Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Tillæg : 026 - Forlægning af Onsvedvej

026 - Forlægning af Onsvedvej

PlanID
3018181

Tillæg nr.
026

Plannavn
Forlægning af Onsvedvej

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Dato for offentliggørelse af forslag
28. januar 2016

Høring start
28. januar 2016

Høring slut
24. marts 2016

Dato for vedtagelse
4. maj 2016

Dato for ikrafttræden
19. maj 2016

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at oprette en kommuneplanramme, der skal danne baggrund for en lokalplan for en vejforlægning af den nuværende Onsvedvej nord om landsbyen.


Indhold

Der planlægges sjældent for vejanlæg i det åbne land, men lokalplanpligten er skærpet, når det handler om anlæg i landzone tæt på en landsby. Desuden åbner lokalplanprocessens offentlighedsfaser mulighed for, at landsbyen Onsveds beboere kan få indblik i og øve indflydelse på planlægningen, hvilket Frederikssund Kommune har vurderet er særlig væsentligt i forhold til planlægningen for en vejforlægning, som skal aflaste landsbyen.


Baggrund

Ønsket om etablering af en vejforlægning har sit udgangspunkt i etableringen af den nye broforbindelse over Roskilde Fjord.

I forbindelse med anlægget af fjordforbindelsen er det nødvendigt med arbejdskørsel til betjening af anlægsarbejderne omkring Tørslev og Tørslev Hage.

Frederikssund Kommune og Vejdirektoratet har drøftet, hvorledes arbejdskørslen skal finde sted og parterne er enige om, at det er hensigtsmæssigt at anlægge en midlertidig arbejdsvej nord om Onsved. Derved undgås tung trafik på den smalle eksisterende vej gennem Onsved Landsby. Landsbyen blev udpeget som særlig landsby i regionplan 2005 (udpegningen er videreført i Frederikssund Kommuneplan 2013-2025) og landsbyen er omfattet af en bevarende lokalplan.

 

Fotografiet viser indkørslen til Onsved set fra Øst.

Når fjordforbindelsen er anlagt, forventer Frederikssund Kommune, at der vil ske en markant forøgelse af årsdøgntrafikken igennem Onsved; kommunen forventer, at trafikken vil blive forøget fra ca. 800 til ca. 2200. En permanent forlægning af Onsvedvej vil gøre det muligt at sikre en god trafiksikkerhed og forbedret fremkommelighed for det østlige Hornsherred til det overordnede vejnet og herunder fjordforbindelsen samtidig med, at der kan lægges vægt på hensyntagen til bymiljøet i Onsved.

Frederikssund Kommune ønsker derfor, at den midlertidige arbejdsvej nord om Onsved ændres til en permanent forlægning af Onsvedvej og har besluttet, at der skal gennemføres den nødvendige planlægning som grundlag for den blivende vejs etablering.   


Forhold til anden planlægning

Vandplanernes retningslinjer 40 og 41:

Området omfattet af nærværende kommuneplantillæg er udpeget, som et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Kommunen skal derfor i forbindelse med planlægning for arealerne forholde sig til vandplanernes retningslinjer 40 og 41:

40) Ved placering og indretning af anlæg inden for allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenet jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandinteresser samt inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger med krav om drikkevands-kvalitet, der ligger uden for disse. Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses fx etablering af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter.

41) Områder med særlige drikkevands­interesser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal det af kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes.

Frederikssund Kommune har foretaget en miljøvurdering af vejanlægget og det er vurderingen, at anvendelsesbestemmelserne i nærværende kommuneplantillæg ikke er grundvandstruende. Overfladevand fra vejen tænkes ledt til regnvandsbassiner og spildevandstekniske anlæg med henblik på rensning før udledning til recipient.


Forhold til Kommuneplanens hovedstruktur

Det er i kommuneplanens hovedstruktur (Kommuneplan 2013-2025) fastslået, at kommunen ønsker den nye fjordforbindelse og de tilhørende vejanlæg gennemført så hurtigt som muligt.


Forhold til Kommuneplanens retningslinjer

I Kommuneplan 2013-2015 sikres der i retningslinje 4.1.2 jævnfør Fingerplanen og trafikforlig 2000 mulighed for etablering af en ny fjordforbindelse med tilhørende vejanlæg.


Forhold til Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen

Der er ikke i den gældende kommuneplan for Frederikssund udlagt areal til eller foretaget en arealreservation til en vejforlæging ved Onsved.

Derfor er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 026 til Frederikssund Kommuneplan 2013-2025 som forudsætning for at kunne lokalplanlægge for vejforlægningen. Kommuneplantillæg nr. 026 udlægger et nyt rammeområde LL 4.3 med samme afgrænsning som lokalplanens område.

Arealudlægget inddrager jordbrugsarealer beliggende i det åbne nord for landsbyen Onsved.  Det nye rammeområde omfatter derudover dele af den eksisterende Onsvedvej.

Rammeområde LL 4.3 skal anvendes til et trafikanlæg og de nødvendige ændringer af omkringliggende veje, der skal tilsluttes den nye vej samt anlæg til lokal afledning af regnvand fra omfartsvejen.


Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Området ligger inden for oplandet til et meget følsomt Natura 2000 område (Roskilde Fjord). Afstanden til Roskilde Fjord er 4,2 kilometer.

Jævnfør bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Rammeområdet ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”.

Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-området væsentligt, medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.


Miljøvurdering

I henhold til § 4 i Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke skal miljøvurderes, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3, da.

Afgørelsen om, at planforslagene skal ikke miljøvurderes, bliver bekendtgjort samtidig med, at miljøvurderingen af forslag til lokalplan 090 og tillæg nr. 26 til Frederikssund Kommuneplan 2013-2025 bliver offentligt fremlagt i 8 uger sammen med  planforslagene.


VVM

Screening for VVM-pligt for vejanlæg er  opført  på  bilag  2 under pkt. 11 d i LBK nr. 1510 af 15/12/2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet i medfør af lov om planlægning (VVM). Anlægsprojektet  skal  derfor  screenes for, om dets realisering kan medføre en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en  VVM-redegørelse.  

Frederikssund Kommune har  på  baggrund  af en VVM-screening af anlægsprojektet afgjort, at der ikke er pligt til at gennemføre en VVM-proces.


Retsvirkninger

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for områder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet således modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Dette kan ske ved nedlæggelse af et såkaldt §12-forbud jf. planloven. Der kan dog ikke nedlægges §12-forbud, når det pågældende område er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med planerne.

Byrådet kan endvidere nedlægge forbud efter Planlovens § 14 mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Byrådet skal i løbet af dette år offentliggøre et forslag til en (ny) lokalplan. Kommuneplantillæggets retsvirkninger indtræder ved bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne plan.Klagevejledning

Kommunens afgørelser skal offentligt bekendtgøres med en klagevejledning og kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over kommunens afgørelse, skal anvende Natur- og Miljøklage nævnets digitale klageportal.


Klageportalen tilgås via www. borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af klagenævnets hjem- meside www.nmkn.dk

Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor en afgørelse er offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside. Vejledning om, hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, fin- des på www.borger.dk og www. virk.dk samt på Natur- og Miljø- klagenævnets hjemmeside. På www.nmkn.dk findes infor-mation om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og email- adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklage- nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: