Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Tillæg : 032 - For boligområde ved Strandvangen i Frederikssund

032 - For boligområde ved Strandvangen i Frederikssund

PlanID
3754604

Tillæg nr.
032

Plannavn
For boligområde ved Strandvangen i Frederikssund

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Dato for offentliggørelse af forslag
30. august 2017

Høring start
31. august 2017

Høring slut
12. oktober 2017

Dato for vedtagelse
29. november 2017

Dato for ikrafttræden
30. november 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Den eksisterende ramme i kommuneplanen D 1.10 fastsætter, at området er udlagt til offentlige formål såsom skole, ældrecenter, institution, sportsanlæg, grønne områder mm.
Der er ønske om at etablere et boligområde i den sydlige del af kommuneplanrammen, og det er således nødvendigt at ændre i kommuneplanens rammer for at imødekomme dette ønske. Formålet er at give mulighed for rækkehuse og/eller etagehuse samt parcelhuse med en bebyggelsesprocent på op til hhv.  25% og 30%.


Indhold

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde B 1.30 og ændrer afgrænsningen af den eksisterende ramme D 1.10.

Den nye ramme B 1.30 udlægger området til rækkehuse og/eller etagehuse samt parcelhuse.

For parcelhuse fastsættes en bebyggelsesprocent på maksimalt 30 for hver enkelt parcel og maksimalt 2 etager samt en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

For rækkehuse og/eller etagehuse fastsættes en bebyggelsesprocent på maksimalt 25, hvor der kan bygges i 1-3 etager med en maksimal bygningshøjde på 12,5 meter.

Den blå og grønne markerering viser placeringen af de nye rammeområder i det sydlige Frederikssund.

Den grønne markering viser det nye rammeområde B 1.30 for boligområde ved Strandvangen. Den blå markering viser den nye afgrænsning af det eksisterende rammeområde D 1.10 for ældrecentret Tolleruphøj.


Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 032 udarbejdes parallelt med forslag til lokalplan nr. 101 for boligområde ved Strandvangen i Frederikssund.


Forhold til anden planlægning

Vandplaner
En del af kommuneplantillæggets nordligste område er beliggende i indvindingsoplandet til Åbjerg Vandværk. Begge rammer er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD), men ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Lertykkelsen i området ligger mellem 5 og 10 meter. Der er således grundvandsinteresser inden for området.

Det er kommunens vurdering, at anvendelsesbestemmelserne der følger med nærværende kommuneplantillæg ikke er grundvandstruende. Bestemmelserne i ramme D 1.10 ændres ikke. For ramme B 1.30 må der ikke ske nedsivning af overfladevand fra veje, parkeringspladser eller fra tage inden for indvindingsområdet for Åbjerg Vandværk. For den øvrige del af rammeområde B 1.30 skal overfladevand fra veje og andre befæstede arealer forsinkes og nedsives. Der kan etableres faskiner under bassiner for at sikre større kapacitet.

Spildevandsplan
Parallelt med vedtagelse af nærværende kommuneplantillæg og tilhørende lokalplan nr. 101 udarbejdes ligeledes et tillæg til den gældende spildevandsplan.

Forholdene for rammeområde D 1.10 ændres ikke, og området er således fortsat separatkloakeret. Dog ændres og mindskes oplandet med tillægget til spildevandsplanen. Derudover tilhører matrikel 30c Oppe Sundby By, Oppe Sundby i den vestlige del af rammeområdet D 1.10 et andet opland der ikke ændres, og denne matrikel er således fortsat spildevandskloakeret.

Med tillægget til spildevandsplanen udskilles et nyt opland med et udvidet areal der omhandler rammeområde B 1.30. Der separatkloakeres inden for rammeområdet, således skal spildevand afledes til kloak, og al regnvand håndteres lokalt indenfor rammeområde B 1.30.

Natura-2000
Området berører ikke direkte Natura-2000 områder, men ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”.

Landsplanlægning
Jævnfør landsplandirektivet "Fingerplan 2013" er kommuneplanrammerne beliggende indenfor det, der kaldes "det ydre storbyområde (byområde)". Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med de ovenstående rammer i landsplansdirektivet for hovedstadsområdets udvikling.


Forhold til Kommuneplanens hovedstruktur

Ændringen er ikke indeholdt i planstrategien og vurderes til at være en mindre ændring.


Forhold til Kommuneplanens retningslinjer

Den gamle skydebane, Frederikssund Skytteforening IF 1864, ligger nordøst for rammerne, D 1.10 og B 1.30.

Inden ibrugtagningen af de nye boliger, inden for rammeområde B 1.30, skal der være givet en ny miljøgodkendelse til skydebanen, der sikrer at rammeområde B 1.30 ikke påvirkes af støj fra skydebanen. Den nye miljøgodkendelse er under udarbejdelse.


Forhold til Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen

Med kommuneplantillæg nr. 032 aflyses den gamle ramme D 1.10, herefter oprettes en ny ramme D 1.10 og en ny ramme B 1.30 med samme områdeafgrænsning som lokalplan nr. 101.

Rammebestemmelserne for ramme D 1.10 ændres ikke, det er blot en del af rammens område der nu udskilles til bolig formål i en ny ramme, B 1.30.


Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Jævnfør Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 926 af 27. juni 2016) om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Rammeområdet ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”. Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.


Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017), skal Frederikssund Kommune enten gennemføre en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, eller foretage en vurdering efter § 8, stk. 2, af, om planen kan få eller kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Frederikssund Kommune har gennemført en miljøscreening af planen i henhold til § 8, stk. 2, da planen omhandler fysisk planlægning og fastsætter arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreeningen er foretaget over ændringen af plangrundlaget, rammeområde B 1.30.

I forbindelse med gennemførelsen af miljøscreeningen, har kommunen truffet en afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkning på miljøet.

pdf Miljøscreeningen.


Retsvirkninger

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for områder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet således modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Dette kan ske ved nedlæggelse af et såkaldt §12-forbud jf. planloven. Der kan dog ikke nedlægges §12-forbud, når det pågældende område er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med planerne. Byrådet kan endvidere nedlægge forbud efter Planlovens § 14 mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Byrådet skal i løbet af dette år offentliggøre et forslag til en (ny) lokalplan. Kommuneplantillæggets retsvirkninger indtræder ved bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne plan.


Bekendtgørelse

Klagevejledning

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over Byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 032, kan du klage til Planklagenævnet. Du skal være opmærksom på, at det kun er retlige forhold, der kan påklages. Det vil sige, at du kan klage, hvis du for eksempel mener, at udformningen af kommuneplantillægget ikke ligger indenfor Planlovens rammer. 

Klagen skal modtages inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, det vil sige 4 uger fra den 30. november 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Sådan klager du
Hvis du ønsker at klage over Byrådets vedtagelse af kommuneplantillægget, sker det til Planklagenævnet efter Lov om Planklagenævnet (lov nr. 1658 af 20. december 2016).

Du sender din klage skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du opretter klagen via digital selvbetjening - Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Din klage udsætter som udgangspunkt ikke planens gennemførelse.

Gebyr
For behandling af din klage skal du betale et gebyr. 

Privatpersoner skal betale et gebyr på kr. 900,-. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på kr. 1.800,-.

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Du kan få mere information på Planklagenævnets hjemmeside via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: