Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Tillæg : 028 - Idrætsby Frederikssund

092 - Idrætsby Frederikssund

PlanID
3166116

Tillæg nr.
028

Plannavn
Idrætsby Frederikssund

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Dato for offentliggørelse af forslag
29. september 2016

Høring start
30. september 2016

Høring slut
25. november 2016

Dato for vedtagelse
25. januar 2017

Dato for ikrafttræden
21. marts 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Udarbejdelsen af kommuneplantillæg 028 for Idrætsby Frederikssund, sker ud fra et ønske om at muliggøre etableringen af en ny idrætsby i forbindelse med Ådalens Skole.

Formålet med kommuneplantillægget er at oprette en kommuneplanramme, der skal danne baggrund for en lokalplan for Idrætsby Frederikssund.

 


Indhold

Nærværende kommuneplantillæg har til formål at udlægge ramme D 1.15, Idrætsby Frederikssund. Arealet er del af de eksisterende kommuneplanrammer LL 1.0 og E 1.7, som er hhv. landzone og byzone.

Den nye ramme giver mulighed for etableringen af Idrætsby Frederikssund. 

Rammeområdet D 1.15 omfatter matrikelnummer 11di, 13æ, 13l og en del af matrikelnummer 11a og 11dk. Nedenstående kort viser rammeområdets afgræsning. 


Afgrænsning af rammeområde D 1.15, Idrætsby Frederikssund

Erhvervsstyrelsen har betinget sig, at inddragelsen af D 1.15 følges af en ændring i rækkefølgebestemmelserne i Kommuneplan 2013, således at byudvikling andre steder i byfingeren udskydes til efter 2025. Kravet indfries ved, at byudvikling i kommuneplanramme E 2.2 og en ny ramme BB 2.9 udskydes. Begge arealer har inden ændringen en rækkefølgebestemmelse, som siger at de kan frigives i perioden 2019-2025. Med kommuneplantillægget ændres rækkefølgebestemmelsen for de to arealer således at de først kan frigives efter 2025. De to arealer er vist på kortet nedenfor. 

Arealer der udskydes

 


Baggrund

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 092, Idrætsby Frederikssund.

Ved budgetforliget for budget 2016-2019, blev der udtrykt enighed om en ny idrætsvision for Frederikssund Kommune. Visionen bygger på idrætscentre i de 4 hovedbyer og en ny idrætsby i Frederikssund med nye svømme- og idrætsfaciliteter til gavn for hele kommunen. I første omgang er det hensigten at etablere nye svømmefaciliteter, som afløser for den gamle svømmehal på Odinsvej i Frederikssund og kunstgræsbane og fodboldbaner som erstatning for de eksisterende baner på Bjergvej, ved Gl. Oppe Sundby Skole og banerne ved Pedershave plejecenter. På længere sigt skal den nye idrætsby også erstatte eksisterende idrætsfaciliteter på Kalvøen i Frederikssund.

Med placeringen ved Ådalsskolen opnås, at skolen kan udnytte baner og øvrige faciliteter. Nærheden til Sillebro Ådal med naturoplevelser og rekreative stier giver i samspil med idrætsbyen interne stier og træningsfaciliteter attraktive og varierede løberuter.

Placeringen fremmer gang og cykling til anlægget. Der er stinet i eget tracé og med niveaufrie krydsninger til de nordlige dele af Frederikssund og ligeledes sti i eget tracé og med niveaufri krydsning til Vinge. Der er endvidere planlagt cykelsti langs Strandvangen til Vinge. Endelig er der et godt stisystem fra den sydlige del af byen i kraft af beliggenheden sammen med Ådalsskolen og direkte sti fra Frederikssund Station gennem Sillebro Ådal til Idrætsbyen. Idrætsbyen betjenes endvidere af busser.


Forhold til anden planlægning

Statslige interesser i kommuneplanlægningen
Området for rammeområde D 1.15 er beliggende inden for OSD (Område med særlige drikkevandsinteresser) og indvindingsoplande, men uden for følsomme indvindingsområder.

Frederikssund Kommune har udarbejdet en en OSD grundvandsredegørelse for Idrætsby Frederikssund, hvoraf det fremgår, hvordan grundvandet tænkes beskyttet. Styrelsen for Vand og Naturforvaltning har ikke haft bemærkninger til redegørelsen.

Kategori 3-natur
Indenfor rammeområdet er en del af matrikel nr. 11dk udpeget som potentiel ammoniakfølsom skov. Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke påvirker området væsentligt på baggrund af den fremtidige anvendelse (se rammebestemmelserne), der ikke medfører ammoniakbelastning af området.     

Natur
En del af arealet er i planlægningen udpeget til spredningskorridor. Arealet drives som landbrug og indeholder ikke aktuelt naturværdier ud over åen, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det er aftalt med Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at arealets udpegning ophæves og at der som erstatning udpeges et tilsvarende
areal natur andetsteds i kommunen i Kommuneplan 2017. § 3-arealerne nordøst for den nuværende sti
langs åen berøres ikke af projektet og der vil således ikke være indgreb i den § 3-beskyttede å.

Fingerplan 2013
Rammeområdet er placeret i det ydre storbyområde, i et landområde i byfingeren. Jævnfør Landsplandirektivet Fingerplanen kan den kommunale planlægning udlægge ny byzone i det afgrænsede landområde, når det respekterer overordende interesser, herunder reglerne i § 11 og § 15. Frederikssund Kommune har i samarbejde med
Egedal kommune udarbejdet et forslag til ny grøn kile langs med og på tværs af byfingeren. Forslaget til kile behandles politisk i de to kommuner og indarbejdes herefter i Kommuneplanforslag 2017 og i Fingerplanen.

Der foretages endvidere ændringer af rækkefølgebestemmelserne som beskrevet under "Indhold".

Spildevand
Området spildevandsplanlægges via tillæg til gældende spildevandsplan i forbindelse med lokalplanlægning af området.


Forhold til Kommuneplanens hovedstruktur

Planen om etableringen af idrætsbyen er ikke omtalt i den nuværende hovedstruktur i kommuneplan 2013 - 2025. Det er kommunens vurdering, at udlægget af Idrætsby Frederikssund er en ændring af kommuneplanens hovedstruktur. I den sammenhæng er der foretaget en forudgående offentlighed høring (jf. Planlovens § 23 c) fra den 25. februar 2016 til den 10. marts 2016, hvor interesserede har fået mulighed for at komme med ideer og forslag til den videre planlægning.


Forhold til Kommuneplanens retningslinjer

Rammeområdet er i overensstemmelser med retningslinjerne for "Friluftsanlæg" i Kommuneplan 2013- 2025. 

 


Forhold til Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen

I den gældende kommuneplan for Frederikssund, er der ikke udlagt areal til Idrætsby Frederikssund. Kommuneplantillæg nr. 028 udlægger et nyt rammeområde D 1.5 med samme afgrænsning som lokalplanens område, der muliggør etableringen af Idrætsby Frederikssund.

Ramme D 1.5 udlægges indenfor eksisterende rammeområder LL 1.0  og E 1.7 som dermed får ny afgrænsning.

Ramme E 2.2 får ændret rækkefølgebestemmelse som fastsætter at arealet først kan frigives efter 2025.

Der udlægges en ny ramme BB 2.9 med rækkefølgebestemmelse som fastsætter at arealet først kan frigives efter 2025.

Ramme BB 2.2 får ny afgrænsning. 


Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Jævnfør bekendtgørelse nr. 1828 af 16. december 2015 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Rammeområdet ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”. Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.


Miljøvurdering

I henhold til § 4 i Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke skal miljøvurderes, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3, da.

Afgørelsen om at planforslagene ikke skal miljøvurderes, bliver bekendtgjort samtidig med, at miljøscreeningen af forslag til lokalplan 092 og tillæg nr. 28 til Frederikssund Kommuneplan 2013-2025 bliver offentligt fremlagt i 8 uger sammen med planforslagene.


VVM

I forbindelse med udarbejdelse af projekt for byggeriet, vil der blive udarbejdet en VVM-anmeldelse og en VVM-screening og blive truffet afgørelse om evt. VVM-pligt. VVM-screeningen udarbejdes som en selvstændig rapport, der offentliggøres sammen med VVM-afgørelsen.


Retsvirkninger

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for områder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet således modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Dette kan ske ved nedlæggelse af et såkaldt §12-forbud jf. planloven. Der kan dog ikke nedlægges §12-forbud, når det pågældende område er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med planerne. Byrådet kan endvidere nedlægge forbud efter Planlovens § 14 mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Byrådet skal i løbet af dette år offentliggøre et forslag til en (ny) lokalplan. Kommuneplantillæggets retsvirkninger indtræder ved bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne plan.Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet. Du skal være opmærksom på, at det kun er retlige forhold, der kan påklages. 

Sådan klager du
Du kan klage via Klageportalen. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Klagen skal modtages inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, det vil sige 4 uger fra den 21. marts 2017. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening via Klageportalen. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Gebyr
Hvis du vælger at klage, skal du betale et gebyr for behandling af din klage. Privatpersoner skal betale et gebyr på kr. 900,- Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på kr. 1.800,- Klagegebyret opkræ-ves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales inden for en frist, der er fastsat Planklagenævnet. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Planklagenævnets afgørelse kan kun påklages til domstolene. Klagen skal sendes senest 6 måneder efter, at nævnet har truffet en afgørelse, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Du kan få mere information via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: