Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Tillæg : 034 - Ved Fabriksvangen og Raasigvangen

034 - Ved Fabriksvangen og Raasigvangen

PlanID
3241146

Tillæg nr.
034

Plannavn
Ved Fabriksvangen og Raasigvangen

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Dato for offentliggørelse af forslag
23. november 2016

Høring start
30. november 2016

Høring slut
26. januar 2017

Dato for vedtagelse
29. marts 2017

Dato for ikrafttræden
31. marts 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i sammenhæng med lokalplan nr. 104 for del af erhvervsområde Raasigvangen, Slangerup. Kommuneplantillægget har til formål at redefinerer kommuneplanrammerne D 3.2 og E 3.6. Rammeafgrænsningen ændres, således at lokalplanafgrænsningen er indeholdt i et nyt rammeområde E 3.7. Kommuneplanramme D 3.2 og E 3.6 får dermed også nye afgrænsninger.


Baggrund

Nærværende kommuneplantillæg og lokalplan nr. 104 udarbejdes ud fra et ønske fra grundejere om at kunne udvide de eksisterende erhvervsaktiviteter. Den eksisterende anvendelse er fastlagt til erhvervsformål, hvilket fortsat vil være gældende. Rammeområde E 3.7 er omfattet af lokalplan nr. 104 for del af erhvervsområde Raasigvangen, Slangerup, der giver mulighed for udvidelse af erhvervsaktiviteterne.

Området er omfattet af lokalplan nr. 056 for et erhvervsområde i Slangerup vest samt lokalplan nr. 13.1 for Skole-, idræts og institutionsområde i Slangerup by. Sideløbende med kommuneplantillægget udarbejdes lokalplan nr. 104. Den eksisterende lokalplan nr. 056 der blev vedtaget den 19. marts 2013 og lokalplan nr. 13.1 vedtaget den 25. oktober 1995, ophæves ved vedtagelse af lokalplan nr. 104 for så vidt angår det område der er omfattet af den nylokalplan nr. 104. Nærværende kommuneplantillæg med nyt ramme rammeområde E 3.7 og lokalplan nr. 104 har samme afgræsning.


Forhold til anden planlægning

Fingerplanen
Fingerplan 2013 for Hovedstadsområdet er et landsplandirektiv, der udgør den overordnede planlægning i området, som kommuneplanen og lokalplanen skal være i overensstemmelse med. Kommuneplantillægget og lokalplan nr. 104 ligger uden for det område, der er omfattet af de byfingre, der er angivet i landsplandirektivet ”Fingerplan 2013”. Lokalplanområdet er beliggende i det, der i fingerplanen kaldes ”det øvrige hovedstadsområde (byområder)", her gælder de overordnede rammer for kommuneplanlægningen. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med de overordnede rammer i landsplansdirektivet for hovedstadsområdets udvikling. 

Vandplaner
Kommuneplantillægget er beliggende inden for et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indenfor indvendingsoplande men uden for følsomme indvendingsområder. Kommunen vurderer, at en udbygning af de eksisterende virksomheder ikke udgør en øget risiko for grundvandet og er dermed ikke omfattet af Vandplanernes retningslinier 40 og 41 for byudvikling og ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande.

Rammeområde E 3.6 ligger i et område, der er udlagt til det BoringsNære Beskyttelsesområde (BNBO) for Hørup Kildeplads. Området ligger i den sydligste spids af rammeområde E 3.6, med et areal på cirka 550 m².

Inden for BNBO må der ikke lokalplanlægges for erhverv, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet. Ved vurdering af faren for forurening af grundvandet, lægges der vægt på om planlægningen omfatter virksomhedstyper, som sædvanligvis har oplag af, anvender eller frembringer forurenende stoffer eller stofgrupper, der er mobile i forhold til grundvandet. I forlængelse heraf, skal der lægges særlig vægt på at forebygge udvaskning af stoffer til grundvandet.

Frederikssund Kommune kan iht. miljøbeskyttelsesloven stille krav om forureningsbegrænsende tiltag, herunder krav om, at flydende råvarer, kemikalier og olier, samt kemikalie og olieaffald skal opbevares indendørs samt krav om, at på arealer, hvor sådanne stoffer håndteres, skal der foretages foranstaltninger til forebyggelse af spild inden det trænger i jord og grundvand.

Frederikssund Kommunes forskrift for opbevaring af olie og kemikalier kan ses på kommunens hjemmeside.

Håndtering af regnvand i forhold til grundvandsbeskyttelse reguleres gennem spildevandsplanlægningen.

Eltransmissionsnettet
Rammeområde E 3.6 er omfattet af en servitut om højspændingsledninger. Energinet.dk skal høres om byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse indenfor rammeområdet.


Forhold til Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen

Kommuneplantillægget omfatter del af matr. nr. 5bs og matr. nr. 6gr, 6gs, 6gt alle Slangerup by, Slangerup samt fremtidige matrikler der måtte udstykkes indenfor lokalplanområdets afgrænsning. Området er en del af de nuværende rammeområder D 3.2 og E 3.6 i Kommuneplan 2013-2025. Med dette kommuneplantillæg defineres et nyt rammeområde E 3.7, Erhvervsområde ved Raasigvangen. Gennem vedtagelse af dette kommuneplantillæg får området sine egne rammebestemmelser, der fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål såsom værksteds-, håndværks-, engros-, lager- og servicevirksomhed eller lettere industri, liberalt erhvervs, kontor og administration samt detailhandel til pladskrævende varer.

Rammeområde E 3.7 udlægges indenfor eksisterende rammeområder D 3.2 og E 3.6 som dermed får ny afgrænsning. 


Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Jævnfør bekendtgørelse nr. 1828 af 16. december 2015 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Rammeområdet ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”. Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 104 og nærværende kommuneplantillæg, er der foretaget en SMV-screening.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg skal der altid foretages en vurdering (screening) af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en miljøvurdering eller ej, jf. § 3, stk.1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 3015).

Frederikssund Kommune har ud fra en screening af nærværende kommuneplantillæg nr. 034 truffet afgørelse om at, tillægget ikke kræver udarbejdelse af en miljøredegørelse, da planen ikke vil påvirke miljøet væsentligt, jf. § 3 stk. 1, LBK nr. 1533 af 10. december 3015.

pdf Miljøscreening.pdf (355.5 KB)


Retsvirkninger

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for områder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet således modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Dette kan ske ved nedlæggelse af et såkaldt §12-forbud jf. planloven. Der kan dog ikke nedlægges §12-forbud, når det pågældende område er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med planerne.

Byrådet kan endvidere nedlægge forbud efter Planlovens § 14 mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Byrådet skal i løbet af dette år offentliggøre et forslag til en (ny) lokalplan. Kommuneplantillæggets retsvirkninger indtræder ved bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne plan.


Bekendtgørelse

Klagevejledning

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over Byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillægget, kan du klage til Planklagenævnet. Du skal være opmærksom på, at det kun er retlige forhold, der kan påklages. Det vil sige, at du kan klage, hvis du for eksempel mener, at udformningen af kommuneplantillægget ikke ligger indenfor Planlovens rammer. 

Klagen skal modtages inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, det vil sige 4 uger fra den 31. marts 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Sådan klager du
Hvis du ønsker at klage over Byrådets vedtagelse af kommuneplantillægget, sker det til Planklagenævnet efter Lov om Planklagenævnet (lov nr. 1658 af 20. december 2016).

Du sender din klage skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du opretter klagen via digital selvbetjening - Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Din klage udsætter som udgangspunkt ikke planens gennemførelse.

Gebyr
For behandling af din klage skal du betale et gebyr. 

Privatpersoner skal betale et gebyr på kr. 900,-. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på kr. 1.800,-.

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Du kan få mere information på Planklagenævnets hjemmeside via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: