om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Arealet, som er omfattet af nærværende tillæg til kommuneplan 2013-2025 ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”. Lokalplanen omfatter et område beliggende ca. 450 meter øst for Natura 2000-området Roskilde Fjord. Lokalplanen omfatter en central, eksisterende del af Frederikssund. Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.


Miljøvurdering

I henhold til § 4 i Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (lovbekendtgørelse nr. 533 af 10. december 2015) er der truffet
afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke skal miljøvurderes, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3.


Afgørelsen om at planforslagene ikke skal miljøvurderes, bliver bekendtgjort samtidig med, at miljøscreeningen af forslag til lokalplan
099 og tillæg nr. 036 til Frederikssund Kommuneplan 2013­2025 bliver offentligt fremlagt i 8 uger sammen med planforslagene.

 pdf Miljøscreening.


Retsvirkninger

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for områder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet således modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Dette kan ske ved nedlæggelse af et såkaldt §12-forbud jf. planloven. Der kan dog ikke nedlægges §12-forbud, når det pågældende område er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med planerne. Byrådet kan endvidere nedlægge forbud efter Planlovens § 14 mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Byrådet skal i løbet af dette år offentliggøre et forslag til en (ny) lokalplan. Kommuneplantillæggets retsvirkninger indtræder ved bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne plan.Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over Byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 036, kan du klage til Planklagenævnet. Du skal være opmærksom på, at det kun er retlige forhold, der kan påklages. Det vil sige, at du kan klage, hvis du for eksempel mener, at udformningen af kommuneplantillægget ikke ligger indenfor Planlovens rammer. 

Sådan klager du
Du kan klage via Klageportalen. Disse links fører dig til Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Klagen skal modtages inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, det vil sige 4 uger fra den 30. marts 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening via Klageportalen. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Gebyr
Hvis du vælger at klage, skal du betale et gebyr for behandling af din klage.
Privatpersoner skal betale et gebyr på kr. 900,-. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på kr. 1.800,-.

Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales inden for en frist, der er fastsat af Planklagenævnet. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra denne afgørelse er meddelt, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Du kan få mere information via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: