Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Tillæg : 030 - Boliger ved Byvej

030 - Boliger ved Byvej

PlanID
3188562

Tillæg nr.
030

Plannavn
Boliger ved Byvej

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Dato for offentliggørelse af forslag
23. november 2016

Høring start
30. november 2016

Høring slut
26. januar 2017

Dato for vedtagelse
29. marts 2017

Dato for ikrafttræden
31. marts 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Den eksisterende ramme i kommuneplanen fastsætter, at området er udlagt til åben-lav boligbebyggelse, dvs. fritliggende parcelhuse med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere.
Der er ønske om at etablere en bebyggelse med række/dobbelthuse, og det er således nødvendigt at ændre i kommuneplanens rammer for at imødekomme dette ønske.
Formålet er at give mulighed for rækkehuse/dobbelthuse med en bebyggelsesprocent på op til 45% og i maksimalt 2 etager.


Indhold

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde, B 1.29. Den nye ramme udlægger området til tæt-lav boliger, med en bebyggelsesprocent på op til 45 % og maksimalt 2 etager og maksimalt 9 m.


Den blå markerering viser placeringen af det nye rammeområde i det nordlige Frederikssund


Den blå markering viser det nye rammeområde B 1.29 vest for Byvej.


Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 udarbejdes parallelt med forslag til lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej.


Forhold til anden planlægning

Vandplaner
Området er ikke beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Det vurderes, at nærværende kommuneplantillæg ikke vil medføre påvirkning af grundvand eller medføre udledning af en øget kvælstof og fosforudledning til søer og vandløb i området. 

Natura-2000
Området berører ikke direkte Natura-2000 områder, men er opland til meget sårbare Natura-2000 områder. 

Landsplanlægning
Jævnfør landsplandirektivet "Fingerplan 2013" er kommuneplanrammen beliggende indenfor det, der kaldes "det ydre storbyområde" (byområde). Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med de ovenstående rammer i landsplansdirektivet for hovedstadsområdets udvikling.

Spildevandsplan
Rammeområdet er spildevandskloakeret, dvs. at spildevand afledes til kloak. Tag-og overfladevand skal håndteres på grunden. 


Forhold til Kommuneplanens hovedstruktur

Ændringen er ikke indeholdt i planstrategien og vurderes til at være en mindre ændring.

 


Forhold til Kommuneplanens retningslinjer

I kommuneplanens hovedstruktur er området på Byvej omfattet at Støjkonsekvenszone fra svæveflyveklubben på Ellehammervej i det nordlige Frederikssund og ligeledes omfattet af planlægningszone for risikovirksomheder.

For svæveflyveklubben har administrationen undersøgt, at klubbens gældende miljøgodkendelse sikrer at klubbens aktiviteter overholder de fastsatte støjkrav, og at der således ikke er en konflikt i forhold til at etableres boliger (følsom anvendelse) inden for det nye rammeområde B 1.29.

For planlægningszonen for risikovirksomheder gælder der at planmyndigheden skal inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen, forud for fastsættelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommune-og lokalplan, som omfatter arealer der ligger nærmere end 500 meter eller inden for den passende sikkerhedsafstand fra en virksomhed, som er defineret i Miljø-og Fødevareministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 

Administrationen har indenfor høringsfristen modtaget svar fra Miljøstyrelsen, Beredskabstyrelsen, Arbejdstilsynet og Frederiksborg Brand og Redning. Risikomyndighederne har ingen bemærkninger til nærværende kommuneplantillæg 030 ramme B 1.29 og lokalplan 095 for Boliger ved Byvej. 

 


Forhold til Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen

Kommuneplantillæg nr. 030 fastlægger et nyt rammeområde B 1.29 med samme afgrænsning som lokalplanens område, der muliggør etableringen af nye boliger på Byvej 47. 

Rammeområde B 1.29 fastlægger et område, der ligger indenfor det eksisterende rammeområde B 1.4 Byvej- Frejasvej. 

 


Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Jævnfør bekendtgørelse nr. 1828 af 16. december 2015 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Rammeområdet ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”. Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Konklusionen på screeningen er at kommuneplantillægget ikke indebærer at der skal gennemføres en miljøvurdering, idet kommuneplantillægget kun omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet.

 


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg skal der altid foretages en vurdering (screening) af, hvorvidt der er behov for at
udarbejde en miljøvurdering eller ej, jf. § 3, stk.1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december
2015).

Frederikssund Kommune har ud fra en screening af nærværende kommuneplantillæg nr. 030 truffet afgørelse om at, tillægget ikke
kræver udarbejdelse af en miljøredegørelse, da planen ikke vil påvirke miljøet væsentligt, jf. § 3 stk. 1, LBK nr. 1533 af 10. december
2015.

pdf Miljøscreening


Retsvirkninger

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for områder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet således modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel.

Dette kan ske ved nedlæggelse af et såkaldt §12-forbud jf. planloven. Der kan dog ikke nedlægges §12-forbud, når det pågældende område er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med planerne.

Byrådet kan endvidere nedlægge forbud efter Planlovens § 14 mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Byrådet skal i løbet af dette år offentliggøre et forslag til en (ny) lokalplan. Kommuneplantillæggets retsvirkninger indtræder ved bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne plan.


Bekendtgørelse

Klagevejledning

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over Byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 038, kan du klage til Planklagenævnet. Du skal være opmærksom på, at det kun er retlige forhold, der kan påklages. Det vil sige, at du kan klage, hvis du for eksempel mener, at udformningen af kommuneplantillægget ikke ligger indenfor Planlovens rammer. 

 

Klagen skal modtages inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, det vil sige 4 uger fra den 31. marts 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Sådan klager du
Hvis du ønsker at klage over Byrådets vedtagelse af lokalplanen, sker det til Planklagenævnet efter Lov om Planklagenævnet (lov nr. 1658 af 20. december 2016).

Du sender din klage skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du opretter klagen via digital selvbetjening - Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Din klage udsætter som udgangspunkt ikke planens gennemførelse.

Gebyr
For behandling af din klage skal du betale et gebyr. 

Privatpersoner skal betale et gebyr på kr. 900,-. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på kr. 1.800,-.

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Du kan få mere information på Planklagenævnets hjemmeside via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk. 


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: