Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Tillæg : 035 - Nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev

035 - Nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev

PlanID
3241935

Tillæg nr.
035

Plannavn
Nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Dato for offentliggørelse af forslag
2. marts 2017

Høring start
3. marts 2017

Høring slut
28. april 2017

Dato for vedtagelse
21. juni 2017

Dato for ikrafttræden
22. juni 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at oprette en kommuneplanramme, der gør det muligt at etablere helårsboliger i form af tæt-lav boligbebyggelse.


Indhold

Kommuneplantillægget udarbejdes sideløbende med lokalplan nr. 102 - Nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev. Lokalplanens principper er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området, hvorfor der er behov for udarbejdelsen af nærværende kommuneplantillæg.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme B 4.1 - Gerlev Øst i Kommuneplan 2013-2025, der fastsætter anvendelsen af området til åben-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 30, maksimalt antal etager på 1,5 og en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. 

Kommuneplantillægget udvider den eksisterende kommuneplanramme B 4.4, så den omfatter lokalplanområdet for lokalplan nr. 102. Kommuneplanramme B 4.4 udvides indenfor det eksisterende rammeområde B 4.1 som dermed også får ny afgrænsning, se kort nedenfor. Den specifikke anvendelse ændres fra åben-lav til tæt-lav. Bebyggelsesprocenten ændres fra 30% til 40% af den enkelte ejendom og det maksimale antal etager ændres fra 1,5 til 2 etager. 

Den røde linje viser lokalplanafgræsningen for lokalplan nr. 102. Det orange område er omfattet af kommuneplanramme B 4.1. Det blå området er omfattet af kommuneplanramme B 4.4, der bliver udvidet med lokalplanområdet ved nærværende kommuneplantillæg.


Baggrund

Baggrunden for udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 035 og lokalplan nr. 102 er, at Frederikssund Kommune har modtaget en henvendelse fra grundejer, der ønsker at bygge boliger på Esrogårdsvej 24, matrikelnummer 3b og en del af matrikelnummer 6ci Gerlev By, Gerlev. 

For at muliggøre grundejers ønske om at etablere boligerne, er der behov for nærværende kommuneplantillæg og lokalplan nr. 102, der tillader den ønskede anvendelse. 

Teknisk Udvalg vedtog igangsættelsen af arbejdet med nærværende kommuneplantillæg den 30. september 2016. 


Forhold til anden planlægning

Vandplaner
Området er ikke beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) eller i indvindingsområde til almen vandforsyning. Det vurderes at nærværende kommuneplantillæg ikke vil medføre påvirkning af grundvand eller medføre udledning af en øget kvælstof og fosforudledning til søer og vandløb i området. 

Landsplanlægning
Jævnfør landsplandirektivet "Fingerplan 2013" er området beliggende indenfor det, der kaldes "det øvrige hovedstadsområde (byområde)". Planen er i overensstemmelse med rammerne i landsplansdirektivet for hovedstadsområdets udvikling.

Spildevandsplan
Området er omfattet af den gældende Spildevandsplan 2013-2021.


Forhold til Kommuneplanens hovedstruktur

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2013 - 2025. Ændringen er ikke indeholdt i planstrategien, men vurderes at være en mindre ændring, hvorfor der ikke foretages en foroffentlighed.


Forhold til Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen

Kommuneplantillægget udvider rammeområde B 4.4 for det område, der er omfattet af lokalplan nr. 102, samtidigt udgår området af kommuneplanramme B 4.1. 


Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Jævnfør bekendtgørelse nr. 1828 af 16. december 2015 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

Området ligger ikke i eller i nærheden at et Natura 2000 område. Der er over 800 meter til Natura 2000 område Roskilde Fjord mod øst. Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, skal der altid foretages en vurdering (screening) af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en miljøvurdering eller ej, jf. § 3, stk.1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 2015). Der er foretaget en SMV-screening af kommuneplantillægget og lokalplan nr. 102.

Frederikssund Kommune har ud fra en screening af nærværende kommuneplantillæg truffet afgørelse om, at tillægget ikke
kræver udarbejdelse af en miljøredegørelse, da planen ikke vil påvirke miljøet væsentligt, jf. § 3 stk. 1, LBK nr. 1533 af 10. december
2015. Kommuneplantillægget omfatter kun et mindre område på lokalt plan, fastlægger ikke rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, påvirker ikke et udpeget naturbeskyttelsesområde og fastlægger ikke rammer for projekter som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet.

pdf Miljøscreening.pdf


Retsvirkninger

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for områder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet således modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Dette kan ske ved nedlæggelse af et såkaldt §12-forbud jf. planloven. Der kan dog ikke nedlægges §12-forbud, når det pågældende område er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med planerne.

Byrådet kan endvidere nedlægge forbud efter Planlovens § 14 mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Byrådet skal i løbet af dette år offentliggøre et forslag til en (ny) lokalplan. Kommuneplantillæggets retsvirkninger indtræder ved bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne plan.


Bekendtgørelse

Klagevejledning

Miljøscreening
Kommunen har lavet en miljøscreening af forslagene. Det skal vi ifølge Lov om miljøvurdering af planer. Vi har konkluderet, at der ikke skal laves en miljøvurdering efter § 4 stk. 4, da forslaget kun omfatter et mindre område på lokalt niveau, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter, som antages at få væsentlig indflydelse på miljøet.

Klagevejledning
Kommunens afgørelse om, at der ikke skal laves miljøvurdering, kan påklages inden 4 uger fra den dag forslaget annonceres på kommunens hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, sker det til Planklagenævnet efter Lov om Planklagenævnet (lov nr. 1658 af 20. december 2016).

Sådan klager du
Du sender din klage skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du opretter klagen via digital selvbetjening - Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Din klage udsætter som udgangspunkt ikke planens gennemførelse.

Gebyr
For behandling af din klage skal du betale et gebyr. 

Privatpersoner skal betale et gebyr på kr. 900,-. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på kr. 1.800,-.

Gebyrerne reguleres hvert år den 1. januar efter Finansministeriets fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret.

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Du kan få mere information på Planklagenævnets hjemmeside via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: